Nyheter

Inflationstriangeln

Räddningsverket har ett begrepp de kallar brandtriangeln som beskriver de grundläggande förutsättningarna för förbränning. För att en brand skall kunna uppstå krävs syre, bränsle och värme. Tar man bort någon av dessa tre förutsättningar slocknar elden. Just nu brinner den ekonomiska inflationselden för fullt och frågan är hur den kan släckas?

Foto: Pixabay.

Om vi fortsätter analogin med brandtriangeln kan vi säga att syret motsvarar efterfrågan, värmen är utbudsbrist och bränslet är penningmängden. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve som nu är fast besluten om att bekämpa inflationen fick ingen lättnad från det senaste utfallet av konsumentprisindex på 8,6 procent. Nu börjar dessutom enkät- och marknadsbaserade inflationsförväntningar stiga en bra bit över inflationsmålet. Inflationsförväntningar kan ses som ett mått på förtroendet för centralbanken. När inflationsförväntningarna stiger minskar centralbankens handlingsutrymme och tolerans för att avvika från målet. Då måste centralbanken agera raskt för att återfå förtroendet. Tiden är alltså inte längre en lyx centralbanken kan unna sig, då förtroendekapitalet i allt väsentligt förbrukades redan i höstas. Det var därför föga förvånande att Federal Reserve trippel-höjde styrräntan med 75 punkter igår.

Hur agerar då Federal Reserve för att släcka inflationsbranden? De siktar på att ta bort bränslet, det vill säga penningmängden och höja räntan. Om de lyckas, kommer efterfrågan att dämpas och om den dämpas kommer i sin tur utbudsbristen att lätta. När det gäller efterfrågan är det i synnerhet efterfrågan på arbetskraft som Federal Reserve vill dämpa. På den amerikanska arbetsmarknaden finns det idag två lediga jobb per arbetssökande, när det vanliga snarare är tvärtom, med två arbetssökande per ledigt jobb. Om arbetsmarknaden är så het som idag och dessutom får löpa på utan släckningsförsök, så riskerar den att leda till en ond lönespiral som gröper ur köpkraften och i slutändan förtroendet för landets valuta.

Foto: Viktoria, Pexels

Foto: Viktoria, Pexels.

En tidspressad centralbank som illa kvickt drar undan bränslet kommer förmodligen lyckas släcka inflationselden, men risken är att de i samma veva även släcker glöden som behövs för tillväxten och i väntan på brandkåren väljer vi att ställa oss i den skyddande brandcellen.

 

Stockholm 16 juni 2022

Erik Nilsson, ansvarig för allokering på Öhman Fonder

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.