Krönika, Nyheter

Vill du gå långt ska du investera i ett par bra skor

Ordet investera kommer från latinets investio vilket betyder ’i kläder’. Att spendera mycket pengar på kläder var på medeltiden ett sätt att visa att man var av hög rang och betydelsefull. I medeltida Venedig kunde kvinnor förstärka bilden av hur fina de var genom att visa upp extra mycket klänningstyg. Ett sätt att kunna ha längre klänningar och därigenom visa mera tyg var att sätta på sig ett par högklackade chopines. Ett fint 1500-talsexemplar visas på bilden nedan. Att visa sina chopines gjorde dock inte de venetianska kvinnorna då klänningen alltid var långa nog att täcka dem. De högsta chopines man känner till var 54 centimeter höga! Värt att testa det när du faktiskt vill se något på nästa popkonsert.

Chopines från 1500-talet

Skoutvecklingen har kommit en bit sedan denna sko var högsta mode men även idag är höga klackar populärt. En av förra årets bästa avkastande investeringarna i våra globalfonder Öhman Global och Öhman Global Småbolag var i det amerikanska bolaget Deckers. De tillverkar och saluför skor i flera storsäljande varumärken som UGG, Teva och inte minst supertrendiga Hoka – gympaskon med de höga klackarna. Fonden började att köpa in sig i bolaget för ungefär ett år sen då aktien hade dippat rejält i samband med den branta ränteuppgången. Vad var det som vi då såg i bolaget?

Visst är UGG ett välskött varumärke med stabil tillväxt på några procent och bra lönsamhet. Men det mest intressanta märket i bolaget är Hoka som är ett av de snabbast växande sportskomärkena globalt och närmar sig 1 miljard USD i försäljning. Hoka är i hög tillväxtfas och enligt Refinitiv tror analytikerkåren att de bör kunna fortsätta växa 20-30 procent under de närmsta åren, då de tar marknadsandelar i både löp- och fritidsskokategorierna. Det som fick aktien att dippa för drygt ett år sen var inte bara stigande räntor utan också att bolaget hade problem att tillverka tillräckligt med skor för den enorma efterfrågan. Hoka är idag bara en tredjedel av Deckers vinst och många analytiker ser stor potential för att Hoka ska vara en stark tillväxtmotor i bolaget som kan driva kursen fortsatt uppåt.

Chopinen må vara festligare och vinna på höjden men på börsen tror vi ändå att Hokan vinner i längden.

Kontakt

Pär Löfving, förvaltare globala aktier
Pär Löfving

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.