Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Höjdpunkter från #öhmanlunch: Hälsa ♥ Teknik

Temat för årets sista #öhmanlunch var teknisk innovation inom hälsa och vård. Öhman Fonders förvaltare Viktor Elmsjö inledde lunchen med att belysa att hälsovårdssektorn vuxit snabbare än ekonomin i stort och att de faktorer som drivit på utvecklingen inte avtar utan snarare accelererar.

Värd för lunchen var Frida Dyvik som bjudit in ett medicinteknikbolag, Tobii Dynavox, som ingår i fonden Öhman Hälsa och Ny Teknik.

I grunden är Öhman Hälsa och Ny Teknik en hälsovårdsfond, fast inte i traditionell mening. Enligt fondförvaltare Viktor Elmsjö investerar fonden mer i bolag där hälsovård och teknik smälter samman. Bolag som Viktor anser kommer spela en allt större roll inom framtidens sjukvård.

– Det är en sektor som vuxit snabbare än ekonomin i stort. De faktorer som drivit på efterfrågan på mer vård historiskt kommer inte försvinna utan snarare accelerera när vi lever längre, kan leva med sjukdomar längre och där vi ser ett ökat behov av vård globalt när den globala levnadsstandarden ökar, säger Viktor Elmsjö.

Viktor Elmsjös fokus är att investera där hälsovård och teknik smälter samman, i medicinteknik. Det gör fonden primärt i nordiska bolag där fondförvaltaren ser ett intressant ekosystem och där det i dag finns en mängd medicintekniska bolag.

Viktor Elmsjös fokus är att investera där hälsovård och teknik smälter samman, i medicinteknik. Det gör fonden primärt i nordiska bolag där fondförvaltaren ser ett intressant ekosystem och där det i dag finns en mängd medicintekniska bolag.

Han menar att även pandemin har påskyndat teknikanvändning inom sjukvården, där läkare i större utsträckning behövt använda digitala hjälpmedel för att kunna hjälpa sina patienter. Stigande hälsovårdskostnader världen över gör också att fondförvaltarna ser att tekniska bolag inom hälsovårdindustrin kan höja produktiviteten i sjukvården och därmed även hjälpa sjukvården att bryta en skenande kostnadskurva.

Viktor Elmsjös fokus är att investera där hälsovård och teknik smälter samman, i medicinteknik. Det gör fonden primärt i nordiska bolag där fondförvaltaren ser ett intressant ekosystem och där det i dag finns en mängd medicintekniska bolag. Även den svenska marknaden ses som en stor drivkraft eftersom det specifikt i Sverige finns många medicintekniska bolag på grund av det svenska och världsunika ”lärarundantaget”, som ger lärare och forskare i Sverige rätt att kommersialisera sina forskningsresultat. Detta till skillnad från andra länder där det är lärosätena som äger innovationerna. Flera av bolagen som fonden investerat i har även enligt Viktor Elmsjö visat på defensiv tillväxt trots ett stökigt börsår.

#öhmanlunch hemma hos Öhman Fonder.

#öhmanlunch hemma hos Öhman Fonder.

– Vår ambition är att hitta dessa småbolag som i dag sitter på transformativ teknologi som kan hjälpa patienter världen över och investera i dem under lång tid, se dem växa och bli stora, säger han.

Ett av bolagen i Hälsa och Ny Teknik är Tobii Dynavox, som utvecklar teknik och kommunikationshjälpmedel för att hjälpa personer med funktionsnedsättningar att leva rikare och mer självständiga liv. Bolagets vd, Fredrik Ruben, är på plats och beskriver under lunchföredraget att Tobii Dynavox med ny teknik designar och tillverkar enheter med till exempel talsyntes och ögonstyrning som gör att personer med funktionsnedsättningar ges helt nya möjligheter att kommunicera.

"Det är livsförändrade produkter, med fundamental påverkan på användaren och anhöriga som gör att de mest marginaliserade individerna i samhället kan vara delaktiga på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är häftigt på riktigt" säger Fredrik Ruben, vd Tobii Dynavox.

”Det är livsförändrade produkter, med fundamental påverkan på användaren och anhöriga som gör att de mest marginaliserade individerna i samhället kan vara delaktiga på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är häftigt på riktigt” säger Fredrik Ruben, vd Tobii Dynavox.

– Att inte kunna göra sig förstådd är otroligt begränsade, men vi har lösningarna, säger Fredrik Ruben.

Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm, men över 99 procent av företagets verksamhet finns utanför Sverige och till 80 procent i USA, där bolagets produkter används i såväl hälsoförsäkringssytemet Medicare och av 300 till 400 amerikanska bolag, berättar Fredrik Ruben.

Bolagets produkter används framför allt av personer som drabbas av stroke, Cerebral pares och Downs syndrom, och av personer i alla åldrar.

Enligt Fredrik Ruben är det största problemet att kunskapen om tekniken är låg.

– Den här infrastrukturen är en av våra stora utmaningar, men också vår chans som företag.

Det är livsförändrade produkter, med fundamental påverkan på användaren och anhöriga som gör att de mest marginaliserade individerna i samhället kan vara delaktiga på ett helt annat sätt än tidigare. Och det är häftigt på riktigt, avrundar  Fredrik Ruben, vd Tobii Dynavox.

#öhmanlunch hemma hos Öhman Fonder.

#öhmanlunch hemma hos Öhman Fonder.

Kontakt

Viktor Elmsjö

Fondförvaltare, nordiska småbolag

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.