Nyheter

Sandvik – en lyckad dialog

Under förra året inledde vi dialoger med bolag som Sandvik, som står för en stor andel av de absoluta utsläppen i våra fonder. Vi ville få dem att sätta vetenskapligt baserade utsläppsmål som begränsar klimatpåverkan. Metallbearbetningsbolaget Sandvik genererar utsläpp främst från sin tillverkningsprocess och deras utsläppsmål granskades inte av någon oberoende part, men efter vår dialog har bolaget antagit vetenskapligt baserade klimatmål och väntar nu på att målen verifieras av den oberoende organisationen SBTI.

Bolaget

Sandvik tillhandahåller produkter och lösningar för verkstadsindustrin, främst inom gruv- och bergbrytning, metallbearbetning och materialteknologi. Bolaget behöver bland annat elektrifiera och effektivisera den utrustning som står för en stor andel av deras indirekta koldioxidutsläpp och förra året spenderade de runt tre och en halv miljard kronor i forskning och utveckling.

Bakgrund till dialogen

Under 2021 initierade vi ett flertal dialoger med bolag som står för en stor andel koldioxidutsläppen i våra fonder. Sandvik genererar direkta utsläpp främst i sina produkters tillverkningsprocess, men orsakar även indirekta utsläpp när produkterna används inom gruv-, verkstads-, fordons-, och energiindustrin. Vi anser att det är viktigt att bolaget minskar både direkta och indirekta utsläpp så att Sandvik kan bidra till en ekonomi med låga utsläpp.

Syftet med våra dialoger är att uppmuntra bolagen att sätta vetenskapligt baserade klimatmål, helst enligt en väletablerad metod med hjälp av Science Based Targets Initiative (SBTi). Detta underlättar för oss att bedöma om utsläppsmålen är tillräckligt ambitiösa för att hålla den globala uppvärmningen till maximalt 1,5 grader Celsius och behövs för att vi ska vara säkra på att våra portföljer ligger i linje med Parisavtalet.

 

Hur Öhman Fonder har agerat

Vi inledde vår första dialog med Sandvik redan år 2018 då vi såg en viss osäkerhet i formuleringen av bolagets utsläppsmål. Målet härstammade från 2016 och avsåg en minskning av bolagets totala utsläpp med 20 procent. Men året därpå reviderade Sandvik sitt klimatmål till ett relativt mål – nu var målet att utsläppen per försäljningskrona skulle minska, vilket vi ansåg vara en försämring av målet. Detta gjorde att vi tog en ny kontakt med bolaget samt för att vi också noterat att bolagets utsläppsmål inte var vetenskapligt baserat och inte heller inkluderade utsläpp när Sandviks produkter används. Det försvårar bedömning av om utsläppsmålen är tillräckligt ambitiösa för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader Celsius. Under hösten 2021 mötte vi Sandviks hållbarhetschef och investor relations-avdelningen och informerade dem om våra förväntningar att bolaget skulle sätta vetenskapligt baserade klimatmål med en tillhörande strategi för hur de ska nå målen.

Hur Sandvik har agerat

Under 2019 lanserade så Sandvik nya hållbarhetsmål med ett betydligt mer informativt och tydligt mål jämfört med tidigare. Nu var målet att halvera koldioxidutsläppen jämfört med medelvärdet av koldioxidutsläppen 2016–2018 fram till 2030. Detta utsläppsmål har inspirerats av ett koncept som kallas för Carbon Law, som innebär att man ska halvera utsläppen var tionde år. Men inte heller detta utsläppsmål granskades av oberoende part och inkluderade inte heller indirekta utsläpp från hela värdekedjan.

Efter dialogen med Sandvik hösten 2021 så förpliktade sig bolaget till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål i början av 2022. Nu har bolaget 24 månader på sig att utveckla vetenskapligt baserade klimatmål tillsammans med SBTi för att sedan publicera dessa, enligt SBTi:s process. Så här långt har Sandvik motsvarat våra förväntningar på deras hållbarhetsarbete.

Kontakt

Viktoria Voskressenskaia

Hållbarhetsanalytiker

+46 8 407 59 61
viktoria.voskressenskaia@ohman.se