Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Den guppiga vägen

Vägen mot två procents inflation beskrevs av den amerikanska centralbanken som en väg kantad av gupp. Frågan är om de värsta guppen är bakom oss nu eller om vi precis börjat köra upp för en uppförsbacke. I månadens krönika utvecklar Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokeringen på Öhman Fonder sina tankar kring hur väl asfalterad vägen är.

Ännu en stark månad för aktier. Svenska stora bolag steg nära 5 procent och svenska små bolag steg 7,5 procent. Svenska obligationsräntor föll kring 20 punkter. Under månaden har vi fått aningens för höga inflationsutfall från USA men den annars så räntekänsliga aktiemarknaden har stått emot väl. Anledningen till det är att den globala konjunkturen visar tecken på en återhämtning. Glädjande är att regioner som Asien och Europa som förra året hade en blek utveckling nu börjar få ett uppsving när det gäller produktion.

Marknaden höll dock andan den 20 mars när den amerikanska centralbanken presenterade sitt senaste räntebesked. Skulle inflationsutfallen för januari och februari som båda blev 0,4 procent i månadstakt, vara tillräckligt för att ändra centralbankens planer på att sänka räntan i närtid? Till marknadens glädje var budskapet i stort sett intakt. Ledamöterna tror fortfarande på tre sänkningar under året och även om de två senaste utfallen varit i det högre intervallet, ändrar inte det huvudbilden om att inflationstakten räknat från ett år sedan är betydligt lägre och att inflationen under andra halvåret 2023 faktiskt var kring målet på två procent. Det krävs mer än några enstaka utfall för att rubba den huvudbilden. Vår bedömning är att centralbanken hemskt gärna vill sänka och det är två skäl till det. För det första har det att göra med att de faktiskt inte vill dra ner ekonomin i en recession om det inte är nödvändigt och för det andra tror de att räntan fortfarande är restriktiv även om räntan skulle sänkas ner till någonstans mellan 4,5 och 4 procent.

Vad talar för att den amerikanska inflationstakten fortsatt kommer att falla? Dels vet vi att hyreshöjningar dämpas när husprisökningarna lugnat ner sig. Effekten av lugnare hyreshöjningar på KPI ser vi redan nu och kommer att fortsätta ett par kvartal till. Det verkar dessutom som att löneutvecklingen börjar lugna ner sig. Om det beror på högre produktivitet eller att arbetsmarknaden kanske är något svalare än vid första anblick är svårt att säga. ”Oavsett är det något som hjälper att dämpa inflationen även om det som Powell sade, kan vara gupp på vägen”.

Förhållandena i Sverige är annorlunda. Här förefaller vägen vara nyasfalterad med inflation som beter sig mer förutsägbart och som nu snabbt rör sig mot målet. Ser vi till svensk makroekonomi isolerat finns det inga hinder för Riksbanken att sänka och vid senaste mötet öppnade de upp för möjligheten att sänka redan i maj. Det enda som skulle hålla tillbaka Riksbanken från att sänka är om kronan skulle fortsätta att försvagas betänkligt mot euron och dollarn. Även om Riksbanken skulle sänka utan att den amerikanska centralbanken gör det, tror vi att svenska småbolag kan vara vinnare. Småbolagen har mycket starkare koppling till den svenska räntekänsliga konjunkturen och skulle gynnas kraftigt av en starkare svensk konsument. De små industribolagen med produktion i Sverige och export utomlands skulle också bli stora vinnare om kronan skulle försvagas.

Vägen mot två procent må vara kantad av gupp för den amerikanska inflationen, men guppen blir nog inte lika kraftiga de kommande månaderna och konjunkturen kan fungera som bra stötdämpare.

Stockholm 3 april 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.