Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Krönika 2021: Inflation Wars – The Fed strikes back

2021 var året som skulle präglas av ohämmad optimism. ”Vi kom, vi såg, vi vaccinerade”. Pandemin skulle vara som bortblåst och ett uppdämt behov av konsumtion och resande skulle vara motorn för en urstark ekonomi. Detta infriades till viss del, men som alltid blir det inte helt som man har tänkt sig.

Nu är det upp till bevis för ekonomin att den kan stå på egna ben och att vinsterna kan fortsätta att växa, om än på en lägre nivå än 2021.

Inledningen på årets aktiemarknader var enormt stark och Sverige höll fanan högt när våra verkstadsbolag gynnades av den tydligt cykliska återhämtningen. Den 10-åriga amerikanska obligationsräntan, som brukar fungera som ett reglage för riskaptiten, började stiga i tro med att Federal Reserve skulle höja räntan. Den kraftiga stigningen från 0,9 procent till 1,7 procent på bara någon månad, hjälpte till att svalka av den heta marknaden.

Men även om marknaden blev bländad av de ljusa konjunkturutsikterna, fanns det något som pyrde under ytan. Bland annat började de stora biltillverkarna varna för brist på halvledarkomponenter, vilket ledde till ibland veckolånga produktionsstopp. Detta skulle bara vara början på flaskhalsar för en mängd insatsvaror.

Bristen på halvledarkomponenter har drivit upp priserna på begagnatmarknaden för bilar.

Priset på energi, virke och frakt sköt i höjden, vilket ledde till inflationsimpuls i början av sommaren på svindlande 5 procent. Federal Reserve som har två mål, varav det ena är sysselsättning och det andra är prisstabilitet, drogs nu ner i en ofrivillig spagat mellan målen, eftersom det fortfarande saknades 10 miljoner sysselsatta. Eftersom det främst var temporära effekter som lyfte inflationen tog Federal Reserve den med jämnmod och valde att fokusera på sysselsättningsmålet.

Samtidigt som amerikanska och svenska aktier utvecklades starkt, var det en helt omvänd utveckling för kinesiska aktier. Redan under hösten 2020 stramades de finansiella villkoren åt, med högre styrräntor och tuffare krav på belåning för fastighetsutvecklarna. Under våren och sommaren inleddes en kraftig våg av regleringar av utbildningssektorn samt IT-sektorn. När de värsta aktiefallen från regleringarna var uttagna, började det knaka i fogarna för de högt belånade fastighetsutvecklarna till följd av de stramare lånevillkoren som infördes några kvartal tidigare. Den största utvecklaren Evergrande var sen med en betalning under hösten och gick så sakteliga mot en konkurs. Den svindlade storleken på Evergrandes skuld gjorde världens aktiemarknader oroliga.

Lägg därtill skenande energipriser i Europa, med risk för höjda produktionskostnader och sämre tillväxt. Det blev för mycket för marknaden att svälja och vi fick en sättning i svenska aktier på 8 procent.

Under hösten gick den amerikanska inflationen in i en ny accelererande fas och nådde nya toppnivåer på nästan 7 procent. När det inte längre var temporära effekter som bidrog till inflationen utan även löner och hyror såg ut att stiga kraftigt, kunde inte Federal Reserve blunda för detta. De kommunicerade därför att de ämnar skala ner obligationsköpen snabbare än de först avsett och lämnade dörren öppen för tre höjningar med start redan under vårkanten 2022. Detta kommunicerade de trots att den nya virusmutationen Omikron var i antågande. I december blev det uppenbart att Joe Bidens gigantiska infrastrukturpaket ”Build Back Better” som omfattar flera tusen miljarder dollar kommer att falla med enbart en rösts marginal.

Vi går med andra ord in i 2022, med mindre generös penningpolitik och lägre finanspolitiska åtgärder än förväntat. Nu är det upp till bevis för ekonomin att den kan stå på egna ben och att vinsterna kan fortsätta att växa, om än på en lägre nivå än 2021. Fortsatt låga räntor och troligtvis mindre störningar i produktionskedjor borde kunna stödja bolagen att generera vinst, men då centralbankerna inte lika tydligt kommer ställa upp som stötdämpare, är det troligt att svängningarna på marknaden kommer att bli större under nästa år. Vi lämnar 2021 bakom oss med en imponerande uppgång på svenska aktier på nära 37 procent för den bredare marknaden. Troligen kommer vi inte kunna förvänta oss ett lika starkt 2022, men förutsättningarna för ett positivt år är ändå goda.

Stockholm 10 januari 2022

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder.

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.