Öhman Realräntefond

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer som ger ränteavkastning även vid stigande inflation.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation
 • Vill ha en aktivt förvaltad portfölj som även kan investera i nominella obligationer med högsta kreditvärdighet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Realräntefond
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill investera hållbart och få ränteavkastning även vid stigande inflation.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Realräntefond

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden för företagsobligationer under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet).

Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Fortsatt höga inflationssiffror och ytterligare signaler från den amerikanska centralbanken FED om kommande åtstramningar har fått globala räntor att stiga. Långa svenska marknadsräntor har stigit cirka 10 punkter under månaden. Inflationspremier har stigit ytterligare under månaden.

Fonden avkastade 0,15 procent efter avgifter och underpresterade därmed sitt index med -0,07 procent (-0,02 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat 4,43 procent efter avgifter, vilket är -0,81 procent relativt index (-0,28 procent före avgifter). Fonden har haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 6 år vilket är neutralt i förhållande till index. Stigande räntor har begränsat avkastningen under månaden medan stigande inflationspremier har bidragit positivt. Avkastningen relativt index är i princip samma före avgifter. Fonden är neutral i andelen realränteobligationer i förhållande till index.

Utsikter

Rörelserna i räntemarknaden signalerar en oro om hur länge nuvarande inflationsimpuls kommer hänga kvar och hur aggressivt centralbanker kommer vilja strama åt för att motverka inflationen. Vi bedömer att inflationsimpulsen sannolikt kommer hänga kvar en bit in på nästa år men ser trots detta att den, främst i Europa och Sverige, drivs av tillfälliga faktorer och vi ser få tecken på att detta kan leda till en ihållande långsiktig inflationsspiral.

Även om det mesta pekar på att Federal Reserve kommer strama åt under våren bedömer vi att både ECB och Riksbanken inte kommer höja styrräntan i närtid, även om tillgångsköpen kan minskas i en snabbare takt. Givet den oroliga räntemiljön är vi försiktiga med stora riktningspositioner avseende duration (genomsnittlig räntebindningstid).

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Stat 99,2%
 • Finans 0,8%

Största emittenter

 • Sweden, Kingdom of (Government) 97,7%
 • Södertälje Kommun 1,5%
 • European Investment Bank 0,8%

Länder

 • Sverige 99,2%
 • Luxemburg 0,8%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 124,09 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,50 %
 • Årlig avgift 0,51 %
 • ISIN SE0001472952
 • PPM-nummer 844100
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Realräntefond B: 105,14 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex OMRX REAL
 • Startdatum 2005-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 10
 • Standardavvikelse 2 år 4,20 %
 • Spreadexponering 0,17 %
 • Duration 6,2 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Realräntefond Fondbeskrivning

Öhman Realräntefond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i långa svenska realränteobligationer. Realränteobligationer kompenseras för inflation vilket innebär att fonden är en bra investering när placeraren vill skydda sig mot stigande inflation. Då fonden är aktivt förvaltad får även nominella värdepapper köpas, exempelvis säkerställda bostadsobligationer. Kreditvärdigheten ska dock alltid vara den högsta, det vill säga AAA.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning och de är uttryckligen en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman RealräntefondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder