Nyheter

Riksbanken gästar Öhman Fonder

Vice riksbankschef Martin Flodén gästade vår senaste Öhmanlunch den 23 februari för att diskutera Riksbankens agerande. Trots att styrräntorna har höjts snabbt från förra våren är inflationssiffran fortfarande hög. Det är en utmaning för svenska hushåll som är känsliga för räntehöjningar och har stora skulder. Riksbanken har beslutat sig för att aktivt sälja statsobligationer för att normalisera ränteläget och återställa styrsystemet.

Vice riksbankschef Martin Flodén

Inflationen fortsätter att stiga, men osäkerheten är stor, och prognoserna visar att Sveriges BNP kommer att minska. Konsumtionen av varor som inte är nödvändiga, till exempel sällanköpsvaror, kan minska på grund av högre räntor och fallande bopriser, medan konsumtionen av restaurangbesök och resor förblir hög. Flodén betonade att Riksbanken inte har några mål för kronkursen och att de saknar verktyg för att stärka kronan, men förutspådde att penningpolitiken kommer att bli stramare när försäljningen av statsobligationer börjar i april. Riksbanken tar också bort taket för hur mycket pengar bankerna får placera på Riksbanken.

Vid frågestunden fick Martin Flodén flera frågor om Riksbankens beslut och ekonomin i Sverige. Han svarade att en sänkning av räntan i en fallande ekonomi när inflationen ligger kvar är en svår avvägning. Han anser att Sverige är ganska immunt mot lönespiraler på grund av Sveriges kollektivavtal och löneförhandlingstraditioner och löper därför inte samma risk som till exempel USA. Martin Flodén anser inte att det är nödvändigt att öka antalet möten som Riksbanken har och i en drastisk situation kan de ändå agera mellan ordinarie möten om så skulle vara nödvändigt. När det gäller Riksbankens stora köp av svenska statsobligationer konstaterade han att det kan ha haft negativa sidoeffekter, i synnerhet när det gäller tillgången på obligationer för handel. Slutligen, på en direkt fråga från Öhman Fonders räntechef Lars Kristian Feste, sade han att han inte ser någon större skillnad i arbetssättet mellan den tidigare och nuvarande chefen för Riksbanken, även om de är olika personer.

 

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.