Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Globala aktier: ett makalöst år

Vilken skillnad ett år gör. Sedan bottennoteringen 23 mars 2020 tog det 10 månader för globala aktier att notera nya högstanivåer på indexbasis. För ett index med tillväxtaktier tog det på bara fem månader. Från den tidpunkten (23 augusti 2020) så har små bolag utvecklats bättre än större, medan värdebolag och cykliska bolag har ökat mer i värde än tillväxtbolag

Öhman Fonders prisbelönta globala aktieteam består av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

En förklaring till detta är att aktiemarknaden förväntar sig en kraftig återhämtning i både världsekonomin och i bolagsvinster under 2021 och att investerare därför har vågat sig in i fler segment av marknaden. En annan viktig förklaring återfinns på räntemarknaden, där trenderna också vände i augusti. En stigande räntetrend sedan i somras har accelererat under inledningen av 2021 och den allsmäktiga amerikanska tioåriga räntan noteras nu åter över 1,5 procent. I dagsläget verkar det vara nivån där räntan på allvar fortplantar sig in i aktiemarknaden.

Högre räntor påverkar värderingar

Den något högre – men fortfarande låga – räntenivån påverkar knappast företagens fundamentala förutsättningar på något avgörande vis, men den kan få effekt på aktievärderingar ändå. Detta gäller i synnerhet bolag med hög tillväxt och tillhörande höga värderingsmultiplar. Vanliga värderingsmodeller som baseras på diskonterade framtida kassaflöden innebär att värderingspremien på tillväxtaktier stiger i en fallande räntemiljö och vice versa. Det är en förklaring till den senaste tidens bitvis branta kursfall som vi sett i aktier som tillhört de största kursvinnarna under det senaste året. Det är också en förklaring till att våra globalfonder haft en lite svagare utveckling i mars efter en längre period av överavkastning jämfört med sina index.

Successiv rebalansering och nya möjligheter

Vi har den senaste tiden låst in en del kursvinster genom att sälja eller reducera innehav som haft väldigt stark utveckling, samtidigt som vi successivt förflyttat en del av portföljerna både till bolag som drar nytta av återöppning av ekonomier och till aktier med lägre värdering. Förändringar som dessa sker med måttlighet då vi inte vill sälja ut alla kronjuveler bara för att kurserna tillfälligt viker. En marknadsmiljö där tidigare vinnare tappar momentum är tudelad – vissa aktier finns det då skäl att avyttra, medan det i andra fall innebär en fin möjlighet att addera bolagsnamn som tidigare varit för dyra men som linjerar med vårt långsiktiga investeringstema. Även i positioner där vi är långsiktiga investerare är nedgångar bra köplägen. En del av det senaste årets fina avkastning förklaras av att vi kunde köpa tillväxtaktier på rea förra våren.

Ljus framtid för aktier

Vår vy framåt präglas av optimism och vi bedömer att förutsättningarna för aktiemarknaden under kommande år är goda. Vi fortsätter att luta oss mot vår tematiska investeringsfilosofi med övertygelsen att de bolag som bygger framtiden också är framtida kursvinnare. Vi vill äga aktier där värderingen kan motiveras av förväntad vinsttillväxt och där bolagets verksamhet är positivt exponerat till globala megatrender. Att det senaste årets kursraketer inom bland annat digitalisering och energiomställning stannar upp för att hämta andan ser vi som ett hälsotecken. En uthållig börsuppgång gynnas av periodvis konsolidering och en större bredd av aktier som driver marknaden uppåt. Fundamentalt så var den senaste rapportsäsongen överlag bra för tillväxtbolagen och vi går mot enklare jämförelsetal de närmaste kvartalen. Och när det kommer till räntan – vi är övertygade om att eran av expansiv penningpolitik och låga räntor är långt ifrån över vilket kommer fortsätta att gynna aktier.

Stockholm 14 april 2021

Andreas Mattson, fondförvaltare Öhman Fonder.

Kontakt

Andreas Mattson, förvaltare Öhman Fonder
Andreas Mattson

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.