Nyheter

Den stora knäckfrågan

I september 2007 publicerade Edward E. Leamer artikeln “Housing IS the Business Cycle” vid National Bureau of Economic Research. Det konstaterades där att den bästa indikatorn för framtida recession bland amerikanska BNP:s komponenter är fastighetsinvesteringar. Artikelns tajming var slående då den stora finanskrisen, som just började med husmarknaden något år senare, stod för dörren. Frågan är om husmarknaden kan vara den komponent som får Fed att avsluta sin serie av räntehöjningar för den här gången?

Husmarknaden och huspriser är några av de viktigaste ledande indikatorerna vi har för att ge en prognos över vart konjunkturen är på väg och just nu viker dessa ledande indikatorer kraftigt ned.

Den amerikanska centralbanken Federal Reserves (Fed) serie av räntehöjningar brukar sällan dö av hög ålder, utan historiskt har det vänt först när något har knäckts. Just nu börjar marknaden förvänta sig en snar vändning från Fed och att steget till ny räntepolitik är nära. Ordförande Jerome Powell meddelade vid senaste Federal Open Market Committee (FOMC) att styrräntan nu är nära en neutral nivå kring 2,25 till 2,5 procent men att räntan behöver höjas upp mot 3,5 procent för att strama åt penningpolitiken ytterligare.

Framåt kommer Feds beslut bli mer databeroende och inte handla lika mycket om att vägleda marknaden på förhand. De data som Fed lägger särskild vikt vid inför sina kommande beslut är ekonomisk aktivitet, arbetsmarknaden samt inflationsdata. Den ekonomiska aktiviteten vill de se bromsa in och tillväxttakten behöver förmodligen sjunka under den potentiella tillväxttakten för att därmed skapa möjligheter för utbudssidan att komma i kapp. Arbetsmarknaden behöver också kylas av och även där måste efterfrågan minska för att stävja de ohållbara löneökningarna på 6,7 procent (Källa: Atlanta Fed). När det gäller inflationsdata tittar Fed mest på kärninflationsdata, där de har rensat bort effekter av bland annat energipriser som vanligtvis fluktuerar kraftigt. De senaste utfallen av kärn-CPI (Core Consumer Price Index) samt kärn-PCE (Core Personal Consumption Expenditures) var 5,9 respektive 4,8 procent, vilka skvallrar om att mycket arbete kvarstår innan Fed kan utropa en seger över inflationen.

På frågan om Fed föredrar att göra misstaget att råka göra för mycket eller att råka göra för lite, svarade Powell först politiskt korrekt att Fed undviker att göra misstag, men sedan framkom att Powell ändå anser risken att göra för lite som värre än risken att göra för mycket. Kostnaden av att göra för lite skjuts ändå bara fram, med en ännu högre kostnad som följd.

Jag har vid upprepade tillfällen lyft att det är en svår balansgång Fed nu går i ett försök att skapa en mjuk landning när de inte har tillräckligt precisa instrument för att bedöma avståndet till marken. De mätpunkter som Fed fokuserar på har dessutom flera kvartals fördröjning gentemot konjunkturcykeln i övrigt. Därför är det naturligt att Fed brukar vända räntecykeln först när något har knäckts.

Foto: Zac Gudakov

Foto: Zac Gudakov

Ett orosmoln på himlen är den amerikanska husmarknaden där huspriserna har sjunkit med 10 procent de senaste tre månaderna samtidigt som utbudet av nyproducerade bostäder är det högsta sedan 2010. Husmarknaden och huspriser är några av de viktigaste ledande indikatorerna vi har för att ge en prognos över vart konjunkturen är på väg och just nu viker dessa ledande indikatorer kraftigt ned. En marknad som är svältfödd på goda inflationsnyheter kan förstås få stöd kortsiktigt av amerikansk CPI vars utfall var lägre än väntat. Det var den första positiva överraskningen för CPI sedan januari 2021. Men vi har penningpolitisk motvind och ser företagsvinster som sätts under press med högre kostnader och lägre efterfrågan, så den makroekonomiska miljön är fortsatt ogynnsam för aktier. Aktievärderingarna är heller inte tillräckligt attraktiva för att köpas på egna meriter. Därför anser vi att det kan vara för tidigt att öka risken i en balanserad värdepappersportfölj. Så i väntan på att Fed knäcker den amerikanska husmarknaden som sedan knäcker Fed, avvaktar vi med att öka aktierisken.

Stockholm 17 augusti 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.