Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Sommarföljetong del 1– Eckert & Ziegler

Sommaren är lång (härligt) men kan emellanåt vara lite ”händelsefattig” på såväl fond- som aktiemarknaden… För att råda bot på den eventuella tristess som kan uppstå i sommarlunken, inleder vi därför vår sommarserie – ”okända bolag”. Med start den första veckan i juni kommer vi, veckovis, berätta lite kort om ett – kanske lite mindre välkänt – bolag vi äger i någon av våra globala aktiefonder. Håll till godo!

Del 1 – Eckert & Ziegler

Namnet till trots ingen flashig advokatfirma – vilket sannolikt blir mer uppenbart om man skriver ut bolagets fullständiga namn; Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik. Bolaget är ett tyskt medicinteknikföretag med ett marknadsvärde på ca 1 miljard euro, och en ledande leverantör av radioisotoper (t ex gallium-68, lutetium-177) för medicinsk användning. Därmed är bolaget en mycket väl positionerad underleverantör till ”targeted radiopharmaceuticals”, en av de snabbast växande metoderna för cancerbehandling. Detta är en marknad och behandlingsmetod som förväntas växa till 30 miljarder US dollar fram till 2030. Exempelvis har Novartis en storsuccé med ett radioaktivt cancerläkemedel för bröst- och prostatacancer, och i vinter såg vi en våg av bolagsköp inom området från jättar som Eli Lilly, AstraZeneca och Bristol Meyer. Eckert & Ziegler är en av få leverantörer av radiologiprodukter och isotoper och inträdesbarriärerna är höga. Därutöver säljer bolaget även isotoper till industrisektorn, en verksamhet som levererar stabila och goda kassaflöden till bolaget. Lönsamheten är god, rörelsemarginaler före avskrivningar på 22 procent, som vi bedömer växer till upp mot 25 procent i takt med att produktmixen förändras. Balansräkningen är stark med en låg nettoskuld i förhållande till rörelseresultatet.

Kursutveckling de senaste två åren

Källa: Refinitiv Eikon
Eckert & Ziegler är ett innehav i Öhman Global Småbolag.

Stockholm 7 juni 2024

Globala aktier, Öhman Fonder

Kontakt

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder
Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.