Krönika, Nyheter

Irrelevant eller hajpad – spänning på Elfack 2023

Elfack är norra Europas största fackmässa för el- och energibranschen. Vid årets upplaga laddades Svenska Mässan i Göteborg till sista kvadratmetern med produkter för den pågående energiomställningen. Öhman Fonder var där för att möta ett dussin börsbolag.

Elfack är norra Europas största fackmässa för el- och energibranschen.

I den enorma mässhallens epicentrum ställde ABB:s elektrifierings-division upp med en produktfauna som på egen hand kan förklarar hajpen i aktien (utan draghjälp av ny vd och stigande marginaler).

För dagen mest intressant var ABB:s presentation eStorage, ett modulärt energi-lagringssystem; förklarat för en lekman som en ”plug & play-lösning” ämnad att förskjuta elkonsumtion i tid eller hyvla toppar i efterfrågan. Stiligt förpackat i en 40-fots-container.

En rulltrappa upp presenterade organisationen Svensk Solenergi. Tio presentationsbilder in fångar talarna min fulla uppmärksamhet med – The Duck Curve – ett prisfenomen som uppstår när solelproduktionen under ett par timmar blir så stor att elpriset tillfälligt faller mot noll.

Prisgrafen (som ska likna en anka) har tidigare främst noterats på soligare kontinenter; bland annat i Australien och USA. I Kalifornien har man kunnat följa solcellutbyggnaden och dess påverkan på elpriset över flera årtionden och resultatet är minst sagt fascinerande.

Trots att svensk solkraft bara står för 1,2 procent av den totala elproduktionen har samma prisfenomen alltså märkts här – om än bara under några soliga helgdagar då industrin stått stilla.

Majoriteten av sol-elen i Sverige produceras på villatak och antalet småskaliga producenter väntas öka. Även om högre finansieringskostnader (låneräntan) just nu hämmar ny efterfrågan. Så antagligen dyker ankan upp igen och kanske även på vardagar.

Det har blivit eftermiddag och på mässgolvet myllrar branschfolket. De gladaste utställarna skruvar upp musiken men längs mässhallens ytterväggar är trängseln mindre påtaglig.

Här möter jag en lokal distributör som jobbar mot elektriker i Göteborgsregionen. Vi fastnar i ett samtal om konkurrenslandskapet och flaskhalsar. För de flesta av hans leverantörer har läget förbättrats avsevärt – en världsbild som också delas av finansmarknaden.

Men långt ifrån alla kan leverera smärtfritt. I det här fallet har det inneburit att affärsrelationer fått stå tillbaka. En trend som väntas bestå och en enorm utmaning för de uppstickarna som ratats och måste vinna förtroendet tillbaka. Utan att hänga ut något specifikt bolag konstaterar jag att problemen hos en handfull börsnoterade mässdeltagare har märkts lika tydligt i branschen som på aktiemarknaden.

Jag vågar till slut fråga var distributören tror att jag kan finna mässans bästa investeringar. Svaret lät som taget från en tidigare dragning med Lifcos VD Per Waldemarson.

Distributören sa ungefär så här: titta bortom megatrender och konsumentbolagens flashiga montrar. Leta i de tråkigaste hörnen hos de som säljer exempelvis speciella kabelskydd och kopplingsplintar. Det är antagligen bolagen med bäst marginaler.

Eller som Lifcos Per Waldemarson formulerade det på den tidigare dragningen – bäst förutsättning för att kunna höja priset (och därigenom marginalen) är att vara irrelevant. Att sälja en pryl som är en så liten del av helheten att ingen riktigt märker när den blir dyrare.

 

Stockholm den 12 maj 2023

Fredrik von Schantz, fondförvaltning svenska aktier, Öhman Fonder

Kontakt

Fredrik von Schantz

Fondförvaltare

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.