Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Var tvärsäker på att du kan ha fel

Hösten 2022 var ”alla” tvärsäkra på att ekonomin var på randen av en global recession. Något som behövde revideras några månader senare. Lika övertygade var ”alla” i december att den amerikanska centralbanken skulle sänka räntan redan i mars och därtill sänka ytterligare fem gånger under året. I skrivande stund har inte en enda sänkning kommit och förväntningarna ligger nu mellan en och två sänkningar fram till årsskiftet. Detta är två exempel i närtid på att det är svårt att förutspå makroekonomi och att marknaden snabbt kan svänga från en konsensus till en annan. Detta bör man ta höjd för i en värdepappersportfölj som gärna ska vara konstruerad för att kunna hantera olika typer av makroscenarios.

En portfölj kan sprida sina risker på olika sätt. Bland annat genom olika tillgångsslag som helst ska ha låg samvariation för att dämpa portföljens svängningar. Som aktiv förvaltare med fundamental inriktning är det viktigt att även diversifiera portföljen för olika makroekonomiska scenarios. Om det blir en mjuk landning i ekonomin, är troligtvis små bolag de stora vinnarna. Men om det blir recession är det ju långa obligationer och dollar vi vill ha i portföljen. Även om makro pekar i riktning mot mjuk landning just nu, kanske inte alla delar av portföljen ska ha en inriktning som gynnas av det specifika scenariot. Vi kan ju faktiskt ha fel.

Analyserar vi senaste tidens skörd av makroekonomiskt data från USA ser det ut som att tillväxten börjar mojna. Institute for Supply Management’s inköpschefsindex för tillverkningsindustrin föll ytterligare ett snäpp till 48,7 vilket tyder på en lätt inbromsning. Konjunktursignalerna från Europa och Asien ser dock bättre ut på det globala planet. Senaste amerikanska inflationsutfallet var också snäppet lägre. För inflationens räkning går det att peka på ett antal stora komponenter som troligtvis kommer att avta kommande månader. Utvecklingen av hyror ser ut att lugna ner sig, som vid senaste KPI-utfallet bidrog hela 2 procentenheter till den totala siffran på 3,4 procent. Även bilförsäkringar är något som har kraftigt dragit upp inflationen och bidrog senast med 0,6 procentenheter. Försäkringspremier är en tydligt släpande effekt från högre priser på bilar under rekordåren 2021 och 2022. När nu bilpriser sjunker, är det bara en tidsfråga innan prisökningen på försäkringspremier kommer att avta. Hur många månader eller kvartal bort det ligger i tiden är svårt att bedöma. Mojnande tillväxt och mojnande inflation går i riktning mot en amerikansk mjuklandning och så länge riktningen går längs den vägen och att den amerikanska centralbanken dessutom skriver under på den berättelsen tror vi att man gör klokt i att inte försöka gå emot den amerikanska centralbanken. Om det faktiskt blir en mjuk landning i slutändan är mindre viktig för stunden. Det som driver marknaden är vilket håll makrovindarna ser ut att blåsa åt de närmaste månaderna.

Som förvaltare är det viktigt att bedöma när vinden har bytt riktning. Ett enda inflationsutfall som överraskade nedåt någon tiondel under hösten 2022 fick marknaden att helt byta fot från ”Centralbanken kommer höja oss in i en recession!” till ”Inflationen är på väg ner!”. Nästan identiskt skedde hösten 2023 när även det var en inflationssiffra som överraskat någon tiondel lägre. Vad skulle då kunna vara nästa skeende som får marknaden att helt byta fot? Ja till exempel ett utfall av Non-Farm Payrolls med kraftigt färre antal sysselsatta. Det skulle kunna ha potentialen att skifta marknadens fokus från mjuk landning till hård landning. Ett scenario som idag har väldigt låg sannolikhet bland ekonomer. Så för att förvalta portföljen rätt bör man anpassa portföljen för att man med stor sannolikhet kommer att ha fel.

Stockholm 5 juni 2024

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering

Kontakt

Erik Nilsson, ansvarig för tillgångsallokering på Öhman Fonder
Erik Nilsson

Ansvarig för tillgångsallokering

Allmänt formulär

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.