Öhman Kort Ränta

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i korta räntepapper noterade i svenska kronor med högsta kreditvärdighet och som ger låg ränterisk, låg kreditrisk och låg likviditetsrisk.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Kort Ränta

Fonden för dig som vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Kort Ränta

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden för företagsobligationer under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet).

Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Fortsatt höga inflationssiffror och ytterligare signaler från den amerikanska centralbanken FED om kommande åtstramningar har fått globala räntor att stiga. Långa svenska marknadsräntor har stigit cirka 10 punkter under månaden.

Fonden avkastade 0,00 procent efter avgifter, vilket är +0,05 procent relativt index (+0,05 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -0,21 procent efter avgifter, vilket är +0,01 procent relativt index (+0,11 procent före avgifter). Fonden har en övervikt i säkerställda bostäder och en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 0,8 år för att optimera den rullande avkastningen.

Utsikter

Rörelserna i räntemarknaden signalerar en oro om hur länge nuvarande inflationsimpuls kommer hänga kvar och hur aggressivt centralbanker kommer vilja strama åt för att motverka inflationen. Vi bedömer att inflationsimpulsen sannolikt kommer hänga kvar en bit in på nästa år men ser trots detta att den, främst i Europa och Sverige, drivs av tillfälliga faktorer och vi ser få tecken på att detta kan leda till en ihållande långsiktig inflationsspiral.
Även om det mesta pekar på att Federal Reserve kommer strama åt under våren bedömer vi att både ECB och Riksbanken inte kommer höja styrräntan i närtid, även om tillgångsköpen kan minskas i en snabbare takt. Givet den oroliga räntemiljön är vi försiktiga med stora riktningspositioner avseende duration (genomsnittlig räntebindningstid).

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 93,7%
 • Stat 6,3%

Största emittenter

 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 22,2%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 21,3%
 • Stadshypotek AB 21,1%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 16,9%
 • Kommuninvest i Sverige AB 12,1%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 6,3%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 95,32 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,10 %
 • Årlig avgift 0,12 %
 • ISIN SE0000493504
 • PPM-nummer 294918
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Kort Ränta B: 91,46 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
 • Startdatum 1995-06-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 16
 • Standardavvikelse 2 år 0,08 %
 • Spreadexponering 0,08 %
 • Duration 0,8 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Kort Ränta Fondbeskrivning

Öhman Kort Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i svenska räntepapper med kort löptid och som har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. Innehaven i svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner säkerställer att likviditetspositionen ständigt är god vilket blir viktigt i mer turbulenta och volatila marknadsförhållanden. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är mindre än ett år, vilket minskar känsligheten mot stigande räntor gentemot fonder med längre räntebindningsperiod. Fonden erbjuder en låg risknivå avseende såväl ränterisk, kreditrisk som likviditetsrisk.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Kort RäntaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder