Ansvarsfulla investeringarTurbulent ESG-år

Krig, energikriser och nya lagkrav. Bolagens hållbarhetsarbete har stött på många förändringar senaste året.

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Ansvarsfulla investeringarReflektion över turbulent ESG-år

Krig och energikriser, men också flera nya lagkrav och ambitiösa planer från både EU och USA. Öhman Fonders hållbarhetsanalytiker ser tillbaka på ett händelserikt år.

Om 2020 och 2021 var unika år på grund av pandemin så kan vi även skriva upp senaste året på listan över unika år. Rysslands krig mot Ukraina skakade inte bara om börserna utan även definitionen av vad en ansvarsfull investering är med syfte på försvarsfrågan. Till följd av kriget såg vi även stigande energipriser som gynnande många energibolag som Öhman Fonder valt att avstå att investera i.

Men året handlade inte bara om försvarsindustrin och energipriser. I stället har föregående år också lett till många framsteg som kommer att fortsätta att gynna bolag med hållbara affärsmodeller och bolag som är redo att ställa om. De höga energipriserna är centrala drivkrafter som gynnar bolag verksamma inom energieffektivisering, och vi förutspår att dessa bolag kommer att spela en stor roll även kommande år. Även priset på utsläppsrätter (ETS) nådde ett rekord på nära 100 Euro under 2022, vilket innebär högre kostnader för bolag som har höga koldioxidutsläpp. EU har även presenterat en ny plan för hur de fria utsläppsrätterna ska fasas ut, vilket kommer att leda till fortsatt ökade kostnader för koldioxidutsläpp. Även den så kallade Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), som är en gränsjusteringsmekanism för koldioxid utformad som en importavgift på koldioxidintensiva produkter, till exempel cement och stål, nådde viktiga framgångar under året.

Flera nya regelverk. Året har varit ett regelverksår för många branscher, inte minst för fondbranschen med SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, även kallad disclosure-förordningen) i spetsen. Taxonomirapporteringen har trätt i kraft, med syftet att styra investeringar till miljömässigt hållbara investeringar. Taxonomin är fortfarande ung, långt ifrån helt färdig, och dessutom svårbegriplig, men har det viktiga syftet att öka transparensen kring hur stor andel av bolagens intäkter som faktiskt är miljömässigt hållbara. Vi förväntar oss låga siffror från bolag inom de flesta sektorer, förutom rena förnyelsebara energibolag. Det intressanta i Taxonomirapporteringen är att mäta bolagens potential, det vill säga sätta bolagens taxonomiförenlighet (alignment) i relation till hur stor andel av intäkterna som omfattas av Taxonomin (eligibility).

Ambitiösa klimatplaner. Vi ser även att året har bjudit på ambitiösa klimatplaner från USA, nämligen Bidens Inflation Reduction Act (IRA) som ska öka investeringar i bland annat ren energi (clean energy), och som dessutom tilldelar mer kapital om produktionen sker i USA. Bidens plan har även satt press på att EU ska kontra med något liknande. Nuvarande planer, såsom EU:s post-covidpaket The Recovery and Resilience Facility (RRF) som bland annat ska finansiera grön omställning, digitalisering och hälsa, eller paketet EU Green Deal inte riktigt når upp till IRAs ambition. Både EU:s och USA:s planer innehåller starka spår av protektionism vilket vi bedömer att vi kommer se mer av under 2023.

Nya lagkrav. USA:s nya lag UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act) har också trätt i kraft under året. Lagen förbjuder varor som har producerats i Xinjiang eftersom tvångsarbete förekommer där. EU funderar på att komma med något liknande. UFPLA har ökat incitamenten för bolag att göra en ordentlig genomlysning (due diligence) av leverantörskedjan för att bevisa att varorna inte har producerats med tvångsarbete. I ljuset av detta har även EU-kommissionen kommit med ett direktiv om företags due diligence-ansvar när det gäller hållbarhetsfrågor, det så kallade Corporate Sustianability Due dilicence directive (CSRDDD). De flesta bolag Öhman Fonder pratar med har redan påbörjat en stor insats att genomlysa hela värdekedjan. Tvångsarbete är inte det enda ”förbudsregelverket”, utan vi har även EU:s förslag om att förbjuda import av varor från avskogade områden. Även detta kommer att ställa höga krav på att genomlysa var råvarorna som bolagen köper in till sin produktion faktiskt kommer ifrån.

Ett händelserikt år. Sammanfattningsvis var 2022 ett turbulent ESG-år, med många nya regelverk och krav på ökad transparens och rapportering på många sätt och vis. Vi ser att incitamenten för att investera i bolag som sköter sig och som drar sitt strå till stacken för att bidra till en hållbar omställning är väldigt starka framåt.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder, ser tillbaka på ett händelserikt 2022.

Viktoria Voskressenskaia, hållbarhetsanalytiker på Öhman Fonder, ser tillbaka på ett händelserikt år.