Öhman FRN

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Under oktober såg vi riskaptiten komma tillbaka på börsen även om aktiviteten i den nordiska kreditmarknaden fortsättningsvis är låg. Räntorna steg kraftigt men föll sedan tillbaka något under slutet av månaden i takt med negativa makroekonomiska datautfall, där marknaden konstant försöker förutspå när centralbankerna ska skifta till en mindre restriktiv penningpolitik. Inflationstrycket har dock inte lättats utan utfallen är fortsatt höga. Sett över hela månaden steg en amerikansk 10-årig statsobligation cirka 20 punkter medan en svensk 10-årig statsobligation steg cirka 5 punkter. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) har fortsatt gå isär något, där fastighetsbolag drabbats hårdast, men rörelserna är väldigt olika beroende på sektor och bolag.

Givet marknadens omständigheter, med hög volatilitet och svag likviditet, har vi fokuserat på att behålla en stark likviditetsposition och varit selektiva i våra köp av obligationer. Fonden har under månaden avkastat -0,25 procent före avgifter och -0,30 procent efter fulla avgifter att jämföra med index som avkastat -0,30 procent.

Utsikter

Centralbanker har tydligt kommunicerat att deras primära fokus är att bekämpa inflationen och att det kan komma att ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt. Marknaden förväntar sig därmed en aggressiv höjningstakt av styrräntorna under hösten. Detta tillsammans med den rådande energikrisen i Europa riskerar att leda till utmanande förutsättningar för både konsumenter och bolag vilket i förlängningen kan leda till en recession. Utöver denna oro har vi även sett tecken på potentiell finansiell instabilitet som en effekt av kraftigt stigande räntor. Riskaptiten minskas och volatiliteten ökar i ljuset av detta. Vi förväntar oss även att Riksbanken höjer styrräntan mer aggressivt än vad deras räntebana indikerar. Med dessa utsikter behåller vi en hög likviditetsposition. Vi föredrar bolag med förutsägbara kassaflöden som hanterar lågkonjunkturer väl och vi föredrar obligationer med kortare löptid och god kreditkvalité.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 38,4%
 • Fastighet 25,0%
 • Industri 11,3%
 • Allmännyttiga tjänster 6,2%
 • Dagligvaror 5,7%
 • Material 5,2%
 • Teknik 4,1%
 • Hälsovård 2,0%
 • Sällanköpsvaror 1,2%
 • Övrigt 0,9%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 10,2%
 • Landshypotek Bank AB 2,6%
 • Swedbank Hypotek AB 2,3%
 • Scania CV AB 2,3%
 • Castellum AB 2,0%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,0%
 • Klövern AB 1,8%
 • Fabege AB 1,7%
 • SBAB Bank AB 1,6%
 • DNB Bank ASA 1,6%

Länder

 • Sverige 73,8%
 • Norge 11,8%
 • Danmark 5,7%
 • Finland 4,0%
 • Bermuda 1,4%
 • Hongkong 1,2%
 • Luxemburg 0,8%
 • Storbritanien 0,5%
 • Tyskland 0,4%
 • Övrigt 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 109,48 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN B: 90,90 SEK (2022-11-24)
  Öhman FRN C: 102,48 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 243
 • Standardavvikelse 2 år 1,76 %
 • Spreadexponering 7,56 %
 • Duration 0,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Fondbeskrivning

Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt två till fyra år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman FRNKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder