Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Krönika, Nyheter

Svältmånad med blick mot sommarskörden

Januari brukar kallas för årets svältmånad då både kylskåp och bankkonto ekar tomma efter december månads överkonsumtion av julklappar och julskinka. Även börshumöret har följt samma mönster med euforiska kursuppgångar fram till nyårsafton för att därefter inleda det nya året med en viss trötthet och lätt huvudvärk. Kronan försvagades och stockholmsbörsen föll under de första dagarna. Men återhämtningar dröjde inte länge efter ett stort glas centralbankslikviditet och en stark kopp makroekonomisk data.

Den amerikanska börsen S&P500 tog nya högsta nivåer efter att ha varit under i cirka två år. Flera aktieindex har glidit över till att ha positiva trender och förhoppningar finns nu att börsuppgången ska bli bredare än den hittills lilla skaran amerikanska bolag som stått för merparten av förra årets börsuppgång.

Under månaden har ränteutvecklingen dirigerat börshumöret vilket den har gjort under lång tid. Men efter den amerikanska centralbankens besked i december ändrades spelplanen vilket gör att inkommande makroekonomiska data tolkas utifrån ett par nya glasögon. Inflationsdata som tidigare skulle ha gjort aktieinvesterarna livrädda tas nu emot med en axelryckning. Det utifrån att centralbanken tydligare har signalerat att de vill sänka räntan, även om inte arbetsmarknaden kyls ner eller att ens inflationstakten behöver komma ner till 2 procent i årstakt.  Tvärtom ville de faktiskt sänka räntan innan den når 2 procent för att verkligen styra ekonomin mot en mjuklandning.

Den 31 januari hade centralbanken nytt möte. Denna gång var det inte samma euforiska stämning som i december, men budskapet var trots allt att räntesänkningarna kommer, även om mars kanske är en smula för tidigt. De behövde inte nödvändigtvis se ”bättre” data, men de vill se mer av nuvarande trend. Vi gör bedömningen att så länge inflationsdata håller sig kring 0,2 procent i månadstakt de kommande tre månader ser utsikterna ljusa ut för att kunna sänka räntan. Mötet i maj är därför en rimlig tidpunkt.

Även ECB och Riksbanken har mellan raderna signalerat att de kan tänka sig sänka räntan framåt sommaren. Amerikansk konjunktur visar inga tecken på en konjunkturavmattning och orderingången ser återigen ut att stiga. Europa ser betydligt svagare ut, men behovet av att bygga upp nya lager är stort vilket borde kunna gynna även europeisk konjunktur. Efterfrågan i Kina är fortsatt väldigt svag, men även en liten förändring skulle kunna ge ett välkommet positivt bidrag till de svenska verkstadsbolagen.

Så länge förhoppning av den kommande räntesänkningen hägrar vid horisonten, borde det allmänna börshumöret vara optimistiskt. Kylen kanske ekar tom idag, men jorden är bördig för att kunna ge en god skörd framåt sommaren.

Stockholm 5 februari 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.