Öhman Realräntefond

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Realräntefond

Fonden för dig som vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Realräntefond

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Hög inflation och stressade centralbanker har varit temat på räntemarknaden under månaden där stort fokus riktades mot Riksbankens penningpolitiska möte. I linje med våra förväntningar höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procent och presenterade en ny räntebana med ytterligare 3 prognostiserade höjningar under 2022.

Det råder inte längre något tvivel om att även Riksbanken har vänt och att mångårig expansiv penningpolitik har kommit till vägs ände. Inte minst har centralbanken fullständigt missbedömt inflationstrycket och hur högt det faktiskt ser ut att bli. Långa svenska marknadsräntor har under månaden fortsatt stiga med ytterligare cirka 50 punkter.

Fonden avkastade -0,23 procent efter avgifter, vilket är -0,28 procent relativt index (-0,23 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -2,43 procent efter avgifter, vilket är -1,24 procent relativt index (-1,08 procent före avgifter). Fonden har haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 6 år vilket är något kortare än jämförelseindex.

Stigande realräntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. Avkastningen, sett till helåret relativt index är negativ på grund av diskreprens i värderingskällor mellan fonden och jämförelseindex. På grund av den ansträngda likviditeten har fondens värderingskälla ökat skillnaden mellan köp- och säljkurs (spread) vilket påverkar fondens värdering men inte jämförelseindexets värdering. Den tappade relativavkastningen bör återfås när värderingskällan återgår till en normal spread. Fonden är neutral i andelen realränteobligationer i förhållande till index.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och riktar nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB (Europeiska centralbanken) har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer sannolikt presentera åtgärder fram emot sommaren.

Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Med stramare centralbankspolicy, både i form av styrräntor och balansräkningar, finns det en stor risk att konjunkturen kommer gå in i ett svagare skede. Likviditeten i svenska Realränteobligationer har förbättrats men är fortsatt ansträngd. Detta medför höga transaktionskostnader och stora skillnader i köp- och säljkurs.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Stat 99,2%
 • Finans 0,8%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 97,8%
 • Södertälje Kommun 1,5%
 • European Investment Bank 0,8%

Länder

 • Sverige 99,2%
 • Luxemburg 0,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 121,54 SEK
 • Kursdatum 2022-05-19
 • Förvaltningsavgift 0,50 %
 • Årlig avgift 0,51 %
 • ISIN SE0001472952
 • PPM-nummer 844100
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Realräntefond B: 102,03 SEK (2022-05-19)
 • Jämförelseindex OMRX REAL
 • Startdatum 2005-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 4,67 %
 • Spreadexponering 0,02 %
 • Duration 6,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2022-04-01

Öhman Realräntefond Fondbeskrivning

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer. Realränteobligationer kompenseras för inflation vilket innebär att fonden är en bra investering när placeraren vill skydda sig mot stigande inflation. Då fonden är aktivt förvaltad får även nominella värdepapper köpas, exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Kreditvärdigheten ska dock alltid vara den högsta, det vill säga AAA.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman RealräntefondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder