Öhman FRN

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April blev månaden då mångårig expansiv penningpolitik kom till vägs ände. Till följd av stigande inflation tvärvände Riksbanken och höjde reporäntan från 0,0 procent till 0,25 procent och nu väntas ytterligare tre höjningar under 2022. Vid årsskiftet är reporäntan sannolikt uppe i 1,0 procent.

Vid mötet i februari såg Riksbanken en första höjningen först under tredje kvartalet 2023 så det råder inga tvivel om att Riksbanken nu har vänt gällande penningpolitiken.
Det råder heller inga tvivel om att Riksbanken fullständig missbedömt inflationstrycket när de justerar upp inflationsprognosen med över 2 procent.

Även marknaden har nu förstått att räntorna är på väg upp. Långräntorna i Sverige har stigit 0,5 procent under april och 0,6 procent i USA. Oron för högre räntor har också påverkat kreditmarknaden där kreditpremien (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i Europa har stigit omkring 0,2 procent och mer måttlig i Sverige med 0,05 procent.

Fonden avkastade 0,11 procent efter avgifter, vilket är 0,05 procent bättre än index. Under året har fonden avkastat -1,11 procent efter avgifter, vilket är -0,52 procent relativt index. Kreditmarknaden har hållit sig lugn under april och isärspreadningen av kreditpremien under första kvartalet har stannat av. Dock har efterställ kapital (Lån som ligger efter andra kreditåtagande) och BB segmentet (High Yield, obligationer med högre risk och högre ränta) utvecklats något svagare under månaden. Under april har vi reducerad vår exponering inom efterställd kapital och köpt bostadsobligationer.

Utsikter

Vi befinner oss i en ny miljö där tiden med historiskt låga räntor är förbi. Centralbankerna stramar åt genom att höja styrräntan och reducera sina balansräkningar. Med dessa penningpolitiska åtgärder i åtanke är det svårt att se en fortsatt stark konjunktur. Försvagas konjunkturen ytterligare är det endast via finanspolitiken som ekonomin kan stimuleras (exempelvis via sänkta skatter och offentliga investeringar). Men utan en stark politisk majoritet kan man fråga sig om det ens finns tillräcklig politisk vilja att stimulera. Biter sig inflationen fast på en hög nivå är vi säkra på att centralbankerna kommer att fortsätt med sin åtstramande penningpolitik för att bekämpa inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 42,3%
 • Fastighet 25,8%
 • Industri 10,4%
 • Material 5,3%
 • Allmännyttiga tjänster 4,8%
 • Dagligvaror 4,0%
 • Teknik 4,0%
 • Sällanköpsvaror 1,4%
 • Hälsovård 1,3%
 • Övrigt 0,7%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 5,1%
 • DNB Bank ASA 3,9%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 2,9%
 • SBAB Bank AB 2,1%
 • Castellum AB 2,1%
 • Scania CV AB 2,1%
 • Landshypotek Bank AB 2,0%
 • Länsförsäkringar Bank AB 1,8%
 • Fabege AB 1,7%
 • Nordax Bank AB 1,7%

Länder

 • Sverige 66,2%
 • Norge 18,1%
 • Danmark 6,5%
 • Finland 4,6%
 • Bermuda 1,4%
 • Hongkong 1,0%
 • Luxemburg 0,9%
 • Storbritanien 0,4%
 • Färöarna 0,3%
 • Övrigt 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 111,16 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN B: 92,33 SEK (2022-05-17)
  Öhman FRN C: 103,91 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 246
 • Standardavvikelse 2 år 1,54 %
 • Spreadexponering 6,15 %
 • Duration 0,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Fondbeskrivning

Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt två till fyra år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman FRNKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder