Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Dags att ansa värdepappersportföljen?

När konstgödsel blivit en bristvara – både i verkliga världen och i centralbanksvärlden – kan det vara läge att rensa bort ogräset och i stället plantera mer stryktåliga grödor i din värdepappersportfölj.

Den makroekonomiska miljön befinner sig just nu i en bräcklig fas, där en oväntad yttre faktor kan dra ner ekonomin i en recession.

Sedan hösten 2021 pekar Öhman Fonders ledande indikatorer mot att den globala tillväxten är på väg mot en avmattning. När dessutom upprepade utbudsstörningar pressar upp inflationen som nu letar sig in i nästan alla delar av konsumtionskorgen, så står centralbankerna inför i ett svårt dilemma. Ska de gasa för att stödja tillväxten? Eller bromsa för att dämpa inflationen? Just nu väljer centralbankerna att fokusera på inflationsmålet.

Den makroekonomiska miljön befinner sig just nu i en bräcklig fas, där en oväntad yttre faktor kan dra ner ekonomin i en recession. Vi behöver inte nödvändigtvis få en recession, men historiskt sett brukar det vara i dessa bräckliga faser som recessioner uppkommer. Därför är det klokt att inte ha en alltför aggressiv värdepappersportfölj i detta nu.

Men likväl ser värderingarna av vissa bolag, sektorer och regioner nu mer attraktiva ut, varför vi inte ska vara alltför pessimistiska på längre sikt. Värderingen av svenska cykliska aktier och svenska kronor ser helt klart mer attraktiv ut nu, än i början av året. Vi har dock reducerat exponeringen mot tillväxtmarknader utifrån stora geopolitiska risker samt de risker som Kinas nolltolerans-strategi mot Covid-19 medför. Räntedelen av portföljen har haft en kort räntebindningstid under hela året och har därför bevarat kapitalet relativt väl, trots kraftigt stigande räntor och högre kreditpremier. En räntedel som består av företagsobligationer med hög kreditvärdighet, god likviditet och med en kort räntebindningstid ger fortsatt ett bra förhållande mellan förväntad avkastning och risk.

Vi ser risker för att börser kan falla de närmaste kvartalen, då konjunkturen är i en avmattningsfas samtidigt som vi väntar aggressiva räntehöjningar från centralbankerna. Men på längre sikt erbjuder aktier och i synnerhet svenska aktier så pass god förväntad avkastning att vi behåller en balanserad exponering mellan aktier och räntor.

Portföljen är därmed redo för att stå emot en kyligare sommar, men har beståndsdelar som kan ta fart om värmen väl kommer. Och skulle väderutsikterna förbättras betydligt så har vi stora möjligheter att plantera mer.

 

Stockholm 9 maj 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.