Koncernen, Nyheter

Vi har aldrig stått bättre rustade

Efter ett i pandemins spår känslomässigt omvälvande år – och dessutom ett turbulent år på världens finansiella marknader – levererar Öhmankoncernen ett rekordresultat. Detta genom att stora värden synliggörs via Nordnet när bolaget återigen noteras på Stockholmsbörsen. Styrelseordförande Tom Dinkelspiel (TD) och koncernchef Johan Malm (JM) kommenterar ett år som av flera anledningar kommer gå till historien som exceptionellt.

Tom Dinkelspiel, ordförande och Johan Malm, koncernchef.

Vi lämnar ett för världens finansmarknader turbulent år, hur ser ni på Öhmankoncernens finansiella utveckling mot bakgrund av pandemin?

TD: Det har varit ett finansiellt rekordår för Öhmankoncernen, vilket naturligtvis var svårt att förutse när vi befann oss mitt i stormens öga i mars. En stor del av framgångarna förklaras av att stora värden synliggjordes i samband med börsnoteringen av Nordnet. Vi kliver in i 2021 bättre rustade än någonsin med stor nettokassa, bra fart i samtliga affärsverksamheter och nya historiska högstanivåer vad avser kapital under förvaltning för såväl Nordnet som för Öhman Fonder.

JM: Affärsverksamheterna har aldrig utvecklats så starkt och har aldrig varit så stabila och breda som de är idag. Det känns otroligt bra.

Hur planerad var börsintroduktionen av Nordnet och hur bestämdes tidpunkten för noteringen?

TD: Att introduktionen skedde när den skedde var inte planerat exakt i tiden, men att den skulle ske var givet. I efterhand tycker jag att det blev en lyckad timing för alla nytillkomna aktieägare. Det är extra roligt med tanke på att 30 000 Nordnet-kunder deltog i IPO:n, tillsammans med många institutioner och två statliga investeringsfonder – vi är stolta över vår ägarförteckning. Att alla nytillkomna aktieägare fick en bra start i sitt ägande i Nordnet är mycket glädjande. Som vi ser det har vi en livslång relation med aktieägarna, eller åtminstone en väldigt lång relation. Vi tackar för visat förtroendet och bygger vidare på det.

Hur stor betydelse ser ni att noteringen har för bolaget Nordnet?

TD: Det känns naturligt att Nordens största plattform för aktiehandel också är börsnoterat. Samtidigt var det nödvändigt att avnotera Nordnet från börsen för att arbeta ikapp den teknikskuld som bolaget hade. Det finns massor kvar att göra, men det är en naturlig plats för Nordnet att vara på börsen. Det var snarare ett undantag att bolaget var privatägt under en period.

JM: Det här innebär också att det för Nordnet inte var en stor förändring att gå från privatägt till noterat bolag rent organisatoriskt. Bolaget drevs redan som om det vore noterat även utanför börsen med återkommande kvartalsrapporter, bibehållen IR-funktion och fortsatt transparens i linje med varumärket. Men det har varit en stor arbetsbelastning på flera håll i organisationen för att få till noteringen på ett så bra sätt som möjligt. Framförallt har finansavdelningen dragit ett enormt lass då kraven ökar i och med en notering.

Vilka förändringar skedde i ägarbilden i samband med noteringen?

TD: Nordic Capital minskade ägandet från cirka 40 procent till strax under 10 procent och Öhmankoncernen sålde av cirka 9 procent, det var endast en försäljning av befintliga aktier och ingen nyemission.

Hur ser ni annars på Nordnet framåt?

TD: En trend som är glädjande är att sparande börjar bli trendigt bland de yngre. Det kommer vi ha nytta av samhällsekonomiskt på lång sikt. Att en hel generation lär sig att sparande är viktigt istället för att som tidigare generation ha lånat och belånat sig ännu mer. Att ungdomar idag pratar aktier och fonder som sparande ser jag i grunden som något positivt, så länge det inte tenderar allt för mycket åt det spekulativa hållet. Den här trenden kommer Nordnet ha i ryggen under de närmaste åren, så nu handlar det om att göra sparande ännu mer tillgängligt för ännu bredare grupper. Det känns spännande att ta sig an den utmaningen.

JM: Sparandetrenden är en sak, men det som också hänt under pandemin är att de verktyg som Nordnet erbjuder har uppmärksammats. Den trenden är tydlig och lär fortsätta. Pandemin medförde att vi hoppade tre år framåt i utvecklingen på två månader. Det gäller inte bara det digitala sparandet utan även hur vi arbetar och kommunicerar inom hela organisationen. Det gick snabbt att flytta in i en mer modern miljö. Hela IPO:n genomfördes digitalt och alla våra verksamheter närmar sig nu framtida kunder digitalt. Det skedde inte i samma utsträckning tidigare.

Är det något ni ser som problematiskt i den digitala omställningen?

TD: Något som jag tycker vi går miste om är de sociala sammanhangen. Det diskuterar Johan och jag ofta, hur vi ska se på kontorsverksamheten framöver när det gäller det fysiska mötet och det sociala umgänget. Många av våra medarbetare saknar det sociala umgänget. Den dimensionen måste vi lösa. Vi är trots allt sociala varelser och jag tror inte att vi kan sitta hemma och arbeta år ut och år in. Däremot är det tidseffektivt och miljömässigt hållbart med digitala möten istället för att vara ute och resa.

JM: På många sätt kan man säga att produktiviteten har stigit. Det som jag upplever som svårare är att skapa nya relationer. En annan viktig fråga är hur vi ska arbeta med och utveckla företagskulturen. Det är utmaningar som vi står inför, men fram till nu har allt utvecklats bra och det rent operationella fungerar klockrent. Det var min stora oro när vi gick in i pandemin, att det skulle fungera mindre bra.

Om ni skulle nämna något negativt som ni tar med er från 2020 vad skulle det vara?

TD: Det mänskliga lidandet går inte att komma ifrån. Det är många som sörjer sina nära och kära som gått bort för tidigt och många har blivit sjuka och får men för lång tid framöver. Den oro som vi har känt för våra medarbetare, och som medarbetare känt för sina kollegor, går inte att bortse ifrån. Det har känts som en konstant knut av oro i magen.

JM: Jag saknar pratstunden vid kaffet och de viktiga spontana mötena som normalt sker när alla är på kontoret. Det tror jag att fler än jag saknar. Det är också svårare att fira framgångar.

Tom Dinkelspiel, ordförande och Johan Malm, koncernchef.

Tom Dinkelspiel, ordförande och Johan Malm, koncernchef.

Utvecklingen under året för hela Öhmangruppen, vilka har varit de viktigaste händelserna anser ni?

TD: När pandemin slog till var vi snabba med att ställa om och rusta för den uppkomna situationen. Såväl Öhman Fonder som Nordnet bestämde raskt att medarbetare i största möjligaste mån skulle arbeta hemifrån. Vi virustestade också anställda tidigt. För Öhmankoncernens affärsverksamhet och gruppens tre större exponeringar var det enbart en positiv finansiell utveckling under året. Nordnet uppvisade sitt bästa år någonsin, Öhman Fonder likaså och riskkapitalbolaget Neqst största portföljbolag – Sinch (teknikbolag som erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster) – hade en mycket bra utveckling och en fantastisk kursresa. Rent ekonomiskt har därför 2020 varit det bästa året som vi upplevt hittills, samtidigt som året varit känslomässigt omvälvande.

JM: Det har varit nyttigt att ställas inför de utmaningar och svårigheter som pandemin fört med sig. Vi har utvärderat verksamheterna, sättet vi arbetar på, kostnader och kundrelationer på ett sätt som vi kommer ha nytta av framöver. Öhman Fonder stängde året på ett nytt ”all time high” med ett förvaltat kapital på 109,5 miljarder kronor och är nu det största fristående fondbolaget i Sverige. Det kändes inte som att vi skulle se den utvecklingen när vi befann oss i mars. Men det är inte bara volymen som är viktig. Det har skett en fortsatt breddning av kundbasen, både av institutionella kunder och distributörer. Det har resulterat i att många fler kan nå våra förvaltningslösningar och fondprodukter än tidigare. Vi har samtidigt blivit mer kostnadseffektiva och förbättrat marginalerna. Det har varit ett nyttigt och omvälvande år för fondbolaget. Vi står nu starkare än vi gjort på många år.

Hur har hållbarhetsarbetet utvecklats under året?

TD: Hållbarhet har legat Öhmankoncernen varmt om hjärtat i 20 års tid. Bara det faktum att vi genom digitala möten kan nå fler kunder på ett mer miljövänligt sätt är något som vi ser som en positiv effekt i det här sammanhanget under 2020. Det är klart att det finns aspekter av “att det här borde vi kunnat göra förut”, men jag tror att det är en mognadsfråga för hela samhället. I övrigt har vi varit fortsatt aktiva i vårt arbete med påverka bolagen i vår investeringsportfölj att bli än mer hållbara. Nordnet har lyckats med målsättningen att bli klimatpositiva. Där har Öhmankoncernen varit en påhejare. Den nya ledningen på Nordnet tar hållbarhetsfrågorna på allvar. Det känns bra och viktigt.

JM: Öhmankoncernen agerar långsiktigt och integrerar hållbarhet i hela verksamheten. Vi har under 2020 anslutit oss till UN Global Compact, vilket innebär att vi har förbundit att bland annat aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor och att årligen återrapportera till FN. Åtagandet innebär också att vi ska påverka bolagen i vår investeringsportfölj i rätt riktning vad gäller hållbarhet.

Finns det något nytt att rapportera inom er verksamhet vad avser onoterade bolag?

TD: Vi kommer att flytta fram våra positioner inom private equity, med nästan en miljard kronor. Vi vill vara en större och mer professionell aktör i det segmentet. Men vi kommer även fortsättningsvis investera via andras fonder istället för att investera direkt.

JM: Vi kommer lägga stor kraft på att utveckla Öhmankoncernens investeringsportfölj, dels för att skapa värdetillväxt, dels för att snabbt kunna vara delaktiga om möjligheter till förvärv eller andra affärsmöjligheter uppstår. Vi bedömer att konsolideringen inom fondbranschen kommer att fortsätta och där är vi fortsatt intresserade av att delta. Nu har vi större kapacitet än för två år sedan. Dels för att Öhman Fonder är en större aktör idag, dels för att vi har större resurser, finansiellt och operativt.

Hur kommer strategiarbetet framåt se ut?

TD: Att samäga Nordnet med Nordic Capital har lärt oss agera mer professionellt mot bolagen i vår investeringsportfölj. Vi ska vara en tydlig ägare och bistå med analysresurser och kapital, men också vara mer kravställande. Det kommer vi vara avseende alla våra bolag i investeringsportföljen framåt.

JM: Man kan idag se Öhmankoncernen som ett investmentbolag med intressebolag. Den utvecklingen påbörjades för två år sedan och den kommer att förstärkas framåt.

JM: Vi lämnar ett år i pandemins tecken bakom oss. Ett år med mänskligt lidande och negativa konsekvenser för många verksamheter. Samtidigt har året accelererat användningen av digitala verktyg och nya arbetssätt. Nu hoppas jag innerligt att vi snart ser en återgång till mer normala förhållanden. Nya arbetssätt består säkert även när pandemin klingar av, men det ska bli skönt att få träffa medarbetare och kunder fysiskt igen.

Läs hela årsredovisningen här.