Öhman Realräntefond

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Realräntefond
Lars Kristian Feste, räntechef

Fonden för dig som vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Realräntefond

Kommentarer från förvaltare


September 2021

Under september har vi fortsatt sett en kreditmarknad med stor aktivitet, även om primärmarknaden varit något lugnare än förväntat. I sekundärmarknaden har dock handeln varit aktiv och efterfrågan på obligationer är fortsatt stor. Kreditpremier, skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation, har överlag minskat något under månaden. Större rörelser har vi sett i långa statsräntor som stigit internationellt drivet bland annat av förväntan om högre inflation. Svenska långa marknadsräntor stigit cirka 20 punkter under månaden. Givet rörelsen har även inflationspremier (skillnaden mellan en realränteobligation och en nominell obligation) stigit ytterligare.

Fonden avkastade -0,06 procent efter avgifter och underpresterade därmed sitt index med -0,14 procent (-0,10 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat 1,57 procent efter avgifter, vilket är -0,48 procent relativt index (-0,10 procent före avgifter). Fonden har en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 6 år vilket är cirka 0,3 år kortare än index. Underavkastningen under månaden beror på en undervikt i de allra kortaste realränteobligationerna som har avkastat väl under månaden.

Utsikter

Trots en viss oro för nya varianter av coronaviruset och dess påverkan på återhämtningen har optimismen övertaget i marknaden. Långa statsräntor föll tillbaka under sommaren men har under september tagit en ny riktning uppåt. Vi bedömer att riktningen fortsatt kommer vara uppåt på kort sikt där vi ser tecken på att inflationsimpulsen kan hänga kvar något längre än förväntat. Det mesta tyder dock fortsatt på att drivkraften är tillfälliga faktorer. Vi bedömer också att både ECB och Riksbanken kommer fortsätta vara expansiva i sin politik under en överskådlig framtid.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Stat 91,3%
 • Finans 8,7%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 89,6%
 • Stadshypotek AB 7,8%
 • Södertälje Kommun 1,7%
 • European Investment Bank 0,9%

Länder

 • Sverige 99,1%
 • Luxemburg 0,9%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-09-30
 • Senaste kurs 122,15 SEK
 • Kursdatum 2021-10-14
 • Förvaltningsavgift 0,50 %
 • Årlig avgift 0,51 %
 • ISIN SE0001472952
 • PPM-nummer 844100
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Realräntefond B: 103,47 SEK (2021-10-14)
 • Jämförelseindex OMRX REAL
 • Startdatum 2005-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 12
 • Standardavvikelse 2 år 3,87 %
 • Spreadexponering 0,17 %
 • Duration 6,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Realräntefond Fondbeskrivning

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer. Realränteobligationer kompenseras för inflation vilket innebär att fonden är en bra investering när placeraren vill skydda sig mot stigande inflation. Då fonden är aktivt förvaltad får även nominella värdepapper köpas, exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Kreditvärdigheten ska dock alltid vara den högsta, det vill säga AAA.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman RealräntefondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder