Nyheter

Inflationen – bit dig inte fast!

Vid Öhman Fonders lunch med vice riksbankschef Per Jansson tryckte han på att Riksbankens nuvarande huvudfokus är att hindra den höga inflationen att bita sig fast. Riksbanken sätter sin tillit till att ganska försiktiga räntehöjningar ska kunna hantera den nuvarande situationen med hög inflation och att förtroendet för inflationsmålet på två procent står sig även framöver.

Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste.

Det är alltså inte fråga om några kraftiga räntehöjningar som Riksbanken ser framför sig utan tre eller fyra mindre höjningar under året. En försiktig strategi, där man väljer att ta ett steg i taget och sedan utvärdera. ”Så länge man tror att man har tid, använder man tiden på bästa sätt” sade Per Jansson. Men tryckte också på att de ändå är beredda att göra det som krävs för att klara uppdraget. Kanske en mer svensk och försiktigt uttryckt version av Fed-chefen Jerome Powells ”whatever it takes”.

Vice riksbankschef Per Jansson.

Vice riksbankschef Per Jansson.

Vid det penningpolitiska mötet i slutet av april så ändrade Riksbanken sin räntebana och höjde reporäntan en kvarts procent, trots att den så sent som i februari inte såg att någon räntehöjning skulle behövas förrän 2024. Bakgrunden till den dramatiska förändringen i Riksbankens strategi var den kraftigt förändrade inflationsbilden. De stigande priserna i omvärlden ledde tillsammans med Rysslands aggressiva krig i Ukraina och Corona-nedstängningar i Kina till ytterligare förvärrat flaskhalsproblem för insatsvaror och uteblivna och ännu dyrare transporter. Inflationen är till största del importerad från utlandet och det är inte bara energipriserna som stigit kraftigt utan vi ser också hur priserna för livsmedel, övriga varor och tjänster i Sverige har accelererat ytterligare sedan Riksbankens aprilmöte.

Den höga inflationen ger minskade reallöner i år, men Riksbanken ställer ändå sitt hopp till att de lönesättande avtalsparterna kommer att vara återhållsamma i sina löneförhandlingar och att de kommersiella bolagen inte ska höja sina priser, oavsett om det är för att täcka ökade kostnader eller för att utnyttja tillfället till att stärka sina marginaler. Per Jansson när en from förhoppning att de vinstmaximerande företagen ska inse att prisökningar som kan vara frestande på kort sikt kan vara negativt på lång sikt.

Vice riksbankschef Per Jansson och Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste.

Vice riksbankschef Per Jansson och Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste.

Vi får se om Riksbankens förhoppningar på kollektivavtalsparterna och bolagen slår in eller om den kommer att ställas inför en helt ny situation vid nästa penningpolitiska möte den 29 juni.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.