Öhman FRN

En aktivt förvaltad räntefond med låg ränterisk investerad i nordiska företagsobligationer.

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill få ett visst skydd mot stigande räntor
 • Vill investera hållbart i nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet och låg ränterisk
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman FRN

Fonden för dig som vill få ett visst skydd mot stigande räntor.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman FRN

Kommentarer från förvaltare


Juni 2022

Under juni har vi sett en dragkamp i räntemarknaden mellan inflationsoro och recessionsrisker. Under första halvan av månaden såg vi inflationsutfall som kom in högre än förväntat vilket fick marknadsräntor att stiga och där den svenska 10-åriga statsräntan klättrade över 2 procent. Men under andra halvan av månaden var riktningen återigen nedåt samtidigt som en växande oro kring risken för recession blev huvudfokus. I ljuset av detta har även kreditaptiten minskat tydligt med högre kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, som följd. Fastighetssektorn har fortsatt varit under störst press även om vi ser högre kreditpremier över hela marknaden. Riksbanken höjde styrräntan från 0,25 procent till 0,75 procent vilket var i linje med förväntningarna, och den nya räntebanan visar nu en styrränta på 1,75 procent vid årsskiftet. Marknaden tror dock fortsatt på något högre räntenivåer.

Fonden avkastade -1,36 procent före avgifter och -1,41 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,97 procent. Den negativa avkastningen under juni förklaras främst av att kreditpremier ökat markant och då fonden haft mer kreditrisk än jämförelseindex har relativavkastningen varit negativ. Fonden har fortsatt reducerat kreditrisken och byggt upp en stark likvidposition. Den löpande avkastningen är nu omkring 3,5 procent vilket är 3 gånger högre än i fjärde kvartalet 2021 och gör avkastningen mer resilient mot en svagare marknad framöver.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och lägger nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer presentera åtgärder under juli. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Däremot har riskerna för en global lågkonjunktur eller i värsta fall en kraftig recession blivit allt mer synliga vilket minskar riskaptiten och sätter press nedåt på globala långräntor. Denna dragkamp kommer troligen att prägla räntemarknaden en tid framöver och rörelserna är stora från dag till dag. Givet riskerna för en sviktande konjunktur har vi i kreditledet minskat risken under månaden och har en något mer defensiv hållning när det kommer till kreditrisk, både i form av löptid och kreditkvalité.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 38,0%
 • Fastighet 26,7%
 • Industri 10,9%
 • Dagligvaror 5,9%
 • Allmännyttiga tjänster 5,7%
 • Material 4,9%
 • Teknik 4,0%
 • Hälsovård 2,0%
 • Sällanköpsvaror 1,2%
 • Övrigt 0,8%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 7,8%
 • Landshypotek Bank AB 2,7%
 • Scania CV AB 2,4%
 • Swedbank Hypotek AB 2,4%
 • Castellum AB 2,3%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 2,1%
 • Länsförsäkringar Bank AB 1,9%
 • SBAB Bank AB 1,9%
 • Klövern AB 1,9%
 • Fabege AB 1,8%

Länder

 • Sverige 73,5%
 • Norge 11,9%
 • Danmark 5,7%
 • Finland 4,1%
 • Bermuda 1,5%
 • Hongkong 1,1%
 • Luxemburg 0,8%
 • Storbritanien 0,4%
 • Tyskland 0,4%
 • Övrigt 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 109,57 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004951283
 • PPM-nummer 660829
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman FRN B: 90,99 SEK (2022-08-05)
  Öhman FRN C: 102,50 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR FRN Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-12-14
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 229
 • Standardavvikelse 2 år 1,74 %
 • Spreadexponering 6,78 %
 • Duration 0,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2018-12-06

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman FRN Fondbeskrivning

Öhman FRN är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart och placerar i Floating Rate Notes (FRN). FRN är ett finansiellt instrument där räntan justeras med vissa tidsintervall under dess löptid, vanligtvis tre månader. Fonden placerar huvudsakligen i svenska och nordiska bolag med god kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt längst sex månader. Fondens kreditduration är normalt två till fyra år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman FRNKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder