Nyheter

Kalmar kommun sparar kapital för kommande generationer

När tillväxtkommunen Kalmar sålde sitt industrifastighetsbolag för att göra framtidsinvesteringar så fick de mer än en miljard kronor över. I stället för att använda pengarna här och nu så vill de spara pengarna för framtida generationer. Öhman Fonder förvaltar nu halva beloppet efter att ha gjort intryck på Kalmar kommun med kundfokus, avkastning, hållbarhet samt tydlig och enkel kommunikation.

Foto: Samuel Horn af Rantzien

Vi fick chansen att prata med Maria Linder som är verksamhetsutvecklare på Kalmar kommun och som har hållit i Kalmar kommuns upphandling av kapitalförvaltning på 1,1 miljarder kronor.

Maria berättar att Kalmar kommun har haft en befolkningstillväxt under en lång period, över en procent årligen sedan 2014, dock har födelseöverskottet precis som för riket minskat de senaste två åren. Kalmars tillväxt handlar om en hög inflyttning som kan utgöras av hemvändare och kommunen har nu över 72 000 invånare.

För att ge politikerna i kommunen förutsättningar att fatta långsiktigt modiga beslut har Kalmar under de senaste åren arbetat fram en modell för att förtydliga och visualisera hur det kommer att se ut tio år framåt för kommunkoncernen, alltså kommunen inklusive alla bolag. Befolkningstillväxten kommer att kräva stora investeringar och refinansieringar, bland annat byggs just nu ett nytt reningsverk för cirka två miljarder kronor.

För cirka två år sedan kunde Maria och hennes kollegor visa på att förutsättningarna för kommunkoncernens balansräkning inte var långsiktigt hållbara, ett flertal olika scenarier togs fram för att visa se hur de kunde hantera situationen. Det scenario politikerna fastnade för var att sälja industrifastighetsbolaget som funnits i kommunens ägo sedan 70-talet. Industrifastigheterna var väldigt viktiga under kommunens kris under 1990-talet och början av 2000-talet när flera stora arbetsgivare tvingades lämna kommunen. Nu när kommunen och kommunens näringsliv är mer välmående så bygger företagen sina lokaler själva och kommunen hade möjlighet att sälja fastighetsbolaget.

Kalmar kommun sålde i helt rätt tid och försäljningssumman kunde i ett slag minska kommunens årliga upplåning med en halv miljard, samtidigt som de kunde hantera pensionsåtaganden på 200 miljoner kronor. Ändå återstod 1,1 miljarder kronor. Kommunens politiker var framsynta och bestämde att pengarna inte skulle användas här och nu utan att de skulle anlägga ett generationsperspektiv så att kommande generationer skulle få ta del av kapitalet. Kommunen kallar kapitalet sitt Generationskonto.

Tidigare har inte kommunen haft något omfattande kapital att förvalta och har följaktligen inte heller några personella resurser för kapitalförvaltning. Att rekrytera personer som inte hör till kärnverksamheten kändes inte lockande och detta skulle även medföra en ökad sårbarhet med ett ökat personberoende. I stället bestämde kommunen sig för att låta kapitalet förvaltas i en diskretionär förvaltning, ett beslut som såväl beredningen som politikerna ställde sig bakom.

Under lång tid arbetade kommunen med underlaget för sin upphandling som genomfördes i två steg där den första delen var en skriftlig process där tolv kapitalförvaltare deltog. Efter en omsorgsfull bedömning av det skriftliga materialet valdes fem aktörer ut för muntliga presentationer.

Maria tycker att processen generellt sett fungerade bra och kan nöjt konstatera att hon har fått positiv återkoppling från i stort sett alla aktörer som var med i processen. Hon tycker att det är viktigt att resultatet av utvärderingsfasen har redovisats tydligt med återkoppling till alla företag som varit med. När det gällde kommunens eget engagemang var det viktigt att alla som var med i bedömningen var närvarande vid alla intervjuer och med alla aktörer för att kunna göra en korrekt bedömning.

Utvärderingsgruppen lämnade ett förslag till politikerna på att Öhman Fonder och en annan kapitalförvaltare skulle få ta hand om halva kapitalet var och förslaget klubbades. Det som var allra viktigast vid valet av diskretionär förvaltare var att kapitalförvaltaren har ett starkt kundfokus. Sedan var det avgörande att det fanns en tydlig koppling mellan anbudet och de frågor som ställts i upphandlingsunderlaget och kommunens finanspolicy och riktlinjer samt att presentationen förklarade allt på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Öhman Fonders förmåga att kunna ge direkta svar på kommunens frågor och att svara klart och tydligt svarade upp mot kommunens förväntningar. Öhman Fonder visade bra flexibilitet att kunna skräddarsy sina lösningar. Att kunna kommunicera klart och tydligt med alla som är berörda, oavsett finansiell skolning var också positivt. Den personliga relationen som började byggas vid mötet var också väldigt viktig.

Självklart är det viktigt att hållbarheten är integrerad i förvaltningen och det kunde Öhman Fonder beskriva väl, berättar Maria. Hon berättade också att kommunen tycker att det är viktigt att förvaltarna har kollektivavtal och att man också kunnat referera till kunder som har en liknande situation som Kalmar kommun. Men viktigast var nog Öhman Fonders kundfokus, förmågan att sätta sig in i Kalmar kommuns situation och förväntningar.

”Jag är stolt och glad över att vi har vunnit Kalmar kommuns förtroende och fått uppdraget att förvalta deras kapital för framtiden, säger Öhman Fonders vd Jamal Abida Norling. ”Vi delar Kalmars långsiktiga perspektiv på förvaltningen och ser fram mot en långsiktig och nära relation.”

”Det har varit viktigt för oss att få en god relation med kapitalförvaltaren och att vi arbetar mot samma mål.” säger Maria Linder på Kalmar kommun.