Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Årskrönika 2023

Förväntningarna på 2023 var lågt ställda och diskussionen handlade inte om huruvida det skulle bli en recession eller ej utan snarare hur djup den skulle bli. Centralbankerna hade höjt räntan kraftigt under 2022 och det fanns en stor oro över hur hårt de släpande effekterna av en höjd ränta skulle slå på ekonomin. Det fanns dock några korn av ljuspunkter att samla sin optimism kring.

En varm vinter i Europa hade minskat pressen från de skyhöga energipriserna och dessutom hade Kina släppt sin nolltolerans mot Covid och nu åter öppnat upp ekonomin. Redan i januari överraskade den amerikanska arbetsmarknaden med urstarka utfall och tjänstesektorn verkade återigen gå på högvarv. Den omedelbara risken för recession verkade därmed vara avskriven. Recessionsrisken återkom dock i mars då det framkom att banken Silicon Valley Bank gjort stora förluster på innehav i amerikanska statsobligationer. Detta blev startskottet för stora kursras för banker världen över vilket sedermera ledde till att ytterligare två amerikanska banker blev uppköpta samt att den stora schweiziska banken Credit Suisse blev uppköpt av största konkurrenten UBS. Snabba insatser från centralbanker gjorde att man kunde begränsa de ekonomiska skadorna från de krisande bankerna och den amerikanska ekonomin kunde åter ånga på.

Men utanför USA gick inte allt på högvarv. Europa och Sverige utvecklades svagt under året med krympande tillväxt samt stigande arbetslöshet. De höga förväntningarna på Kina verkade inte infrias och drogs i stället med sjunkande huspriser och deflation. Med andra ord har denna konjunkturcykel varit förvirrande för ekonomer där vissa delar av ekonomin har betett sig enligt den förväntade recessionen medan andra delar absolut inte har gjort det.

Under hösten blossade inflationsoron upp i USA när oljepriset rusade på grund av kriget mellan Israel och Palestina. Den 10-åriga amerikanska räntan nådde troligtvis toppen på strax över 5 procent och börserna upplevde här sin svagaste period under året. Men på senhösten började återigen inflationen falla på rätt sida om förväntningarna och oljepriset sjönk till hanterbara nivåer. Kronan började få stöd från både Riksbankens penningpolitik samt att räntetoppen var nära i både USA och Europa.

I december presenterade Jerome Powell ett räntebesked som tydligt markerade en ny syn på räntepolitiken framåt där man uppenbarligen ville försöka mjuklanda ekonomin och för att göra det behövde centralbanken sänka räntan innan inflationen når 2 procent. Den starka börsavslutningen på året fick ytterligare energi.

Utsikterna inför 2024 ser ljusare ut än 2023. Penningpolitiken kommer med största sannolikhet bli lättare och deflationen från varor hjälper att minska bördan på totala inflationen. Dock tar den amerikanska centralbanken en risk när de lättar på penningpolitiken innan de är säkra på att kärninflation och löner har kommit ner till hållbara nivåer. Men det är ett bekymmer som ligger längre fram i tiden.

Stockholm 5 januari 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.