Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna företagsobligationer i bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och i projekt som bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Under maj har vi sett en växande oro i räntemarknaden kring risken för recession vilket har fått marknadsräntor att återigen falla samtidigt som kreditpremier ökat markant. Samtidigt har inflationsutfallen fortsatt överraska på uppsidan vilket sannolikt inte gör att centralbankerna lättar på sina planer. Utöver det har vi sett en obalans mellan köpare och säljare i svenska statsobligationer vilket har fått svenska räntor att falla mer än utländska. Även i jämförelse med säkerställda bostadsobligationer har svenska statsobligationer blivit mycket dyrare. Långa svenska marknadsräntor har fallit cirka 20 punkter sett över hela månaden och så mycket som 50 punkter från de högsta nivåerna under början av månaden.

Under månaden avkastade fonden -0,99 procent före avgifter och -1,04 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -1,12 procent. Stigande kreditpremier har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. En högre löpande avkastning bidrog till överavkastningen. Under månaden har fonden köpt Stockholm Exergi och Stena Metall.

Utsikter

Inflationen som triggades under pandemin har fått ytterligare skjuts av kriget i Ukraina vilket har fått centralbanker att införa penningpolitiska åtstramningar. Inflationen i Eurozonen i maj blev högre än förväntat på hela 8,1 procent medan USA förväntas rapportera en inflation på 8,2 procent för månaden. Vi tror att inflationen håller sig på högre nivåer några månader till för att sedan falla under hösten, dock inte i lika snabb takt som centralbankerna prognostiserar i dagsläge. Långa svenska marknadsräntor var fortsatt volatila och steg 30 baspunkter (hundradels procentenheter) under månaden för att sedan falla tillbaka och stänga månaden ned 17 baspunkter.

Stort fokus ligger nu på centralbankerna Riksbanken, ECB, och Fed vilka ska ge uppdaterade räntebesked under juni. Aktiviteten i kreditmarknaden var fortsatt låg, med begränsad aktivitet i primärmarknaden och begränsad riskaptit hos investerare. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i SEK steg med 30 baspunkter under månaden, där fastighetsbolag presterade sämst.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 30,9%
 • Finans 29,7%
 • Allmännyttiga tjänster 11,3%
 • Dagligvaror 8,6%
 • Material 7,3%
 • Sällanköpsvaror 3,9%
 • Teknik 3,6%
 • Industri 1,9%
 • Energi 1,6%
 • Övrigt 1,1%

Största emittenter

 • Stora Enso Oyj 3,8%
 • Stena Metall Finans AB 3,5%
 • Vasakronan AB (Publ) 3,2%
 • Stockholm Exergi Holding AB 3,1%
 • NCC AB 2,9%
 • Svenska Lantmannen Ekonomisk Forening 2,8%
 • Sparbanken Skåne AB (publ) 2,7%
 • SBAB Bank AB 2,5%
 • Atrium Ljungberg AB 2,4%
 • Ellevio AB 2,3%

Länder

 • Sverige 77,0%
 • Norge 10,5%
 • Finland 4,6%
 • Danmark 4,2%
 • Luxemburg 2,0%
 • Irland 1,3%
 • Holland 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 96,24 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,62 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 91,04 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 98
 • Standardavvikelse 2 år 2,24 %
 • Spreadexponering 7,88 %
 • Duration 2,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, framförallt från de nordiska marknaderna. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden och fonden har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder