Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Alibaba och de fyrtio regleringarna

I början av året presenterade Kina sin nya femårsplan, där fokus på tillväxt tonades ner, och andra värden som internationellt oberoende och ekonomiskt välstånd tonades upp. Bland annat införde man det nya begreppet dubbel cirkulation, när man delar upp ekonomin i inre cirkulation och yttre cirkulation.

Det allmänna välståndet i Kina har fått ett större fokus och man vill minska de ekonomiska klyftorna och stärka konkurrensreglerna så att inte enskilda bolag får alltför monopolistisk ställning.

I geopolitiska termer kan man säga att Kina har som mål att bli mer oberoende av andra länder, men ser samtidigt ett värde i att omvärlden ska bli mer beroende av Kina.

Den inre cirkulation kommer därmed bli viktigare för Kina, där de kommer behöva bli mindre beroende av omvärlden. Till exempel gällande försörjningen av halvledarkomponenter. Det allmänna välståndet har också fått ett större fokus och man vill minska de ekonomiska klyftorna och att stärka konkurrensreglerna så att inte enskilda bolag får alltför monopolistisk ställning.

Kinesiska aktier har sedan mitten av februari upplevt en av de sämsta perioderna någonsin i förhållande till amerikanska aktier. På bara 6 månader har kinesiska aktier underpresterat med närmare 40 procent.

En faktor är att Kinas centralbank haft en stramare penningpolitik än andra centralbanker och har i viss mån höjt interbankräntorna för att minska belåningen i banksystemet. Men en tydligare faktor är att marknaden styrts av rädsla för de regleringar som på senare tid har kommunicerats.

Både Tencent och Alibaba har fått stå i skottgluggen där de båda har blivit bötfällda för att ha utnyttjat sina dominanta marknadspositioner. Trycket på att de stora bolagen dessutom ska bidra till det övriga samhället har ökat och Alibaba meddelade nyligen att de ämnar investera 100 miljarder yuan i välståndsprojekt fram till 2025, en typ av välfärdsskatt.

Regleringarna som väntas kommer förmodligen missgynna informationsteknologisektorn medan halvledarbranschen och andra sektorer som kan gynnas av den inre cirkulationen kan bli vinnare.

Regleringar brukar komma i vågor i Kina och de brukar vara mest intensiva i början av en femårsplan. På så sätt liknar det lite en presidentcykel, där de stora reformerna ofta kommer under det första året. Vi tror att det finns risk för ytterligare regleringar under perioder där den politiska agendan i övrigt är tom. Till exempel fram till G20-mötet i oktober eller till olympiska spelen i början av nästa år.

Vår bedömning är att kinesiska aktier har tagit mycket stryk på kort tid och att den värsta penningpolitiska åtstramningen är över. Nästa steg blir förmodligen en liten lättnad avseende interbankräntorna, vilket skulle kunna ge stimulans till marknaden. Ur ett värderingsperspektiv är inte kinesiska aktier lika högt värderade som aktier för de utvecklade marknaderna.

Sammantaget, menar vi att det finns långsiktiga skäl att investera i tillväxtmarknader, där bland annat den kinesiska marknaden ingår, även om vi på kort sikt får vara beredda på att ytterligare regleringar kan komma att straffa aktiekurserna. Dessutom ska vi komma ihåg att en investering i tillväxtmarknader ger exponering mot fler marknader än Kina. Och just nu ser både Sydkorea och Taiwan ut som två intressanta marknader när den senaste virusvågen av Delta förhoppningsvis börjar avta.

Sagofiguren Ali Baba kunde öppna grottan med ett ”Sesam, öppna dig”. Bolaget Alibaba kommer troligtvis inte kunna mjuka upp de kommande regleringarna med samma trollformel, men  internethandelsbolagen verkar inom en sektor som vi långsiktigt gillar och som går i linje med vår tematiska approach gällande växande e-handel.

 

Stockholm 8 september

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.