Krönika, Nyheter

Straffläggning närmar sig… för inflationen

Det var en historisk dag för svensk damfotboll när de besegrade USA i åttondelsfinalen i FIFA fotbolls-VM för damer i Australien & Nya Zeeland. Ordinarie speltid räckte inte för att kora en matchsegrare, det krävdes en avgörande straffläggning. Men det är inte bara i fotbollens värld som det avgörande ögonblicket närmar sig utan även för den amerikanska inflationen.

Foto: Pexels RF studio

Sedan sommaren 2022 har inflationstakten i USA avtagit från nära 9 procent till idag strax över 3 procent. Oavsett vilken makroekonomisk prognos som tidigare rådde, var de flesta överens om att inflationstakten skulle avta. Frågan var snarare hur mycket den skulle avta och vilket nytt jämnviktsläge som skulle råda. För ungefär ett år sedan var energipriser onormalt höga och det gällde även priser på insatsvaror och transporter som var påverkade av flaskhalsar i leverantörsleden. Nu är priserna tillbaka på mer normala nivåer och givet att nivåerna håller sig någorlunda stabila leder det till att inflationen mätt som årsförändringstakt blir lägre. Denna effekt på inflationen är en så kallad baseffekt. Analytiker bedömer att baseffekterna är som mest kraftfulla nu under sommaren och några månader till. Frågan är vart inflationen tar vägen efter att baseffekterna har verkat ut? Det är hösten viktigaste makroekonomiska faktor och utfallet kommer att styra beteendet för både centralbanker och marknader. Kommer inflationen vara ihärdig eller är den bara ”övergående” trots allt?

I början av 2021 upprepade amerikanska centralbanken mantrat att den höga inflationen var ”övergående” och att inflationen i princip bara bestod av flaskhalsar i spåren av pandemin. Under hösten 2021 släppte centralbanken retoriken om flaskhalsar när det visade sig att inflationstakten återigen accelererade vid en tidpunkt när de förväntade sig en inbromsning. Även vi trodde inledningsvis att den höga inflationen skulle vara tillfällig, men vi ändrade oss när vi insåg hur höga löneökningarna var och hur bra den amerikanska arbetsmarknaden gick. De amerikanska lönerna har ända sedan pandemin varit för höga och i juli ökade genomsnittlig timlön med 0,4 procent vilket är förenligt med en årstakt på cirka 5 procent. När arbetslösheten befinner sig på rekordlåga 3,5 procent och det dessutom finns gott om lediga jobb är det svårt att se en utveckling där löneökningstakten avtar utan att efterfrågan på arbetskraft minskar betydligt. Med nuvarande löneökningstakt pekar historiska samband på en inflationstakt kring 3,5 till 4 procent vilket förstås är alldeles för högt för centralbanken. Den största baseffekten från energipriser bör redan nått sin kulmen under juni. Baseffekter från begagnade bilar och hyror kommer förmodligen hjälpa till att pressa ner inflationen kommande månader. Men sedan är det upp till bevis.

Vår bedömning är att löneutvecklingen är avgörande för inflationen på lång sikt och framför allt tror vi att centralbanken inte vill riskera att låta löneinflationen sätta tänderna i inflationsförväntningarna. Inflationen går med bollen upp till straffpunkten, men i det amerikanska centralbankens fotbollsmål står ingen Mušović redo att rädda bollen.

Stockholm 11 augusti 2023

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.