Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Margin call hos Evergrande

“Maybe you can tell me what you think is going on here? And please, speak as you might to a young child or a golden retriever. It wasn’t brains that got me here, I can assure you that”.

Citatet kommer från filmen Margin Call när bankens högsta höns spelad av Jeremy Irons vill underrätta sig om de allvarliga riskerna i bankens obligationsportfölj. Den gången gällde det den amerikanska bostadsbubblan. Nu är frågan om den kinesiska fastighetskrisen kommer ha samma konsekvenser för världsekonomin som den stora finanskrisen 2007/2008 hade?

Fastighetsbubbla i världens näst största ekonomi. Det låter obehagligt och tankarna förs lätt till 2007/2008. Jag menar dock att det finns en hel del skillnader mellan den kinesiska och amerikanska fastighetsbubblan.

För det första var den amerikanska bostadsmarknaden en dold risk, där banker och kreditbetygsinstitut grovt hade underskattat de underliggande riskerna på bostadsobligationerna. Den finansiella krisen tog de amerikanska myndigheterna på sängen och tiden var knapp för att hinna agera.

I Kina, är det till skillnad från hur det var i USA, myndigheterna som i mångt och mycket ligger bakom Evergrandes och en handfull andra fastighetsbolags finansiella problem. I slutet av förra året införde Kina något som man kallar för ”De tre röda linjerna”, där man ställer specifika krav på fastighetsbolagen för att få låna mer pengar.

Belåningsgraden skall vara under 70 procent, nettoskuld i förhållande till eget kapital skall vara under 100 procent och kassan måste överstiga beloppet av kortfristiga skulder. Evergrande bryter just nu mot alla tre ”röda linjer” och det är därför de nu har problem att betala räntan på sina skulder. Det förefaller dock som att den kinesiska staten vill att det ska bli en kontrollerad rekonstruktion av bolaget, vilket på sikt borde dämpa de finansiella svallvågorna.

Evergrande har cirka 800 ofärdiga projekt och min uppfattning är att staten gärna ser att dessa projekt tas över av statligt ägda fastighetsbolag, så att inte de kineser som idag har lagt en förhandsbetalning skall stå utan en bostad.

Men även om huspriserna faller i Kina, är inte världsekonomin lika känslig för detta som den är för amerikanska huspriser. USA är och har varit en stor inhemsk ekonomi med ett stort handelsbalansunderskott. Ska man förenkla bilden något, kan man säga att den amerikanska konsumenten står för världens efterfrågan.

Denna efterfrågan kan upprätthållas genom god tillgång på kapital så länge huspriserna stiger. När däremot priserna faller, försvinner möjligheten till att utöka lånen och mycket av konsumtionsutrymmet försvinner ända tills när priserna är tillbaka på den nivå som de var före fallet. Fallande huspriser leder ju förstås till andra negativa effekter som fallande arbetslöshet, konkurser i fastighetssektorn, kreditförluster hos banker. Denna typ av ond spiral kan ta flera år att komma ur.

Kina är å andra sidan en starkt exportberoende ekonomi med ett stort handelsöverskott. Låt mig fortsätta den förenklade bilden med att den kinesiska fabriksarbetaren står för världens produktion. Kineserna har inte heller lika stor belåning på sina bostäder som amerikanerna och de kan heller inte lämna in nyckeln till banken om de får problem att betala räntan.

Nu är frågan om den kinesiska fastighetskrisen kommer ha samma konsekvenser för världsekonomin som den stora finanskrisen 2007/2008 hade?

Visst är det så att fastighetssektorn har varit en stor del av BNP-tillväxten i Kina de senaste decennierna. Staten visar nu mycket tydligt, att den tiden börjar lida mot sitt slut. Frågan är om andra sektorer kan ta över stafettpinnen som tillväxtmotor? Kineserna har trots allt visat att de kan utveckla framgångsrika e-handelsplattformar och betalningslösningar.

Elektrifiering, artificiell intelligens och inhemsk produktion av halvledare är prioriterade områden och kanske nya bolag kan dyka upp inom dessa områden? Självklart skulle en sprucken fastighetsbubbla vara illa för den kinesiska ekonomin, men det finns gott om finansiella muskler från den kinesiska staten för att dämpa effekterna.

Och så länge den amerikanska konsumenten är på gott humör har den kinesiska exporten möjligheter att kunna leverera. Men Evergrandes VD behöver förmodligen ställa de kinesiska myndigheterna den fråga Jeremy Irons gjorde i inledningen: ”Maybe you can tell me what you think is going on here?”

Stockholm i  oktober 2021

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.