Öhman Kort Ränta

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i korta räntepapper noterade i svenska kronor med högsta kreditvärdighet och som ger låg ränterisk, låg kreditrisk och låg likviditetsrisk.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Kort Ränta

Fonden för dig som vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Kort Ränta

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Under september har vi fortsatt sett en kreditmarknad med stor aktivitet, även om primärmarknaden varit något lugnare än förväntat. I sekundärmarknaden har dock handeln varit aktiv och efterfrågan på obligationer är fortsatt stor. Kreditpremier, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har överlag minskat något under månaden. Större rörelser har vi sett i långa statsräntor som stigit internationellt drivet bland annat av förväntan om högre inflation. Svenska långa marknadsräntor har stigit cirka 20 punkter under månaden.

Fonden avkastade -0,04 procent efter avgifter, vilket är -0,04 procent relativt index (-0,03 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -0,15 procent efter avgifter, vilket är -0,01 procent relativt index (+0,07 procent före avgifter). Fonden har en övervikt i säkerställda bostäder och en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 0,8 år för att optimera den rullande avkastningen. En större transaktion i säkerställda bostadsobligationer bidrog negativt till avkastningen under månaden men förväntas ge ett positivt bidrag framöver då fonden fått en högre löpande avkastning.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen har optimismen övertaget i marknaden. Långa statsräntor föll tillbaka under sommaren men har under september tagit en ny riktning uppåt. Vi bedömer att riktningen fortsatt kommer vara uppåt på kort sikt där vi ser tecken på att inflationsimpulsen kan hänga kvar något längre än förväntat. Det mesta tyder dock fortsatt på att drivkraften är tillfälliga faktorer. Vi bedömer också att både ECB och Riksbanken kommer fortsätta vara expansiva i sin politik under en överskådlig framtid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 89,3%
 • Stat 10,7%

Största emittenter

 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 21,3%
 • Swedish Covered Bond Corp 21,2%
 • Stadshypotek AB 20,6%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 15,5%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 10,7%
 • Kommuninvest i Sverige AB 9,2%
 • Nordea Hypotek AB 1,6%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 95,47 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,10 %
 • Årlig avgift 0,11 %
 • ISIN SE0000493504
 • PPM-nummer 294918
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Kort Ränta B: 91,60 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
 • Startdatum 1995-06-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 15
 • Standardavvikelse 2 år 0,11 %
 • Spreadexponering 0,08 %
 • Duration 0,8 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Kort Ränta Fondbeskrivning

Öhman Kort Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i svenska räntepapper med kort löptid och som har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. Innehaven i svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner säkerställer att likviditetspositionen ständigt är god vilket blir viktigt i mer turbulenta och volatila marknadsförhållanden. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är mindre än ett år, vilket minskar känsligheten mot stigande räntor gentemot fonder med längre räntebindningsperiod. Fonden erbjuder en låg risknivå avseende såväl ränterisk, kreditrisk som likviditetsrisk.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Kort RäntaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder