Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ljuset i flaskhalstunneln

”Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg.” Citatet är från den tjeckiske författaren Franz Kafka och i månadens krönika kommer vi att resonera kring de globala produktionsstörningarna och om vi faktiskt börjar se ett ljus i flaskhalstunneln.

Flaskhalsarna är här och inget tyder på att de kommer försvinna snabbt, men det finns helt klart flera faktorer som troligtvis leder till färre produktionsstörningar när vi blickar något kvartal framåt.

Går man igenom den senaste månadens rapport för inköpschefsindex på global nivå, syns det tydligt att det fortsatt råder störningar inom produktionskedjorna. Leveranstiderna är rekordlånga och produktionspriserna rekordhöga. Däremot ser det ut som att orderböckerna inte stiger på samma sätt som för några månader sedan, vilket är ett tecken på att man idag har större möjlighet att producera efter den efterfrågan som råder. Dock inte för teknologisk utrustning som dessutom lider av ökande orderböcker samt längre leveranstider.

Halvledarna fortsätter att vara en rejäl flaskhals och där vi vet att det tar flera år att bygga ut kapacitet. Även om problemet inte ser ut att lätta i närtid, finns det goda argument för varför man ändå bör se ljuset i flaskhalstunneln.

Vad är orsakerna bakom flaskhalsarna? Jag behöver inte påminna er läsare om det uppenbara att pandemin, med påföljande nedstängningar av ekonomier, ledde till stora produktionsstörningar. Både vad det gällde stora slag i produktionsledet och även vad det gällde efterfrågeledet. Vi vet att plötsliga förändringar i efterfrågan leder till stora förändringar i produktionsledet och dessutom förstärks effekten ju längre ut i produktionskedjan vi tittar. Det är detta man kallar för Forrester-effekten och pisksnärt-effekten.

När behovet av hemarbete ökade och möjligheterna till resande var begränsat så ändrades vårt konsumtionsmönster. Fortsatt goda inkomster hos hushållen gjorde att efterfrågan på varor sköt i höjden. Före pandemin utgjorde konsumtionen av varor cirka 36 procent av total konsumtion. Ett år in i pandemin var samma andel uppe på 42 procent. I september har den siffran börjat dala ner till 40 procent och min gissning är att i takt med att vi kan börja resa igen så kommer konsumtionsmönstret återgå till det normala. Det vill säga, efterfrågan på varor kommer att sjunka något och efterfrågan på tjänster öka. Denna återgång av konsumtionsmönster kommer att lätta bördan på rådande flaskhalsar.

Utbrottet av covid-virusets delta-variant har slagit hårt mot de asiatiska produktionsländerna. Skoproducenten Nike meddelade att de har tappat cirka 10 veckors produktion på grund av nedstängda fabriker i Vietnam. Vaccinationsprogrammen i Asien löper dock på för fullt och andelen i Vietnam som i skrivande stund har fått minst en spruta är cirka 63 procent. Sannolikheten för längre produktionsstopp på grund av covid-viruset har således minskat markant.

Sysselsättningen i USA går starkt och de skapades 531 000 jobb i oktober. Det som också är glädjande är att i branscherna som idag lider av kapacitetsbegränsningar, har antalet anställda vuxit kraftigt. Hela tillverkningsindustrin ökade med 60 000 vilket är den högsta månadssiffran sedan återöppnandet. Fordonsindustrin anställde 28 000 vilket är det högsta antalet sedan maj och även flyget som har haft stora störningar, har haft stark utveckling.

Flaskhalsarna är här och inget tyder på att de kommer försvinna snabbt, men det finns helt klart flera faktorer som troligtvis leder till färre produktionsstörningar när vi blickar något kvartal framåt. Med andra ord kan vi skönja ljuset i flaskhalstunneln och det kan ju knappast vara något nytt tåg vi möter eftersom även tågen lider brist på halvledare.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.