Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Lucköppningen har börjat

I november utgjorde marknaden ett skolboksexempel på god riskaptit. Aktierna steg, räntorna föll och dollarn blev svagare. Ända sedan slutet av juni till mitten av oktober har den amerikanska 10-åriga obligationsräntan stigit från 3,7 till 5 procent. Den 10-åriga räntan fungerar som en gas och broms för riskaptiten och när räntan så äntligen började falla i slutet av oktober var det många stjärnor som stod rätt för att starta en större marknadsuppgång.

Lucköppningen för julrallyt började med inflationsutfallet för oktober som presenterades i november. Utfallet var en tiondel lägre än väntat och priserna steg med 0,2 procent i månadstakt. Detta kan tyckas som en liten sak, men just 0,2 procent i månadstakt är psykologiskt viktigt för marknaden då det innebär att talet uppräknat i årstakt är 2,4 procent. Det vill säga väldigt nära inflationsmålet på 2 procent.  

Den andra luckan i julrallykalendern öppnades av den amerikanska centralbanksledamoten Christopher Waller. Han öppnade för en möjlighet att sänka räntan inom tre till fem månader om inflationen fortsätter att falla. Eftersom inflationsriktningen ser ut att vara fallande utifrån auktionspriser på begagnade bilar, stabila hyror samt lägre oljepris så har marknaden varit snabb med att prisa in fem räntesänkningar under nästa år.  

Det som vi anser vara en smula optimistiskt är att bolagsvinsterna samtidigt förväntas stiga över 10 procent för helåret 2024. I vår värld är det troligaste att antingen inflation och ekonomi bromsar tillräckligt för att motivera räntesänkningar, men då bör bolagsvinsterna vara lägre nästa år. Alternativt så fortsätter arbetsmarknaden vara stark och vinsterna att vara höga, men då bör å andra sidan löneutveckling och inflation inte falla så pass mycket som skulle vara önskvärt. Vi tror inte att det kommer någon makroekonomisk statistik i närtid som förändrar bilden av att inflation och räntor är på väg ner och då finns det en fortsatt potential på uppsidan. Dock tror vi att denna uppsida är begränsad härifrån. 

I portföljerna har vi en liten övervikt mot svenska cykliska bolag som gynnas av den pågående lageruppbyggnaden. Vi har en liten undervikt mot globala aktier, mest på grund av att vi tror att dollarn kan försvagas mot kronan. Vi har en neutral räntebindningstid i våra obligationsportföljer. Vi tror förvisso att de flesta räntehöjningarna ligger bakom oss, men samtidigt är obligationsräntorna med 5 och 10 års återstående löptid betydligt lägre än de med upp till 2 års återstående löptid, vilket minskar incitamentet att investera längre ut på räntekurvan och ta större ränterisk. Vi har dock företagsobligationer med hög kreditvärdighet i portföljerna som ger lite högre förväntad ränteavkastning. 

Nästa lucköppning blir på Lucia när amerikanska centralbanken Federal Reserve publicerar sitt nästa räntebeslut. Vi hoppas att beskedet får oss att se fram emot lucka 24. 

Stockholm 11 december 2023

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.