Öhman Realräntefond

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Realräntefond

Fonden för dig som vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Realräntefond

Kommentarer från förvaltare


Mars 2024

Räntemarknaden försöker fortsatt navigera sig fram och justera sina förväntningar på räntesänkningar i takt med att makrostatistik släpps. Framförallt i USA har bilden av den starka amerikanska realekonomin ytterligare stärkts med väldigt låg arbetslöshet och god konsumtion. Även om det högre ränteläget fått en effekt på ekonomin så tycks den vara betydligt starkare än vad centralbanker trott. Även inflationsbilden har varit något komplex där framförallt tjänsteinflationen fortsatt är ihållande. I ljuset av detta har förväntningar på räntesänkningar från den amerikanska centralbanken skjutits framåt.

Både den europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken har öppnat upp för sänkningar fram emot sommaren men understryker fortsatt den komplexa riskbilden framåt. För Riksbankens del blir kronkursens utveckling framgent väldigt viktig vilket naturligtvis också påverkas av hur och när andra centralbanker agerar. Denna riskbild har dock inte haft någon större påverkan på den nordiska kreditmarknaden som fortsatt fungerar väldigt väl med god riskaptit och fallande kreditpremier (skillnaden mellan den riskfria räntan (räntan på en statsobligation) och räntan på företagsobligationer).

Fonden avkastade 0,63 procent efter avgifter, vilket är -0,02 procent relativt index (0,02 % före avgifter). Under året har fonden avkastat -0,74 procent efter avgifter, vilket är -0,09 procent relativt index (0,06 % före avgifter). Fonden har en duration som är något längre relativt sitt jämförelseindex.

Utsikter

Centralbanker är nu ännu mer ”databeroende” än tidigare och de behöver se att tjänsteinflationen dämpas tydligt innan de vågar initiera räntesänkningar. Den komplexa inflationsbilden tillsammans med en väldigt stark amerikansk ekonomi talar för att vi troligen kommer se en något mer återhållsam förhållning till räntesänkningar från centralbanker och väldigt lite talar för en aggressiv sänkningscykel. I nuläget bedömer vi att marknadens prissättning på centralbanker är ”fair” och ser ingen överväldigande potential för drastiska ränterörelser på kortare sikt. Både inflationsutvecklingen och den generella amerikanska makrobilden (framförallt arbetsmarknaden) blir avgörande för ränteutvecklingen framåt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Stat 99,2%
 • Finans 0,8%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 97,5%
 • Södertälje Kommun 1,7%
 • European Investment Bank 0,8%

Länder

 • Sverige 99,2%
 • Luxemburg 0,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2024-02-29
 • Senaste kurs 122,60 SEK
 • Kursdatum 2024-04-11
 • Förvaltningsavgift 0,50 %
 • Årlig avgift 0,51 %
 • ISIN SE0001472952
 • PPM-nummer 844100
 • Risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre risk
  Högre risk
 • Övriga andelsklasser Öhman Realräntefond B: 102,06 SEK (2024-04-11)
 • Jämförelseindex OMRX REAL
 • Startdatum 2005-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 5,69 %
 • Spreadexponering 0,03 %
 • Duration 4,6 år
 • Förvaltare

  Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2024-03-01

Hållbarhet


 

Våra dialoger

Öhman Fonder mäter antalet påverkansdialoger, både våra egna, de som sker via samarbeten med andra investerare och de vi stödjer. Här kan du följa våra dialoger för samtliga fonder eller välja en specifik fond.
Läs mer

Öhman Realräntefond Fondbeskrivning

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer. Realränteobligationer kompenseras för inflation vilket innebär att fonden är en bra investering när placeraren vill skydda sig mot stigande inflation. Då fonden är aktivt förvaltad får även nominella värdepapper köpas, exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Kreditvärdigheten ska dock alltid vara den högsta, det vill säga AAA (enligt Öhmans interna kreditbetyg*).

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

*Läs mer här: https://www.ohman.se/fonder/rapporter/kreditbetyg/

Öhman Realräntefond Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt.

Senast uppdaterat 2024-01-19

 • Sammanfattning

  Denna fond har inte hållbar investering som mål, den främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men kommer inte att göra några hållbara investeringar.

  Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden främjar miljö och sociala egenskaper genom att avstå eller kraftigt begränsa investeringar i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. För att främja sociala egenskaper så begränsar eller avstår fonden från investeringar i produktion och distribution av varor som kan vara skadliga för människor. Fonden investerar inte heller i företag som bryter mot, FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

  Miljöegenskaper främjas även genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. Fonden främjar sociala egenskaper genom att inte investera i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman Fonder eller Fondbolaget) policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår fonden investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Investeringsstrategi. Öhman Fonders räntefonder investerar primärt i statsobligationer och bostadsobligationer, det vill säga obligationer som är utgivna av kreditinstitut, kommun eller stat. Fonden investerar främst i obligationer med inriktning på Sverige och som relativt sätt har ett högt hållbarhetsbetyg. Ett högt hållbarhetsbetyg innebär att stor hänsyn tas i miljöfrågor, samhället i stort inklusive demokrati och ett fungerande rättssystem. Fonden investerar enbart i OECD-länder och avstår från investeringar i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd.

  Hållbarhetsrisken analyseras på obligationer utgivna av kreditinstitut såsom bostadsobligationer. När fondförvaltarna bedömer hållbarhetsrisk bedöms bland annat företagets efterlevnad av regler, eventuella styrningsrelaterade frågor samt dess påverkan på människor och samhället i stort. Då beaktas särskilt eventuella negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ge upphov till. På så vis fattar förvaltarna bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan förbättra avkastningen och minska risken över tid.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att 80 procent av fondens värde ska utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper och av dessa kommer minst 0 procent bestå av hållbara investeringar.

  Fondens återstående 20 procent kommer att bestå av tillgångar som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna och inte heller räknas som hållbara investeringar. Här tar vi höjd för den absolut högsta möjliga andel som fonden kan behöva ha som kassa i något marknadsklimat. En viss andel likvida medel krävs alltid för riskbalansering och kan variera över tid.

  Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden mäter exkluderingskriterier och aktiviteter som strider mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Utöver detta mäter vi antalet påverkansdialoger och beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbarhetsfaktorer och registrerar dem vid varje investeringsbeslut.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 2) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort. Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i fyra steg: 1. Identifiera, när vi samlar in data från många olika källor för att möjliggöra utvärdering av företagen på de mest materiella riskerna och möjligheterna. 2. Bedöma, vi bedömer hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor. Vi identifierar företag med förhöjda ESG-risker som kan behöva analyseras djupare. 3. Beslut, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 4. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i fonden agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fonden är stor aktieägare samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

  Samtliga aktieägarengagemang som Öhman Fonder driver loggas i ett system för att säkerställa att dialogen följer uppsatta mål, tid och eskaleringsprocess. Effekten av fondbolagets påverkansdialoger utvärderas löpande och en gång per år sammanställs en publik ägarstyrningsrapport.

 • Inga mål för hållbar investering

  Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men kommer inte göra några hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till ett eller fler av FN:s 17 globala mål: miljömål eller socialt mål, samtidigt som investeringen inte får orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål och den ska även följa praxis för god styrning.

  Att inte orsaka betydande skada

  Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper men kommer inte att göra hållbara investeringar.

  Indikatorer

  Fonden kommer inte att göra hållbara investeringar.

  Riktlinjer och vägledande principer
  Fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:svägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Fondens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Fondens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattar:

  Exkluderingskriterier: Fonden främjar miljön genom att investera i statsobligationer utgivna av stater som har en ambitiös klimatagenda. En ambitiös klimatagenda återspeglas bland annat i Sveriges klimatagenda som har som mål att nå nettonollutsläpp innan 2045, fem år före Parisavtalet.

  Fonden främjar sociala egenskaper genom att avstå investeringar i hypotek och banker som bryter mot internationella konventioner samt statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd, enligt Öhman Fonders  policy för ansvarsfulla investeringar. Vidare avstår fonden investeringar i statsobligationer utgivna av krigförande länder, länder som inte främjar demokrati, samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Praxis för god styrning: Samtliga fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av fondens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

  Huvudsakliga negativa konsekvenser: Öhman Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. För investeringar i stater och överstatliga enheter beaktas landets utsläpp av växthusgaser och bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer, internationella fördrag och konventioner och i förekommande fall nationell lagstiftning.

 • Investeringsstrategi

  Öhman Fonders räntefonder investerar primärt i statsobligationer och bostadsobligationer, det vill säga obligationer som är utgivna av kreditinstitut, kommun eller stat. Fonden investerar främst i obligationer med inriktning på Sverige och som relativt sätt har ett högt hållbarhetsbetyg. Ett högt hållbarhetsbetyg innebär att stor hänsyn tas i miljöfrågor, samhället i stort inklusive demokrati och ett fungerande rättssystem. Fonden investerar enbart i OECD-länder och avstår från investeringar i statsobligationer utgivna av länder som omfattas av sanktioner som införts av FN:s säkerhetsråd.

  Hållbarhetsrisken analyseras på obligationer utgivna av kreditinstitut såsom bostadsobligationer. När fondförvaltarna bedömer hållbarhetsrisk bedöms bland annat företagets efterlevnad av regler, eventuella styrningsrelaterade frågor samt dess påverkan på människor och samhället i stort. Då beaktas särskilt eventuella negativa konsekvenser som företagets verksamhet kan ge upphov till. På så vis fattar förvaltarna bättre och mer välgrundade investeringsbeslut som kan förbättra avkastningen och minska risken över tid.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

  De bindande delarna i fondens investeringsstrategi är fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort. Fonden är även bunden till angiven andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper. De bindande delarna kontrolleras dagligen.

 • Andel av investeringar

  Det förväntas att 80 procent av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper. Av dessa kommer fonden att investera: 0 procent av sitt värde i hållbara investeringar.

  Fondens återstående 20 procent kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt fondens likvida medel som används som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera fondandelsägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. Den andel som avser likvida medel hos institut följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

 • Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av fonden. Metoderna för indikatorerna beskrivs under rubriken ”Metoder” nedan.

  Exkluderingskriterier: Fonden tillämpar exkluderingskriterier enligt Öhman Fonders policy för ansvarsfulla investeringar. De kriterier som berör denna fond är att avstå investeringar i verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (för bostadsobligationer berör detta hypotek och banker) samt att investeringar inte förekommer i stater och överstatliga enheter som är sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet. Detta kontrolleras dagligen.

  Praxis för god styrning: Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Öhman Fonders investeringsuniversum.

  Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): PAI beaktas och registreras vid varje investeringsbeslut. Se närmare nedan i avsnittet om huvudsakliga negativa konsekvenser vid investeringsbeslut.

  Övervakning. Fondernas bindande hållbarhetsindikatorer kontrolleras dagligen av fondbolagets avdelning för oberoende riskkontroll. Härmed avses kontroll av 1) minsta nivå på andel investeringar anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper och 2) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

 • Metoder

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelen intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  PAI indikatorer (Principles Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  För investeringar i statsobligationer beaktas följande indikatorer:

  • Miljö: utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck ((investeringens aktuella värde dividerat med aktuellt värde på alla investeringar (miljoner euro) multiplicerat med (landets Scope: 1, 2 och 3 för växthusgasutsläpp/BNP (miljoner euro))

  • Social: Bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. (Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.)
 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

  Därutöver analyserar Öhman Fonder självt hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider och vilka resultat vår tematiska analys genererar.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

  I mitten av december 2022 hade fonden Öhman Realräntefond inrapporterad data avseende växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2 data, se en förklaring i början av detta avsnitt, överst under rubriken ”Metoder”) avseende innehav som motsvarade 1 procent av fondens värde, 0 procent av innehavens värde hade estimerad data och vi saknade hållbarhetsdata för innehav som motsvarade 99 procent av fondens värde. Scope 3 data har baserats på estimat från dataleverantörerna då bolagens inrapporterade data är ofullständig.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys.Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materalitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  2. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys.Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  3. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  4. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och -möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolaget har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

 • Summary

  This fund does not have sustainable investment as an objective. It promotes environmental and social characteristics, but will not make any sustainable investments. 

  The environmental or social characteristics of the financial product. The fund promotes environmental and social characteristics by excluding or severely restricting investments in activities that we deem harmful to the environment and biodiversity. To promote social characteristics, the fund restricts or excludes investments in the production and distribution of goods that may be harmful to people. Nor does the fund invest in companies that are in violation of the UN Global Compact, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises or the UN Guiding Principles on Business and Human Rights. 

  Environmental characteristics are also promoted by investing in government bonds issued by states that have an ambitious climate agenda. The fund promotes social characteristics by not investing in government bonds issued by countries covered by sanctions imposed by the UN Security Council, in accordance with the Öhman Fonder Responsible Investment Policy. Moreover, the fund does not invest in government bonds issued by belligerent countries, countries that do not promote democracy and countries that do not support the Paris Agreement. 

  Investment strategy. Öhman Fonder’s fixed income funds invest primarily in government bonds and mortgage bonds, i.e. bonds issued by credit institutions, municipalities or the state. The fund invests primarily in bonds with a focus on Sweden which have a relatively high sustainability score. A high sustainability score implies a high level of attention to environmental issues, society at large, including democracy, and a functioning legal system. The fund invests solely in OECD countries and does not invest in government bonds issued by countries subject to sanctions imposed by the UN Security Council. 

  Sustainability risk is analysed for bonds issued by credit institutions such as mortgage bonds. When assessing sustainability risk, fund managers consider, among other things, the company’s compliance with regulations, any governance-related issues, and its impact on people and society at large. Possible negative consequences of the company’s activities are taken into account in particular. In so doing, the managers make better and more well-founded investment decisions that can improve returns and mitigate risk over time. 

  Share of investments. We expect at least 80 percent of the fund’s value to be composed of investments aligned with environmental or social characteristics, and of these at least 0 percent will consist of sustainable investments. 

  The remaining 20 percent of the fund will consist of assets that are neither aligned with the environmental or social characteristics nor considered to be sustainable investments. Here, we account for the absolute highest possible proportion that the fund may need to hold as cash in any market climate. A certain proportion of liquid assets is always required for risk balancing and may vary over time. 

  Monitoring environmental or social characteristics. The fund measures exclusion criteria and activities that conflict with international conventions and guidelines or which do not comply with good governance practices. In addition, we measure the number of advocacy dialogues and consider the Principal Adverse Impacts (PAI) of sustainability factors and record them for each investment decision. 

  Our independent risk control department monitors the following on a daily basis: 1) the minimum level of share of investments aligned with environmental or social characteristics and 2) the fund’s exclusion criteria, meaning that the fund restricts or excludes investments in activities that Öhman Fonder deems harmful to the environment and society at large. You can read detailed descriptions of the methods we use for our variables under the heading ‘Methods’ below, and you can read more about our data sources under the heading ‘Data sources and data processing’. The limitations for the methods and data sources are described in detail under the heading ‘Limitations for methods and data’ below. 

  Due diligence. The due diligence process consists of four steps: 1. Identify. We collect data from many different sources to enable evaluation of companies for the most material risks and opportunities. 2. Assess. We assess the impact of ESG factors on the company and the company’s concrete impact on the environment and people. We identify companies with elevated ESG risks that may require deeper analysis. 3. Decide. The manager considers the ESG risks identified and decides whether to invest. Any investment with elevated ESG risks must be carefully considered. 4. Monitor. We continuously monitor the companies in which our funds invest for global sustainability risks and opportunities so that we can identify companies with which there is a need for an advocacy dialogue at an early stage. This also applies to companies in which we want to be able to invest, but which need to adapt themselves and their activities to our requirements. 

  Strategies for engagement. As a responsible owner, Öhman Fonder works to ensure that companies in the fund act in compliance with laws, conventions, relevant codes and guidelines. We monitor companies on an ongoing basis to identify the need for shareholder engagement at an early stage, and we conduct dialogues with the companies identified both proactively and reactively. We may work with other investors and with other relevant stakeholders. All initiated engagements follow Öhman Fonder’s escalation process, with direct contact with the company in the form of in-depth questions and comments. Öhman Fonder may, in extreme cases, choose to sell its shares in a company if it considers that the company is in breach of the fund management company’s guidelines and the shareholder engagement has not produced the desired effect. 

  In addition to advocacy dialogues, Öhman Fonder usually chooses to exercise its voting rights at least at general meetings of companies in which the fund is a major shareholder and at meetings deemed material for other reasons, for example where an advocacy dialogue has not had the desired effect. Öhman Fonder may also, when the fund management company deems it justified based on the interests of the unitholders, exercise its voting rights at general meetings of every company in which the fund has invested. 

  All shareholder engagement conducted by Öhman Fonder is logged in a system to ensure that the dialogue follows the set objectives, time and escalation process. The impact of the fund management company’s advocacy dialogues is evaluated on an ongoing basis and a public governance report is compiled once a year. 

 • Förändringslogg

  2021-03-10
  Implementering av EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen (SFDR)

  2023-01-01
  Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

  2023-01-26
  Andelen investeringar i fonden som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har ändrats från 90 till 80 procent. Ändringen syftar till att korrespondera med fondens möjlighet att ha upp till 20 procents kassa hos enskilt kreditinstitut enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

  2024-01-01
  Fonden saknar minimiåtagande gällande hållbara investeringar. Fonden rapporterar enbart på statsobligationsrelaterade PAI. Därutöver har vissa mindre redaktionella (språkliga) justeringar genomförts.

Öhman RealräntefondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder