Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Den gudomliga tillfälligheten

Under de senaste 30 åren har det för centralbankerna inte funnits någon motsättning mellan att stabilisera tillväxt eller inflation. Detta förhållande har inom Keynesianska ekonomiska teorin kallats för ”den gudomliga tillfälligheten”. Det vill säga att det inte råder någon motsättning mellan att stabilisera inflation eller att uppnå fullt kapacitetsutnyttjande. Inflationen har befunnit sig under inflationsmålet varje gång som konjunkturen fallit. Båda målen har därmed haft nytta av ytterligare stimulanser i form av räntesänkningar. Detta har alltså gällt fram till nu.

Men teorin tar inte höjd för upprepade och ihållande utbudschocker, vilket har försatt oss i den situation vi befinner oss i idag. Ända sedan början av året har den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, gjort vad de har kunnat för att förbereda marknaden på flera och större räntehöjningar kombinerade med en minskad balansräkning, det vill säga att Federal Reserv minskar köpen av räntepapper.

Den amerikanska konsumenten ställs nu inför en hård prövning med högre matpriser, högre bränslepriser och högre hyror. I tillägg till detta stundar räntehöjningar i en aggressiv takt som sällan skådats. Konsumenten blir klämd från flera håll samtidigt. Det som håller emot är den starka arbetsmarknaden där de anställda har goda möjligheter att höja lönen. Frågan är bara vad som viker först, inflationen eller den starka arbetsmarknaden?

Federal Reserve har nu förberett marknaden på 50 punkters räntehöjning vid maj-mötet och troligen ytterligare 50 punkter i juni. I protokollet från förra mötet framkom att balansräkningen ska minska med 95 miljarder US-dollar per månad, vilket är en snabbare takt än vid förra tillfället 2017-2019 när en liknande minskning ägde rum. Främst kommer minskningen ske genom att förfallna obligationer och kupongutbetalningar inte återinvesteras fullt ut.

Förutom inflationen är Federal Reserve bekymrad över den minst sagt glödheta arbetsmarknaden där efterfrågan på arbetskraft är rekordhög. Det går just nu 1,7 lediga jobb per arbetssökande och det är en kvot som ordförande Powell vill minska till 1. Man ska alltså försöka styra efterfrågan för att svalka ner den heta arbetsmarknaden och på så vis också dämpa lönehöjningarna.

Min personliga uppfattning är att det visserligen är rätt beslut att strama åt, men att det blir en svår uppgift som nästan kräver kirurgisk precision för att undvika en hård ekonomisk landning. Kirurgen har dessutom rätt trubbiga verktyg för att utföra operationen. I ekonomiska prognoser rör sig oftast linjerna med släta kurvor som konvergerar till ett teoretiskt slutvärde. Men verkligheten brukar snarare röra sig i ryckiga cykler med stora slag på både upp- och nedsidan.

Jag tror därför att det näst intill är omöjligt att på förhand veta exakt var smärtgränsen går för hur hög räntenivå ekonomin klarar. Det är först efter att smärtgränsen har passerats som man vet var den var. Något som jag också ser som en risk är att den nu starka efterfrågan i USA – som just nu håller uppe världsekonomin – kan komma att förändras snabbt.

När man nu ska bekämpa den höga inflationen i USA, kan det lösas på två sätt. Antingen bygger man ut utbudet eller så minskar man efterfrågan. Då Federal Reserve inte har möjlighet att styra utbudet, kommer de att försöka minska efterfrågan. Till skillnad från vad som gäller för utbud så kan efterfrågan förändras snabbt från en dag till en annan.

Om ett bolag utifrån sämre konjunkturutsikter inför ett anställningsstopp, så gör förmodligen fler bolag detsamma. Att i stället lyckas öka utbudet av fossilfri energi, halvledare och andra insatsvaror som det idag råder brist på, kan ta flera år. Vi får emellertid inte bli för pessimistiska. Stundande investeringar i infrastruktur, försvarsindustrin och grön omställning kommer ge gott stöd till ekonomin på sikt.

Dessutom har värderingar av vissa bolag i sviterna av kriget nått prisvärda nivåer. Vi har därför en neutral portfölj i rådande marknadsklimat där vi inte bedömer att ekonomin ska in i en recession, men ändå tror att det är möjligt att marknaden kan börja oroa sig för just detta. Men förhoppningsvis är det bara en tillfällighet att den gudomliga tillfälligheten inte råder.

 

Stockholm 12 april 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.