Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Varför smäller inte korkarna på Wall Street?

Globalindex i svenska kronor är upp 15 procent i år vilket är en fantastiskt fin avkastning för oss fondsparare. Marknaden verkar nu ha bestämt sig för att vi kommer klara oss undan global lågkonjunktur eller att det åtminstone kommer bli en väldigt mild kontraktion. Så varför smäller inte champagnekorkarna runt om på Wall Street och Stureplan? En krönika om småbolag och börsinroduktioner.

Foto: Pexels Cottonbro + Jill Burrow

Det är numera välkänt att lejonparten av den fina avkastningen i år kommer från de stora amerikanska teknologibolagen (och den svaga svenska kronan) och att andra delar av marknaden har det betydligt svårare. Småbolag är ett sådant marknadssegment som inte älskas av marknaden för tillfället och idag är värderingen gentemot de stora bolagen på de lägsta nivåerna sedan IT-bubblan 2000. Marknaden prisar helt enkelt in mycket tuffa tider för mindre bolag.

Det finns många anledningar till att man tror att småbolag ska gå sämre än stora: större konkurrens, sämre möjligheter att lasta över ökade kostnader på kunder, alltså det som kallas pricing power, och mer kännbar effekt av de högre räntorna. Småbolag har generellt svagare balansräkningar än stora bolag, med högre skuldsättning och dessutom en mycket högre andel rörlig ränta då de i större utsträckning förlitar sig på banklån. Även om småbolag bara utgör 20 procent av det totala marknadsvärdet så sysselsätter de 90 procent av arbetskraften och är således mer känsliga för löneinflation. Högre ränteutgifter och stigande löner kan komma att slå hårt på marginalerna för mindre bolag och det finns sannolikt visst fog för marknadens pessimism.

Några siffror som kan vara bra att ha med sig är att 40 procent av småbolagen nu är ner mer än 40 procent sedan kurstoppen och andelen bolag som handlar under det bokförda värdet är högre än någonsin. Det kan med andra ord finnas goda möjligheter till bottenfiske. För framsidan på den dystra medaljen är såklart att när marknaden bestämmer sig för att ekonomin kommer att vända upp så finns det fantastiska möjligheter att finna börsraketer bland småbolagen.

En ljusglimt på marknaden, inte minst för småbolagen, är återkomsten av börsintroduktioner. Vi har den senaste tiden sett marknadsdebuter av högprofilerade bolag som microprocessortillverkaren ARM och leveransbolaget Instacart som tyder på gryende optimism. Efter rekordåret 2021 då över 1 000 nya bolag kom till marknaden i USA har det varit något av nybolagstorka och de två senaste åren har sammanlagt bara sett 300 nya introduktioner. Tillsammans med skenande räntor har det alltså varit svårare för bolag att dra till sig villigt kapital för att finansiera växande verksamheter. Man skulle också kunna säga att pengarna flödade närmast okontrollerat under den extremt lätta penningpolitiken med låga räntor som fördes under pandemin. Många alltför omogna bolag kom till börsen och av de 1 000 nyintroduktionerna 2021 har 200 bolag redan förlorat mer än 70 procent av marknadsvärdet. På två år!

I Europa har det varit ännu svårare för bolag att komma till börsen efter Rysslands invasion i Ukraina. I Tyskland har vi sedan krigsutbrottet bara sett tre nya bolag göra debut på börsen med Porsche som lysande undantag förra hösten. I slutet av september deltog Öhman Global Småbolagsfond i årets blott tredje tyska introduktion i hälsovårdsbolaget Schott Pharma. Bolaget som i slutet på september tog in runt 1 miljard euro från en utsvulten kapitalmarknad tillverkar ampuller, cartridge-sprutor och behållare i glas och plast för medicinska injektioner. Schotts marknad väntas växa starkt inte minst på grund av de enorma förväntningar som finns på obesitas-mediciner (från främst Eli Lilly och Novo Nordisk) samt mRNA-vaccin likt Modernas och Pfizers covidvaccin. Första handelsdagen var Schott upp 15 procent vilket någonstans visar på marknadens sug efter nyintroduktioner.

I veckan annonserade också Birkenstock att man söker sig till börsen med planer att ta in 1,5 miljarder dollar senare i höst. Bolaget med de fotriktiga sandalerna som har blivit trendiga bland annat genom Barbie-filmen, ägs idag av familjen Arnault. Familjen som tidigare räknades som världens rikaste (nu omsprungna av Elon Musk) äger också lyxbolaget LVMH med champagnemärket Moët & Chandon. Gissningvis kommer det vid en lyckad introduktion smällas en hel del Moët-korkar i Paris salonger.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.