Öhman FRN

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Under maj har vi sett en växande oro i räntemarknaden kring risken för recession vilket har fått marknadsräntor att återigen falla samtidigt som kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, ökat markant. Samtidigt har inflationsutfallen fortsatt överraska på uppsidan vilket sannolikt inte gör att centralbankerna lättar på sina planer.

Utöver det har vi sett en obalans mellan köpare och säljare i svenska statsobligationer vilket har fått svenska räntor att falla mer än utländska. Även i jämförelse med säkerställda bostadsobligationer har svenska statsobligationer blivit mycket dyrare. Långa svenska marknadsräntor har fallit cirka 20 punkter sett över hela månaden och så mycket som 50 punkter från de högsta nivåerna under början av månaden.

Under månaden avkastade fonden -0,91 procent efter avgifter och är 0,1 procent svagare än jämförelseindex. Vid utgången av maj hade fonden tappad 2 procent och är 0,6 procent svagare än index. Generellt har marknaden för företagsobligationer varit svag under maj och alla kreditpåslag har gått isär. Störst är isärspreadningen inom fastigheter men också inom industri och bank/finans har kreditpåslaget gått ut. Eftersom fonden har mer kreditrisk än sitt jämförelseindex har fonden underpresterat i maj och under året så långt. Vi har under maj reducerat kreditrisken något och då speciellt inom det vi tycker är företagsobligationer med svagare kreditvärde.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har nu även Riksbanken bytt fot och lägger allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer sannolikt presentera åtgärder fram emot sommaren. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Med stramare centralbankspolicy, både i form av styrräntor och balansräkningar, finns det en stor risk att konjunkturen kommer gå in i ett svagare skede. Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av durationen i fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 39,0%
 • Fastighet 26,3%
 • Industri 10,9%
 • Material 5,3%
 • Allmännyttiga tjänster 5,2%
 • Dagligvaror 5,1%
 • Teknik 4,2%
 • Hälsovård 1,9%
 • Sällanköpsvaror 1,5%
 • Övrigt 0,7%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 7,3%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 3,0%
 • DNB Bank ASA 2,6%
 • Landshypotek Bank AB 2,5%
 • Swedbank Hypotek AB 2,3%
 • Scania CV AB 2,2%
 • Castellum AB 2,2%
 • SBAB Bank AB 1,8%
 • Länsförsäkringar Bank AB 1,8%
 • Fabege AB 1,7%

Länder

 • Sverige 71,8%
 • Norge 13,9%
 • Danmark 5,4%
 • Finland 4,3%
 • Bermuda 1,4%
 • Hongkong 1,0%
 • Luxemburg 1,0%
 • Storbritanien 0,4%
 • Färöarna 0,3%
 • Övrigt 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 109,24 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN B: 90,75 SEK (2022-06-29)
  Öhman FRN C: 102,17 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 235
 • Standardavvikelse 2 år 1,67 %
 • Spreadexponering 6,97 %
 • Duration 0,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Fondbeskrivning

Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt två till fyra år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman FRNKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder