Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Björnen med fingrarna i honungsburken

Honung är en trögflytande sockerlösning som honungsbin har producerat av nektar. Den energirika och söta honungen är livsavgörande för bina under det kalla vinterhalvåret. Problemet är bara att honungen även kan locka till sig björnar. Under april ser det ut som att den makroekonomiska miljön har betett sig lite som en söt men trögflytande honung där ledande tillväxtfaktorer står för det söta, men inflationen stått för det tröga och klibbiga. Det riskerar att locka till sig björnar även på aktiemarknaden.

Under april har de flesta bolagen presenterat sina kvartalsrapporter och som helhet har det varit bra rapporter där vinsttillväxten har varit något högre än förväntat. Flera svenska verkstadsbolag rapporterar att försäljning och efterfrågan i Kina överraskat till det positiva. Bankerna hade det tufft där Handelsbanken satte tonen med en betydligt sämre rapport än befarat. De amerikanska techjättarna har haft en lite spretig utveckling där Meta föll över 10 procent på rapportdagen medan Alphabet steg över 10 procent.

Börshumöret för amerikanska aktier har dock varit småsur. De amerikanska småbolagen föll 7 procent under månaden. Där var klart björnen framme och nallade från honungsburken. Det som lockade fram björnen var att den amerikanska inflationen genom hela det första kvartalet har överraskat uppåt och har lett till att förhoppningarna på en räntesänkning näst intill har försvunnit. De små bolagen har blivit extra räntekänsliga och har haft svårare att hantera stigande priser jämfört med de stora.

Vi tror dock att inflationen är på väg ner. Dels dämpas pris och sysselsättning i inköpschefsindex för tjänsteföretagen. Dels lugnas hyreshöjningar och bilpriser faller vilket borde leda till att inflationstakten fortsätter att bromsa in. Den del av amerikansk KPI som har överraskat uppåt de senaste månaderna är främst bilförsäkringar som just nu bidrar med hela 6 tiondelar till årstakten. Vårt antagande är att detta är en släpande effekt från betydligt högre priser på bilar och reservdelar från rekordåren 2021 och 2022. När nu bilpriser sjunker, borde även försäkringspremier sjunka så småningom. Med lite mindre klibbig inflation håller björnen sig förhoppningsvis borta de närmaste månaderna.

Stockholm 6 maj 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.