Nyheter

Hur länge kan marknaden springa utan huvud?

Många har nog sett fenomenet höns som springer trots att de nyss fått huvudet avlägsnat. Höns behöver inte hjärna för att röra sig, utan kroppen behöver enbart hjärnan för att starta, stoppa och rätta till en rörelse. Kroppen och nerverna styrs med andra ord av reflexer och fungerar så länge kroppen får energi och syre. Frågan jag ställer mig är om den amerikanska centralbanken nu har avlägsnat marknadens huvud, och hur länge marknaden kan tänkas springa på ryggmärgsreflexer innan syret tar slut?

Bild: Talha Riaz

Den andra november hade den amerikanska centralbanken sitt senaste räntebeslutsmöte där de enades om att höja styrräntan med 75 punkter. Medierna brukar kalla detta för en trippelhöjning, då den gängse praxisen är att agera i steg om 25 punkter.

Förhoppningarna var stora på att centralbanken skulle leverera ett mjukare budskap än tidigare, då andra centralbanker som Bank of Canada och Bank of Australia blivit något mindre strama. Dessutom hade Wall Street Journals Nick Timiraos i lämplig tid inför mötet skrivit en artikel om att han tyckte sig skönja en inställningsförändring hos vissa ledamöter. Nick Timiraos har fått den informella rollen att läcka information från centralbanken till marknaden, att släppa så kallade testballonger.

När presskommunikén publicerades så fanns det fog för att en ny mjukare linje skulle kunna presenteras på presskonferensen strax efteråt. Visst ändrades kommunikationen, men inte i en mjukare riktning utan i en annan typ av stram riktning jämfört med tidigare. Räntehöjningstakten skulle förvisso bli lite mer ”normal” vid kommande mötestillfälle, men räntehöjningarna skulle i stället pågå under en längre tid och nå en högre nivå än tidigare. I stället för en snabb örfil, blir det nu ”tusen nålar”. Den senaste ränteprognosen som presenterades i september spådde en styrränta på 4,6 procent som högst. Powell var väldigt tydlig med att denna prognos kommer revideras upp till nästa möte i december. Min personliga åsikt är att den förmodligen ska upp en bit över 5 procent, om centralbanken redan en månad före nästa möte är säker på att prognosen måste revideras upp.

Marknaden föll kraftigt på beskedet från centralbanken. Men de efterföljande dagarna återhämtade sig börserna och björnmarknadsrallyt från oktober ser ut att fortsätta. Min bedömning är att marknaden de senaste 20 åren präntat in ryggmärgsreflexen att sämre tider inte kan pågå särskilt länge eftersom det alltid kommer mötas av stimulanser. Men vid de senaste ekonomiska kriserna har det inte funnits någon målkonflikt mellan inflation och arbetsmarknad. Tidigare har inflationen alltid varit låg när arbetslösheten blivit hög.

När den amerikanska centralbanken nu så tydligt deklarerat att det är den höga inflationen som är den systemhotande risken och att de mycket hellre riskerar att strama åt för mycket än för lite, så kommer de inte skydda marknaden denna gång. Vi har inte heller kommit tillräckligt långt in i recessionen för att aktualisera dessa verktyg igen.

Marknaden beter sig alltså som en höna som inte insett att bonden Federal Reserve har avlägsnat huvudet på den. Nå hur länge kan hönan tänkas springa utan huvud, då? Jo, upp till en hel minut enligt expertisen, men som med det mesta i livet finns det undantag. I september 1945 skulle hönan Mike slaktas, men yxan slant vid hugget och avlägsnade visserligen det mesta av huvudet, men lämnade flera vitala delar intakta så att hönan kunde fortsätta leva och matas med hjälp av en pipett. Hönan som blev känd som ”Mike den huvudlöse kycklingen” eller ”Mirakel-Mike” levde i hela 18 månader utan huvud. Jag betvivlar att marknaden kan springa lika länge som Mike.

Stockholm 10 november 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.