Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Haute couture och långsiktig kvalité

Etablerade serieförvärvare är haute couture på börsen. En stor del av överavkastning i Sverigefonderna i sommar kan vi tacka en stark kursutveckling i förvärvsbolag som Lifco, Indutrade & Beijer Ref för.

Värdeskapande bolagsförvärv dyker upp i alla storlekar, snitt och former. Men exakt vad som är haute couture ändras med säsongen, skriver Fredrik von Schantz förvaltare svenska aktier Öhman Fonder.

I våra aktivt förvaltade Sverigefonder är förvärvsdriven tillväxt ett återkommande ämne. Väl exekverat kan liten snabbt bli stor, och att äga börsens kvalitativa ”förvärvare” har visat sig vara en bra strategi över långa tidsperioder. Dessa bolag skapar sin egen tillväxt och just därför äger vi dem.

Just nu finns det emellertid skäl att var lite mer försiktig. ”Att växa genom förvärv” är sommarens buzzwords med svulstiga prislappar över snittet och stora kursuppgångar. Det märks också i en våg av börsintroduktioner där unga firmor helst vill framstå som mästerförvärvare.

Bolagsköp går inte att direktöversätta i framgång. Utan historik motiveras heller inga höga multiplar. Men för en del bolags vackra kreationer känns det helt motiverat att betala extra. Det är stor skillnad på förvärv och förvärv. Börsbolag med uttalad förvärvsagenda dyker upp i alla storlekar, snitt och sorteringar.

I våra fonder finns förutom serieförvärvande handelsbolagen Lifco, Indutrade och Addtech också Beijer Ref, Assa Abloy, Nibe, Hexagon, Kinnevik, Sinch och Embracer. Alla med en egen förvärvsresa i bagaget. Handelsbolagen har, vid sidan av bud-aktuella Veoneer som du kan läsa mer om nedan, bidragit mest till avkastningen under sommarmånaderna. Deras cykliska profil och decentraliserade affärsmodeller har klarat pandemins feberfrossa med bravur (även om det var med hjälp från myndigheterna).

Nu växlar deras snabbfotade dotterbolag upp och lyckas möta en kraftig efterfrågan på väg ur eländet med rekordhöga marginaler. Det var inte vad Lifco eller Indutrade förvärvat under pandemiåret som hyllades i senaste kvartalet. Utan vad befintliga döttrar bidragit med i form av kvalitet och lönsamhet.

Förmågan att omsätta dagens kassaflöden i sådana starka bolag gör serieförvärvare likt Lifco till en utmärkt grundbult i portföljen. Visst, värderingen är hög i dagsläget. Därför gäller det att noga välja sina köptillfällen.

Assa Abloy var en gång i tiden en betydande förvärvsmaskin. Att Lifco och Indutrade i framtiden också kan bli 300-miljarders bolag sätter dagens höga värderingar lite i perspektiv. För Assa blev storleken till slut en begränsning och enkel matematik gör det svårare att växa från en större bas. Men storlek i index kan ge en positiv flödeseffekt – titta bara på EQT.

Kinnevik är ett annat djur, likväl en lyckad förvärvare med siktet på framtida Exits. Stenbecks arv har förvaltats väl när kassaflödet från Tele2 landar i digital sjukvård och andra e-tjänster. Med tillgång till en internationell marknad för framtida enhörningar kan Kinneviks vd Georgi Ganev och hans team göra investeringar långt utom räckhåll för er nyfikne Sverige-förvaltare.

Oj, som CLX har vuxit! Från en 5-miljarders knatte till en 125-miljarders pjäs på tre, fyra år och med nytt namn. Nu ser vi ett internationellt tech-bolag i Sinch med ambition att tävla head-to-head med Twilio. Det är också en imponerande organisk tillväxtresa. Men framför allt en berättelse om stora transformativa förvärv i ett litet bolag på Stockholmsbörsen. Senast i Intelliquent och Messagebird. Vardera affärer i 10 miljardersklassen.

Värdeskapande förvärv dyker upp i alla storlekar, snitt och former. I övergivna fabrikslokaler med kvarlämnad kopparkabel, i billiga bolt-ons och dyra plattformsförvärv.

Men exakt vad som är haute couture ändras med säsongen.

Som ägare i Veoneer vet vi vad det innebär när ens favoriter kastas i rea-högen. Då gör det ont att stå emot konsensus. Så plötsligt vänder det igen. Det främsta bidraget till fondernas avkastning kommer direkt ur fyndlådan.

Striden om Autolivs högteknologiska avknoppning, och börsens då kanske billigaste teknikbolag, är i gång. Högsta budet och andra budet i ordningen är 37 dollar, även det kanske är för billigt. Ledande budgivare är samarbetspartnern (och den möjlige förvärvaren) Qualcomm.

Vi gläds förstås åt att våra portföljbolag vunnit i popularitet under sommaren, men våra aktieval styrs inte av vilka färger som lyser starkast på catwalken. Ödmjuka inför att nästa säsong är det andra aktier som syns i rampljuset så är – med sund variation och långsiktig kvalitet – de två råd som håller längst både i garderoben och på börsen.

Stockholm 26 augusti 2021

Fredrik von Schantz, förvaltare svenska aktier Öhman Fonder.

Kontakt

Fredrik von Schantz

Fondförvaltare

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.