Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

”Megatrendernas acceleration spelade vår tematiska förvaltning i händerna”

Att investera långsiktigt och investera i bolag som gynnas av strukturella trender – det är en strategi som genomsyrar Öhman Fonders framgångsrika aktieförvaltning. 2020 var året då en pandemi accelererade flera av de trender som vi länge investerat i eftersom trenderna kommer förändra samhället under de närmaste tio till tjugo åren.

"Megatrendernas acceleration har spelat vår tematiska förvaltning i händerna”, säger Pär Löfving som är en av förvaltarna bakom Öhman Global Growth.

När vi summerar året kan vi konstatera att flera av våra börsspaningar slagit in, om än mot bakgrund av en tragisk pandemi som vi omöjligen kunde förutse. Nyckeln till våra framgångsrika förvaltningsresultat stavas uthållighet och ett oförminskat fokus på långsiktiga och strukturella trender.

Pandemin accelererar digital omställning

Pandemins utbrott skapade naturligtvis många frågetecken avseende enskilda bolags vinstutveckling och den allmänna makrobilden, såväl på kort som lång sikt. Samtidigt blev det relativt snabbt tydligt att flera av de trender vi investerat i skulle accelerera i spåren av pandemin.

Det exploderande behovet av digitala kommunikationskanaler, e-handelns betydelse för samhällets konsumtionsmönster och ett ökat behov av distanstjänster inom vård och omsorg kanske tillhörde de mest uppenbara. Därutöver flyttades fokus alltmer intensivt till sektorer som bedöms ha produkter och lösningar för en mer hållbar framtid. Elektrifiering blev ett modeord på riktigt.

”Megatrendernas acceleration har spelat vår tematiska förvaltning i händerna”, säger Pär Löfving som är en av förvaltarna bakom Öhman Global Growth – den fond i Öhman Fonders utbud som utvecklades allra starkast under året med en uppgång på hela 56,8 procent.

Fonden investerar globalt med fokus på tillväxtbolag där den tematiska förvaltningsfilosofin är central för vilka bolag som väljs in i portföljen.

Våra fonder med bäst utveckling 2020*:

  • Öhman Global Growth: 56,8 %
  • Öhman Sweden Micro Cap: 23,7 %
  • Öhman Sverige Fokus: 13,3 %
  • Öhman Global Småbolag Hållbar: 11,6 %
  • Öhman Global Hållbar: 8,9 %                                               

 *2020-01-01 – 2020-12-31.

Elektrifiering i fokus

Pär lyfter fram digitala distanstjänster inom vård och omsorg och ett fortsatt fokus på tekniska lösningar som bidrar till den gröna omställningen, som trender som han ser kommer göra fortsatt stort avtryck under 2021. Trots att värderingarna på många håll blivit mer utmanande.

”Vad gäller elektrifieringen kommer den fortsätta i oförminskad styrka och genombrottet för bränsleceller och vätgas som drivmedel för framförallt tunga fordon är en annan hållbar trend som kommer förstärkas. Vi ser fortsatt stor potential för bolag som är underleverantörer till elbilsindustrin.”

”Inom hälsovården bedömer vi att sensorer för övervakning av sjukdomstillstånd på distans kommer få en rejäl skjuts i pandemins spår.”

Pär menar också att pandemin skapat intressanta möjligheter inom resor och upplevelser, sektorer som drabbats hårt av pandemins framfart, men som han bedömer kan stå inför en renässans.

”Med vaccinet på plats kan vi så sakteliga återgå till det normala under andra halvan av 2021, och då kan många av de bolag som drabbats hårdast av pandemin stå inför betydande uppvärderingar. Vi har investeringar i en gymkedja, Basicfit, och ett bolag som tillhandahåller digitala bokningssystem för tågresor – Trainline. De är båda väl positionerade att ta vara på de möjligheter som uppstår när vi förhoppningsvis kan lägga denna pandemi bakom oss.”

2021 – kan riskviljan hålla i sig?

Att sia om börsutvecklingen för ett enskilt år är alltid vanskligt, 2020 påminde oss om hur en oförutsedd händelse kan vända det mesta upp och ner.

Inför 2021 behåller vi en positiv inställning till aktier och bedömer att tillväxtbolag kommer fortsätta premieras i takt med att vaccinet får fäste. Trots intensiv smittspridning och risk för ytterligare nedstängning i närtid är våra konjunkturutsikter ljusa. De sektorer som blir hårdast drabbade av nedstängningar är inte systemkritiska på samma sätt som till exempel banksektorn är. Därför ser vi inte risk för en konkursvåg som kan sprida sig till hela ekonomin som det gjorde efter Lehman Brothers konkurs vid finanskrisen 2009.

Våra ledande indikatorer pekar mot starkare tillväxt och så länge stödet från penning- och finanspolitiken är på plats borde detta bidra starkt till att förbättra bolagens vinster. Aktievärderingen är ansträngd ur ett historiskt perspektiv, men i relation till framförallt obligationer är avkastningspotentialen så pass stor att det ändå är till fördel för aktier i en balanserad värdepappersportfölj. Den stora frågan på kort sikt är om riskviljan på börsen kan hålla i sig. Marknaden visar tendenser till överhettning och just nu är de flesta positiva till börsen. Då finns det fara för att riskaptiten åtminstone temporärt pyser ur och det kan leda till fall på aktiemarknaden, vilket i sin tur kan leda till goda möjligheter att köpa prisvärda bolag. På längre sikt känner vi oss bekväma med att vår tematiska förvaltning kommer hjälpa oss att vaska fram bolag som gynnas av rådande trender, såväl lokalt som globalt.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB (Öhman), ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.