Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Paul Volckers ande vakar över oss

Paul Adolph Volcker var en legendarisk ordförande för Federal Reserve mellan åren 1979 och 1987. När han tillträdde var den amerikanska inflationen 11 procent och hade varit osedvanligt hög ända sedan 1965, perioden mellan 1965 och 1982 brukar kallas ”The Great Inflation” i litteraturen.

När Finansminister Janet Yellen och FEDs ordförande Jerome Powell i november blev utfrågade i Kongressen var det tydligt att den höga inflationen dominerade agendan.

Volcker drog slutsatsen att inflationen var det huvudsakliga hotet mot tillväxt och sysselsättning. Med hjälp av räntehöjningar, åtstramningar och ett stort mått envishet lyckades FED tämja inflationen, som sedan dess har sjunkit och nu snarare ansetts ha varit för låg enligt centralbanken. I centralbanksvärlden brukar stunden för när FED förklarade krig mot den höga inflationen kallas för ”The Paul Volcker moment”. Volcker dog efter ett långt liv den åttonde december 2019, vilket kusligt nog var precis före Coronaviruset utbrott som i mångt och mycket var katalysatorn till den höga inflationstakt som vi har idag, på nära 7 procent i USA.

Under november kom så nyheten om en ny virusvariant som av WHO fått namnet Omikron. I skrivande stund har vi fortfarande begränsat med information, men de första prognoserna tyder på att viruset är betydligt mer smittsamt än den nu dominerande delta-varianten, men att risken för allvarlig sjukdom är lägre. Pfizer har gjort indikativa studier som visar att tre doser av deras vaccin neutraliserar Omikron, vilket med största sannolikhet kommer få de flesta utvecklade ekonomier att raska på införandet av en påfyllnadsdos under de närmaste månaderna. Vi är med andra ord inte alltför oroliga över den nya varianten, men självklart finns risker för nedstängningar och störningar i produktionskedjor på kort sikt.

Omikron var förstås en stor nyhet, men vi menar att Federal Reserves reaktion på Omikron var än mer intressant. Under november blev Finansminister Janet Yellen och FEDs ordförande Jerome Powell utfrågade i Kongressen. Enligt tidigare reaktionsmönster har både stater och centralbanker varit proaktiva vid negativa virusnyheter. Det vill säga, både stater och centralbanker har hellre velat agera fort i stället för att invänta data och då riskera att råka vara för sen. Stater har agerat någorlunda som tidigare, där man till exempel har stramat till restriktioner med vaccinbevis bland annat. Dock verkar detta mönster vara bruten för centralbankerna.

När Jerome Powell uttalade sig i kongressen signalerade han tydligt att FED inte ämnar uppdatera några prognoser förrän mer data om den nya varianten är kända, vilket han dessutom konstaterade kunde ligga en månad bort. Det var också tydligt att den höga inflationen dominerade agendan både vad det gällde frågorna från kongressledamöterna samt i svaren från Powell. Han hade svårt att motivera de stora obligationsköpen som centralbanken gör varje månad och medgav att centralbankens ledamöter skulle diskutera en snabbare nedtrappning av köpen än tidigare kommunicerats.

Min tolkning av Powell är att Federal Reserve anser att inflationsmålet nu är uppfyllt och att sysselsättning förväntas bli stark under nästa år. FED har därmed skapat sig ett utrymme att kunna höja räntan tidigare, kanske redan i juni 2022. Jag tror fortfarande den amerikanska centralbanken vid ett scenario av betydligt sämre tillväxtutsikter kommer att prioritera tillväxt och sysselsättning, men just nu har de uppenbarligen fog för att vara mer hökaktiga. Utfallen av konsumentprisindex i USA kommer därmed vara av högsta intresse för marknaden, då FED så tydligt har släppt fokus på sysselsättningen och nu blickar mot inflationen. Paul Volcker slapp uppleva den senaste vågen av inflation, men hans ande svävar över Powells insats i Kapitolium.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.