Nyheter

Krönika: Är grodan redan skållad?

I föregående krönika lyfte vi börsens känslighet för räntenivån, ett ämne som fortfarande är synnerligen aktuellt. Både räntenivån och förändringstakten spelar en viktig roll för börsens utveckling framåt. Den amerikanska 10-årsräntan har sedan årsskiftet stigit med nästan 60 punkter från 0,9 procent till 1,5 procent, när räntan stod som högst under februari. Dessutom bröts nivån 1,5 procent som marknaden på senare tid utsett till en psykologiskt viktig nivå. Är grodan, som introducerades i tidigare krönika, redan skållad? Och nu på väg upp ur grytan? Nej, vår bedömning är att grodan möjligen övervägde att hoppa upp, men eftersom temperaturhöjningen avtog, är tillvaron i grytan trots allt mer behaglig än uppe i kalla luften.

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Frågan vi bör ställa oss nu är om marknadsräntan fortsatt kommer att stiga i denna takt. Vi bedömer att så inte är fallet. Europeiska centralbanken (ECB) har redan signalerat att de övervakar räntenivån noggrant, och att nivån inte får störa tillväxtprognosen. Den Amerikanska centralbanken (FED) har inte lika explicit försökt att ”prata ner” långa marknadsräntor, men retoriken i deras uttalanden är fortfarande mjuk.

FED har ett så kallat dualt mål. FED ska både upprätthålla prisstabilitet, formulerat som två procents inflation, och främja full sysselsättning. Just nu är FED tydliga med att det är det senare målet som är i fokus. Målet delas även med den nytillträdda finansministern Janet Yellen, vars ambition är att nå full sysselsättning under 2022. Koordinerad finans- och penningpolitik har aldrig varit tydligare. Yellen satt själv som ordförande för FED mellan 2014 och 2018. FED:s ordförande Jerome Powell och Yellen har dessutom arbetat inom FED tillsammans sedan 2012. Att Powell under en presskonferens biter sig i tungan för att inte kalla Yellen för ”Chair Yellen” (Chair of Federal Reserve) av gammal vana, gör det hela än mer underhållande.

I Yellens och Powells värld är inte en åtstramande lång marknadsränta förenligt med att nå det tuffa sysselsättningsmålet. Fallande börskurser brukar heller inte öka viljan att nyanställa hos bolagen. Därför bedömer vi att FED snabbt kommer att stävja stigande marknadsräntor. Antingen genom att göra som ECB i ett första skede, försöka ”prata ner” räntenivån. Om det inte fungerar har FED kraftfulla verktyg i form av obligationsköp för att hålla nere långa marknadsräntor. Då uppstår en situation som påminner om det som redan sker i Japan och kallas för ”Yield Curve Control” (köp av statsobligationer för att nå en viss räntenivå).

Vi bedömer inte att FED har problem med att riktningen på långa marknadsräntor är stigande, men det är återigen hastigheten som kan vara problematisk. Marknaden är dock inte intresserad av att göra något långsamt och försiktigt, utan vill otåligt redan nu diskontera rörelser som anses inträffa inom några kvartal. Det är därför troligt att rörelsen på marknaden kan bli kraftig i båda riktningarna under den närmaste tiden, men när det väl kommer till kritan drar FED det längsta strået. Under tiden behåller vi en övervikt i aktier i våra värdepappersportföljer och njuter liksom grodan av det lagom varma vattnet.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.