Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna företagsobligationer i bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och i projekt som bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Julia Stålbro, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Februari 2023

Februari påminde mycket om föregående år där vi återigen fick se marknadsräntor stiga kraftigt. Månadens första vecka bestod av flertalet centralbanksmöten där vi såg aningens mjukare ton från både europeiska centralbanken, ECB, och den amerikanska centralbanken, FED. Initialt fick detta räntor att falla, men uppgången tog fart igen till följd av stark makroekonomisk data och inflationssiffror som överträffade marknadens förväntningar. Även Riksbanken hade årets första möte med Erik Thedéen i spetsen. Utöver en höjning av styrräntan med 50 punkter initieras också en aktiv minskning av balansräkningen genom att sälja statsobligationer vilket överraskade marknaden. I kreditmarknaden har aktiviteten varit hög och flertalet emittenter har kommit till marknaden. Även omsättningen i sekundärmarknaden har varit hög och efterfrågan på obligationer stark.

Fonden har under månaden avkastat -0,7 procent före avgifter och -0,75 procent efter fulla avgifter att jämföra med index som avkastat -1,05 procent. Fonden har gynnats av det förbättrade risksentimentet i marknaden som drivit kreditpremier (skillnaden mellan räntan på en statsobligation och en företagsobligation med samma löptid) lägre. Den förväntade rullande avkastningen (yield) är nu på cirka 6,5 procent. Fonden var aktiv i primärmarknaden under månaden och investerade i gröna obligationer utgivna av Sparbanken Skåne och Volvo Cars.

Utsikter

Marknaden brottas fortsatt med föreställningen om hur centralbanker kommer agera under 2023 och huruvida inflationen kommer komma ned så pass kraftigt att centralbankerna inte bara stoppar sin räntehöjningsfas utan också börjar sänka styrräntorna. Detta ger stora rörelser i globala räntor och stort fokus läggs på enskilda makroekonomiska utfall såsom inflation och arbetslöshet. Vi förväntar oss att inflationen kommer sjunka under 2023 men har svårt att se en inflationsmiljö i närtid där centralbankerna börjar sänka räntan redan under 2023. Med det sagt har vi sannolikt de flesta centralbankshöjningarna bakom oss och det återstår att se hur snabbt den åtstramande penningpolitiken får effekt och till vilken grad ekonomin bromsas in.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 27,7%
 • Finans 27,4%
 • Allmännyttiga tjänster 13,0%
 • Dagligvaror 11,2%
 • Material 8,4%
 • Sällanköpsvaror 5,0%
 • Teknik 3,2%
 • Industri 2,1%
 • Hälsovård 1,4%
 • Övrigt 0,7%

Största emittenter

 • Stena Metall Finans AB 4,3%
 • Stora Enso Oyj 3,9%
 • Stockholm Exergi Holding AB 3,7%
 • Sparbanken Skåne AB (publ) 3,0%
 • Svenska Lantmannen Ekonomisk Forening 2,9%
 • Ellevio AB 2,8%
 • Mowi ASA 2,7%
 • Santander Consumer Bank AS 2,7%
 • SBAB Bank AB 2,7%
 • Electrolux AB 2,7%

Länder

 • Sverige 73,0%
 • Norge 12,6%
 • Danmark 6,7%
 • Finland 4,9%
 • Irland 1,7%
 • Luxemburg 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2023-02-28
 • Senaste kurs 97,40 SEK
 • Kursdatum 2023-03-20
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,62 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre risk
  Högre risk
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 92,17 SEK (2023-03-20)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 85
 • Standardavvikelse 2 år 2,94 %
 • Spreadexponering 7,40 %
 • Duration 2,5 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Julia Stålbro
  Förvaltat sedan: 2023-03-10

*Index beräknas av Solactive AG.

Hållbarhet


96,05

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket är beräknad enligt SFDR:s tillvägagånssätt och är ett vägt genomsnitt, vilket betyder att ett bolags bidrag till fondens totala koldioxidavtryck är bolagets koldioxidavtryck multiplicerat med dess vikt i fonden. Ett bolags koldioxidavtryck är bolagets Scope 1+2 dividerat med företagsvärdet (EV) i EUR.

2,3 °C

ITR — Implicit temperaturhöjning

Siffran visar fondens temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) och mäts i grader Celsius. En högre siffra än 1,5 grader Celsius säger att fonden vid rapporteringstillfället har ett överskott av koldioxidutsläpp i relation till vad som krävs enligt Parisavtalet.

29,09%

Science Based Target (Initiative)

SBT-siffran visar hur stor andel av fondens bolagsinnehav som har satt vetenskapliga klimatmål för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och i enlighet med Öhman Fonders definition av hållbar investering enligt SFDR. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden har hållbara investeringar som mål i enlighet med artikel 9 disclosureförordningen och är en så kallad mörkgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Grön Obligationsfond Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt.

Senast uppdaterat 2022-12-29

 • Sammanfattning

  Fondens mål. Fonden har som mål att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen följer praxis för god styrning och inte förorsakar betydande skada för något annat hållbarhetsmål.

  En hållbar investering i fonden kan till exempel vara hållbarhetsmärkta obligationer så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Hållbarhetsmärkta obligationer skiljer sig mot övriga hållbara obligationer utan hållbarhetsmärkning då de genomgår en tredjepartsgranskning och följer principer uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Samtidigt som den hållbara investeringen följer praxis för god styrning och får inte orsaka betydande skada på något annat miljö- eller socialt mål.

  Under avsnittet ”Den finansiella produktens mål för hållbara investeringar” nedan, får du exempel på vilka av FN:s 17 globala miljömål som de olika obligationerna bidrar till.

  Investeringsstrategi. Fondens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, där fondförvaltarna tar del av informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete. I investeringsprocessen månar fondens förvaltare om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära.

  Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att minst 75 procent av fondens värde utgörs av hållbara investeringar som helt består av investeringar med miljömål. Högst 25 procent av fondens värde omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar, denna del är nödvändig för fondens likviditetshantering krävs för att hantera fondandelsägarnas dagliga köp och försäljningar av fondandelar. Den andel som avser likvida medel hos institut samt bostadsobligationer, följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

  Övervakning av målen. Vi mäter andelarna hållbarhetsmärkta obligationer, så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Därutöver mäter vi även andelen av övriga hållbara obligationer som ej är hållbarhetsmärkta.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

  Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i fyra steg: 1. Identifiera, när vi samlar in data från många olika källor för att möjliggöra utvärdering av företagen på de mest materiella riskerna och möjligheterna. 2. Bedöma, vi bedömer hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor. Vi identifierar företag med förhöjda ESG-risker som kan behöva analyseras djupare. 3. Beslut, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 4. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i fonden agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fonden är stor aktieägare samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

  Samtliga aktieägarengagemang som Öhman Fonder driver loggas i ett system för att säkerställa att dialogen följer uppsatta mål, tid och eskaleringsprocess. Effekten av fondbolagets påverkansdialoger utvärderas löpande och en gång per år sammanställs en publik ägarstyrningsrapport.

  Uppnåendet av målet. Fonden har som mål att göra hållbara investering vilket innebär att de investerade tillgångarna exklusive kassa och bostadsobligationer för likviditetssyfte, ska vara hållbara.

 • Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

  Samtidigt som investeringen ska bidra till ett miljömål- eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska uttrycket brukar användas: Do No Significant Harm, DNSH) för något annat hållbarhetsmål. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  1. Investeringar i olje-och gasutvinning (0 %)
  2. Energiproduktion från kol (50 %)
  3. Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport och distribution av olja och gas (50 %)
  4. Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
  5. Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
  6. Vapenproduktion (0 %)
  7. Vapen relaterade tjänster och produkter (5 %)
  8. Kontroversiella vapen (0 %)
  9. Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
  10. Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
  11. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)
  12. För statsobligationer kontrollerar fonden dagligen att investeringar inte förekommer i sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Avseende innebörden av punkterna 2 och 3 ovan: För att möjliggöra investeringar i gröna obligationer där kapitalet är öronmärkt till ett miljöändamål kan fonden investera i obligationer där emittenten har upp till 50 procent fossila bränslen enligt punkt 2 och 3. Ett exempel på en sådan investering är ett kraftbolag vars energiproduktion från kol utgör maximalt 50 procent av intäkterna, men som emitterar en grön obligation där kapitalet är öronmärkt till vindkraftsinvesteringar.

  Vidare får verksamheten inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen, gäller ej hållbarhetsmärkta obligationer),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan, gäller ej hållbarhetsmärkta obligationer),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen, eller
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact).

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av Science Based Target Initiative (SBTi) eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Indikatorer

  Nedanstående indikatorer (Principal Adverse Impact, PAI) används för att bedöma om en verksamhet orsakar betydande skada. En verksamhet bedöms orsaka betydande skada om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • det är exponerat för fossila bränslen i enlighet med Öhman Fonders exkluderingskriterier
  • dess utsläpp av växthusgaser är hög
  • företaget bryter mot någon av FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller
  • är exponerat för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

  Riktlinjer och vägledande principer

  Fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Fondens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens mål för hållbar investering

  Fonden har som mål att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål.

  Nedan följer exempel på investeringar som bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål. Det är inte säkert att sådana investeringar vid var tid kommer att förekomma i fonden:

  Hållbarhetsmärkta obligationer (Labeled Bonds): så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Hållbarhetsmärkta obligationer skiljer sig mot övriga hållbara obligationer utan hållbarhetsmärkning då de genomgår en tredjepartsgranskning och följer principer uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Nedan följer en beskrivning av de hållbarhetsmärkta obligationerna. Förkortningen SDG som används nedan står för Sustainable Development Goal, vilket är FN:s 17:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

  • Gröna obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärkts till miljömässiga ändamål, till exempel förnyelsebar energi (SDG 7: hållbar energi för alla + Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)), energieffektiva fastigheter (SDG 11: Hållbara städer och samhällen och Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)), resurseffektivitet och cirkuläritet (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna). Gröna obligationerna ska följa ”Green Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Sociala obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärkts till sociala ändamål, till exempel grundläggande infrastruktur (SDG 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) som rent dricksvatten, avloppssystem, sanitet (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla), transporter eller energi till överkomliga priser. Ändamålet kan också utgöra tillgång till grundläggande tjänster som hälsovård (SDG 3: Hälsa och välbefinnande), utbildning och finansiering (SDG 4: God utbildning för alla). Sociala obligationer ska följa ”Social Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Hållbara obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärks till projekt med sociala och miljömässiga ändamål. Hållbara obligationerna ska följa ”Sustainable Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Hållbarhetslänkade obligationer: som är obligationer kopplade till att nå ett eller flera hållbarhetsmål till exempel minskade utsläpp (SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna), ökad återvinning och minskad energikonsumtion (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna). Hållbarhetslänkade obligationerna ska följa ”Sustainable-Linked Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.

  Övriga företagsobligationer (ej hållbarhetsmärkta). Nedan är några exempel på miljömål som obligationer utan hållbarhetsmärkning kan bidra till. Det är inte säkert att sådana investeringar vid var tid kommer att förekomma i fonden:

  Minst 20 procent av emittentens omsättning kommer från produkter eller tjänster som bidrar till:

  • Förnyelsebar energi (SDG 7: hållbar energi för alla + Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna))
  • Energieffektivitet (Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna))
  • Gröna byggnader (SDG 11: Hållbara städer och samhällen. Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna + Miljömål 2: Klimatanpassning))
  • Vatten (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla)
  • Bekämpa föroreningar (SDG 14: Hav och marina resurser)
  • Hållbart landbruk (SDG 1: ingen hunger (delmål: 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion)
  • Cirkulär ekonomi: (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)
  • Vetenskapligt baserade klimatmål (operationellt mål), i linje med parisavtalet (SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna)

  Några exempel på sociala mål som de obligationerna utan social märkning kan bidra till:

  Minst 20 procent av emittentens omsättning kommer från produkter eller tjänster som bidrar till:

  • Behandling av allvarliga sjukdomar (SDG 3: Hälsa och välbefinnande)
  • Medicinteknik: framtidens hälsa – bolag i HNT (SDG 3: Hälsa och välbefinnande)
  • Sanering (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla)
  • Prisvärda bostäder (Affordable housing) (SDG 11: Hållbara städer och samhällen)
  • Utbildning (SDG 4: God utbildning)
  • Ökad jämställdhet (operationellt mål), minst 40 % kvinnor i styrelsen)) (SDG 5: Jämställdhet
 • Investeringsstrategi

  Fondens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, då fondförvaltarna tar del av sina informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete.

  I investeringsprocessen månar fondens förvaltare om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära.

  Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer emitterade av nordiska företag med god kreditvärdighet. Investeringar bedöms och värderas utifrån fyra delkomponenter: tematisk analys, makroekonomisk analys, kreditanalys samt hållbarhetsanalys. Hållbarhetsanalysen bygger på företagens beaktande av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsrelaterade aspekter i sin affärsverksamhet. Fonden investerar endast i företag/emittenter som bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön och samhället i stort, nu eller i framtiden. Inom ramen för hållbarhetsanalysen beaktas hållbarhetsrisker och dess finansiella påverkan på obligationen, det vill säga företagets/emittentens förmåga att betala av skulden vilket följaktligen påverkar investeringens värde. Fonden väljer in företag som bedöms hantera hållbarhetsrisker på ett tillfredsställande och systematiskt sätt.

  Fonden väljer endast in företag som följer FN:s Global Compacts tio principer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer som är så kallade Labeled Bonds (hållbarhetsmärkta obligationer), till exempel gröna-, sociala-, hållbara-, eller hållbarhetslänkade obligationer. En investering görs i de fallen efter en utvärdering av emittentens gröna-, sociala, hållbara-, eller hållbarhetslänkade ramverk. I emittentens ramverk beskrivs vilka projekt som kan finansieras med det upplånade kapitalet samt vilka hållbarhetsfördelar projekten kommer skapa. Genom utvärderingen av ramverket och en second opinion (ett utlåtande från en tredje part om ramverkets positiva miljö- eller sociala påverkan) minskas risken för grönmålning. Vidare ökar sannolikheten för att det upplånade kapitalet ger ett positivt bidrag till emittentens uttalade hållbarhetsmål.

  Inom ramen för investeringsprocessen och vid investeringsbeslut identifierar och värderar fonden företagens väsentligaste hållbarhetsrisker och möjligheter, vilket utgör en del av fondens hållbarhetsanalys. Detta innebär bland annat att fonden beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen. Fonden undviker företag som kan påverka avkastningen negativt samt investerar i företag som tar vara på möjligheterna och således bidrar positivt till avkastningen. Som framgår ovan avstår Öhman Fonder från investeringar i företag enligt de exkluderingskriterier som redogjorts för ovan.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  Vidare följer fondens investeringar praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer, primärt princip två ”Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”, princip fyra ”Eliminera alla former av tvångsarbete”, princip sex ”Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter” och princip tio ”Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor”.

  Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Öhman Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar, marknadsför eller har annan aktivitet kopplad till kontroversiella vapen.

  Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från fondens investeringsuniversum.

 • Andel av investeringar

  Vi förväntar oss att minst 75 procent av fondens värde utgörs av hållbara investeringar som helt består av investeringar med miljömål. Högst 25 procent av fondens värde omfattar investeringar som inte anses vara hållbara investeringar, denna del är nödvändig för fondens likviditetshantering krävs för att hantera fondandelsägarnas dagliga köp och försäljningar av fondandelar. Den andel som avser likvida medel hos institut samt bostadsobligationer, följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning.

 • Övervakning av mål för hållbara investeringar

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av fondens mål, att göra hållbara investeringar. Det är följande:

  • Andel gröna obligationer
  • Andel sociala obligationer
  • Andel hållbara obligationer
  • Andel hållbarhetslänkade obligationer
  • Andel övriga hållbara obligationer

  Övervakning. Fondernas bindande hållbarhetsindikatorfondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

 • Metoder

  Metod för att mäta hållbara investeringar:

  1. Bidrag till miljö eller socialt mål: En investerings positiva bidrag kan baseras på ekonomiska och/eller operationella aktiviteter. Om bidraget är ekonomiskt, måste bidraget uppgå till minst 20 procent av bolagets intäkter. FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin har använts för att identifiera vad som är ett positivt bidrag. Se exempel på miljö och sociala mål under avsnittet “Den finansiella produktens mål för hållbar investering”
  2. Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.
  3. Att inte orsaka betydande skada: Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada (det engelska uttrycket brukar användas: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. Se mer under rubriken ”Betydande skada orsakas inte för målet för hållbara investeringar” ovan.

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelar intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet som Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel som just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Detta baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas en jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  PAI indikatorer (Principal Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  Klimat och miljörelaterade indikatorer:

  • Utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck. Mäts genom att Scope 1 och 2 divideras med företagets försäljningsintäkter
  • Företag utan koldioxidutsläppsmål
  • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (dataleverantörens modell för uppskattning av intäkter från fossil verksamhet, se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas”.

  Sociala indikatorer:

  • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Se ovan hur bedömning av FN:s tio principer går till)
  • Processer för att övervaka efterlevnaden av OECD:s riktlinjer som klagomålshantering (Företaget är skyldigt att övervaka och rapportera efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer)
  • Jämställdhet i styrelser (andel kvinnor i styrelsen/andel män i styrelsen)
  • Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas” för information om hur dataleverantören uppskattar involvering i sådana ekonomiska aktiviteter som vi avstår att investera i).
  • Företag utan policy för mänskliga rättigheter

  För investeringar i statsobligationer beaktas följande indikatorer:

  • Miljö: utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck ((investeringens aktuella värde dividerat med aktuellt värde på alla investeringar (miljoner euro) multiplicerat med (landets Scope: 1, 2 och 3 för växthusgasutsläpp/BNP (miljoner euro))

  • Social: Bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. (Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.)

  Hållbarhetsmärkta obligationer (Labeled Bonds): För att ta reda på andelen hållbarhetsmärkta obligationer märks obligationerna i Öhmans interna system för att sedan mätas. Förvaltaren tillsammans med Öhman Fonders ESG-team analyserar emittentens ramverk som i princip ger emittenten rätten att emittera obligationer med en hållbarhetsmärkning. Vidare kontrolleras om ramverket har en tredjepartsgranskning och följer principerna uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Dessutom gör förvaltaren tillsammans med ESG-analytiker en bedömning om bolaget orsakar betydande skada på något annat miljömål eller socialt mål, samt om bolaget följer de uppsatta nyckeltalen för god styrning.

  Exempel på möjliga märkningar i Öhman Fonders system:

  • Grön obligation
  • Social obligation
  • Hållbar obligation
  • Hållbarhetslänkad obligation
  • Övrig hållbar obligation

  Fonden redovisar även utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck som beräknas enligt följande formel:

  Därutöver redovisar fonden påverkansdialoger.

 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI). Analys och data från leverantörerna är rekommendationer, det är i varje enskilt fall Öhmans egna beslut om ett bolag ska exkluderas eller inte.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

  I mitten av december 2022 hade fonden Öhman Grön Obligationsfond inrapporterad data avseende växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2 data, se en förklaring i början av detta avsnitt, överst under rubriken ”Metoder”) avseende innehav som motsvarade 57 procent av fondens värde, 5 procent av innehavens värde hade estimerad data och vi saknade hållbarhetsdata för innehav som motsvarade 37 procent av fondens värde.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagensfördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys. Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materialitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  1. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys. Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  1. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  1. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolagets har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

 • Uppnåendet av målet för hållbar investering

  Fonden har som mål att göra hållbara investeringar vilket innebär att de investerade tillgångarna exklusive kassa och bostadsobligationer för likviditetssyfte, ska vara hållbara. Hur detta uppnås definieras i avsnitten “Den finansiella produktens mål för hållbar investering”, samt “Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering” och “Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten”. Dessa tre byggstenar tillsammans definierar uppnåendet av målet för en hållbar investering.

  Fonden har inget index som referensvärde, och inte heller minskning av koldioxidutsläpp som mål.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder