Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond med hållbara investeringar som mål (artikel 9). Fonden investerar främst i gröna företagsobligationer, dvs obligationer där kapitalet är öronmärkt till projekt som ska bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Julia Stålbro, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


April 2024

Under april fortsatte globala marknadsräntor att stiga, främst drivet av amerikansk makrostatistik där huvudsakligen den starka arbetsmarknaden och inflationen överraskade på uppsidan. I Europa ser dock bilden något annorlunda ut då inflationen fortsätter att falla mot inflationsmålet samtidigt som realekonomin ser svag ut vilket skulle kunna göra det möjligt för den europeiska centralbanken, ECB, och Riksbanken att kunna sänka räntan redan under det första halvåret 2024.

Gällande inflationen så är tjänsteinflationen fortsatt en farhåga för samtliga centralbanker då den tycks vara alltmer ihållande, vilket gjort att förväntningarna om antalet räntesänkningar har minskat och skjutits framåt, huvudsakligen i USA.

Under april hade ECB ett penningpolitiskt möte, där de som väntat lämnade räntan oförändrad. Däremot tyder centralbankens kommunikation på att en sänkning i juni kan bli aktuell, förutsatt att markodata kommer in enligt förväntan.

Ett av Riksbankens problem är kronan som fortsatt har försvagats under månaden. Kronans utveckling blir viktig att följa inför de kommande penningpolitiska mötena. Däremot tycks trenden i inflation och det ekonomiska läget kunna motivera en sänkning.

På kreditmarknaden har det varit aningen volatilt, då globala kreditpremier gick isår i början av månaden, för att sedan gå ihop under slutet av månaden, delvis på grund av det geopolitiska läget. Den nordiska kreditmarknaden fortsätter däremot att fungera väl med god riskaptit och en marknad som alltmer lutar åt en ”soft landing”.

Fonden har under månaden avkastat -0,05 procent före avgifter och -0,10 procent efter fulla avgifter att jämföra med index som avkastat -0,03 procent. Under året har fonden avkastat 0,98 procent efter fulla avgifter, vilket är 0,60 procent relativt index (+0,80% före avgifter). Under månaden har lägre kreditpremier bidragit positivt till fondens meravkastning medan stigande räntor har bidragit negativt. Fonden har under månaden varit aktiv i primärmarknaden genom att köpa gröna obligationer utgivna av Mowi och Humlegården.

Utsikter

Centralbanker är nu ännu mer ”databeroende” än tidigare och de behöver se att tjänsteinflationen dämpas tydligt innan de vågar initiera räntesänkningar. Den komplexa inflationsbilden tillsammans med en stark amerikansk ekonomi talar för att vi troligen kommer se en något mer återhållsam förhållning till räntesänkningar från centralbanker och väldigt lite talar för en aggressiv sänkningscykel. I nuläget bedömer vi att marknadens prissättning på centralbanker är ”fair” och vi ser ingen överväldigande potential för drastiska ränterörelser på kortare sikt. Både inflationsutvecklingen och den generella amerikanska makrobilden (huvudsakligen arbetsmarknaden) blir avgörande för ränteutvecklingen framåt.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 27,1%
 • Fastighet 21,0%
 • Allmännyttiga tjänster 13,8%
 • Dagligvaror 12,2%
 • Material 10,7%
 • Industri 6,8%
 • Sällanköpsvaror 4,5%
 • Teknik 2,2%
 • Hälsovård 1,3%
 • Övrigt 0,4%

Största emittenter

 • Stena Metall Finans AB 4,3%
 • Svenska Lantmannen Ekonomisk Forening 3,7%
 • Stockholm Exergi Holding AB 3,5%
 • Mowi ASA 3,1%
 • Sparbanken Skåne AB (publ) 2,9%
 • European Energy AS 2,8%
 • Castellum AB 2,7%
 • Skanska Financial Services AB 2,7%
 • SBAB Bank AB 2,6%
 • Santander Consumer Bank AS 2,6%

Länder

 • Sverige 66,7%
 • Norge 17,5%
 • Danmark 8,2%
 • Finland 7,2%
 • Irland 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2024-04-30
 • Senaste kurs 103,77 SEK
 • Kursdatum 2024-05-23
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Förvaltningsavgift och andra administrations- och driftskostnader 0,62 %
 • Transaktionskostnader 0,07 %
 • Löpande kostnader 0,69 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  Lägre risk
  Högre risk
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 91,85 SEK (2024-05-23)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 90
 • Standardavvikelse 2 år 3,37 %
 • Spreadexponering 5,49 %
 • Duration 2,7 år
 • Förvaltare

  Ansvarig förvaltare: Julia Stålbro
  Förvaltat sedan: 2023-03-10

*Index beräknas av Solactive AG.

Hållbarhet


65,8

Koldioxidavtryck

Koldioxidavtrycket är beräknad enligt SFDR:s tillvägagånssätt och är ett vägt genomsnitt, vilket betyder att ett bolags bidrag till fondens totala koldioxidavtryck är bolagets koldioxidavtryck multiplicerat med dess vikt i fonden. Ett bolags koldioxidavtryck är bolagets Scope 1+2 dividerat med företagsvärdet (EV) i EUR.

1,7 °C

ITR — Implicit temperaturhöjning

Siffran visar fondens temperaturhöjning (Implied Temperature Rise, ITR) och mäts i grader Celsius. En högre siffra än 1,5 grader Celsius säger att fonden vid rapporteringstillfället har ett överskott av koldioxidutsläpp i relation till vad som krävs enligt Parisavtalet.

34,0%

Science Based Target (Initiative)

SBT-siffran visar hur stor andel av fondens bolagsinnehav som har satt vetenskapliga klimatmål för att klara målsättningarna i Parisavtalet.

 

Våra dialoger

Öhman Fonder mäter antalet påverkansdialoger, både våra egna, de som sker via samarbeten med andra investerare och de vi stödjer. Här kan du följa våra dialoger för samtliga fonder eller välja en specifik fond.
Läs mer

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna nordiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, och i enlighet med Öhman Fonders definition av hållbar investering enligt SFDR. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- ( enligt Öhmans interna kreditbetyg*) och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden har hållbara investeringar som mål i enlighet med artikel 9 disclosureförordningen och är en så kallad mörkgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

*Läs mer här: https://www.ohman.se/fonder/rapporter/kreditbetyg/

Öhman Grön Obligationsfond Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt.

Senast uppdaterat 2024-01-23

 • Sammanfattning

  Fondens mål. Fonden har som mål att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen följer praxis för god styrning och inte orsakar betydande skada för något annat hållbarhetsmål.

  En hållbar investering i fonden kan till exempel vara hållbarhetsmärkta obligationer så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Hållbarhetsmärkta obligationer skiljer sig mot övriga hållbara obligationer utan hållbarhetsmärkning då de genomgår en tredjepartsgranskning och följer principer uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Samtidigt som den hållbara investeringen följer praxis för god styrning och får inte orsaka betydande skada på något annat miljö- eller socialt mål.

  Under avsnittet ”Den finansiella produktens mål för hållbara investeringar” nedan, får du exempel på vilka av FN:s 17 globala miljömål som de olika obligationerna bidrar till.

  Investeringsstrategi. Fondens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, där fondförvaltarna tar del av informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete. I investeringsprocessen månar fondens förvaltare om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära.

  Särskilt attraktiva är investeringsmöjligheter där företagets produkter och tjänster på ett eller annat sätt bidrar till att lösa dagens hållbarhetsutmaningar samtidigt som de bidrar till företagets ekonomiska framgångar på kort och lång sikt.

  Andel av investeringar. Vi förväntar oss att 100 procent av fondens värde ska utgöras av investeringar som är anpassade till miljörelaterade/sociala egenskaper och av dessa kommer minst 80 procent bestå av hållbara investeringar.

  Fondens återstående 20 procent kommer att bestå av tillgångar inte räknas som hållbara investeringar. Denna andel avser investeringar i likvida medel, säkerställda bostadsobligationer (som inte är gröna) och derivat, vilka används för riskbalansering eller kompletterande likviditet. En viss andel likvida medel i form av kassa och/eller säkerställda bostadsobligationer krävs för att hantera fondandelsägarnas dagliga köp och försäljningar av fondandelar. Vid val av säkerställda bostadsobligationer väljer förvaltaren i första hand gröna säkerställda bostadsobligationer. När likviditetsbehovet är större än vad det finns tillgängliga gröna säkerställda bostadsobligationer på marknaden förvärvar fonden icke-gröna säkerställda bostadsobligationer. På samma sätt som likvida medel och gröna bostadsobligationer följer de icke-gröna säkerställda bostadsobligationerna E. Öhman J:or Fonder AB:s (Öhman Fonder eller Fondbolaget) krav på praxis för god styrning. Fonden använder därtill derivatinstrument i syfte att valutasäkra innehav i utländsk valuta mot svenska kronan och för att hantera räntedurationen. Derivatinstrument följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning och därmed uppfyller dessa övriga investeringar fondbolagets krav på minimiskyddsåtgärder.

  Övervakning av målen. Vi mäter andelarna hållbarhetsmärkta obligationer, så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Därutöver mäter vi även andelen av övriga hållbara obligationer som ej är hållbarhetsmärkta.

  Vår avdelning för oberoende riskkontroll övervakar dagligen 1) minsta nivå på hållbar investering, 2) fondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

  Under rubriken ”Metoder” nedan kan du läsa utförliga beskrivningar av de metoder vi använder för våra variabler och under rubriken ”Datakällor och databehandling” kan du läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data” nedan.

  Due diligence. Företagsbesiktningen (due diligence) går till i fyra steg: 1. Identifiera, när vi samlar in data från många olika källor för att möjliggöra utvärdering av företagen på de mest materiella riskerna och möjligheterna. 2. Bedöma, vi bedömer hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor. Vi identifierar företag med förhöjda ESG-risker som kan behöva analyseras djupare. 3. Beslut, förvaltaren tar ställning till de identifierade ESG-riskerna och om investering ska göras. En eventuell investering med förhöjda ESG-risker måste vara väl genomtänkta. 4. Bevaka, vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.

  Strategier för engagemang. Som ansvarstagande ägare verkar Öhman Fonder för att företag i fonden agerar i enlighet med lagar, konventioner, relevanta koder och riktlinjer. Vi följer löpande företagen för att i ett tidigt skede kunna identifiera företag där det finns behov av aktieägarengagemang, och vi för dialoger med identifierade företag både proaktivt och reaktivt. Vi kan arbeta tillsammans med andra investerare och tillsammans med andra relevanta intressenter. Alla initierade engagemang följer Öhman Fonders process för eskalering med direktkontakt med företaget i form av fördjupade frågeställningar och synpunkter. Öhman Fonder kan i yttersta fall välja att sälja aktierna i ett företag om det anser att företaget bryter mot fondbolagets riktlinjer och aktieägarengagemanget inte påvisat önskad effekt.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där fonden är stor aktieägare samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

  Samtliga aktieägarengagemang som Öhman Fonder driver loggas i ett system för att säkerställa att dialogen följer uppsatta mål, tid och eskaleringsprocess. Effekten av fondbolagets påverkansdialoger utvärderas löpande och en gång per år sammanställs en publik ägarstyrningsrapport.

  Uppnåendet av målet. Fonden har som mål att göra hållbara investering vilket innebär att de investerade tillgångarna exklusive kassa och bostadsobligationer för likviditetssyfte, ska vara hållbara.

 • Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering

  Samtidigt som investeringen ska bidra till ett miljömål- eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska uttrycket brukar användas: Do No Significant Harm, DNSH) för något annat hållbarhetsmål. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

  1. Investeringar i olje-och gasutvinning (0 %)
  2. Energiproduktion från kol (50 %)
  3. Olje-och gas relaterade produkter och tjänster, transport och distribution av olja och gas (50 %)
  4. Investeringar i produktion och distribution alkohol (5 %)
  5. Investeringar i produktion och distribution av tobak (0 % respektive 5 %)
  6. Vapenproduktion (0 %)
  7. Vapen relaterade tjänster och produkter (5 %)
  8. Kontroversiella vapen (0 %)
  9. Produktion och distribution av hasardspel (5 %)
  10. Investeringar i produktion och distribution av pornografiskt material (0 % respektive 5 %)
  11. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%)
  12. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)
  13. För statsobligationer kontrollerar fonden dagligen att investeringar inte förekommer i sanktionerade, icke-demokratiska, krigförande samt länder som inte står bakom Parisavtalet.

  Avseende innebörden av punkterna 2 och 3 ovan: För att möjliggöra investeringar i gröna obligationer där kapitalet är öronmärkt till ett miljöändamål kan fonden investera i obligationer där emittenten har upp till 50 procent fossila bränslen enligt punkt 2 och 3. Ett exempel på en sådan investering är ett kraftbolag vars energiproduktion från kol utgör maximalt 50 procent av intäkterna, men som emitterar en grön obligation där kapitalet är öronmärkt till vindkraftsinvesteringar.

  Vidare får verksamheten inte:

  • vara involverad i termisk kolproduktion (max 1 % av omsättningen, gäller ej hållbarhetsmärkta obligationer),
  • släppa ut väsentligt mycket koldioxid i atmosfären (se undantag nedan, gäller ej hållbarhetsmärkta obligationer),
  • vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen eller ha en aktivitet kopplad till kontroversiella vapen, eller
  • vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact).

  Vi bedömer samtidigt att många av företagen med höga koldioxidutsläpp, kan spela en viktig roll i en omställning från fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebar energi. Av dessa skäl kan företag med höga koldioxidutsläpp anses vara en hållbar investering om något av kriterierna nedan är uppfyllda:

  • Om företaget har antagit vetenskapligt baserade klimatmål SBT och fått dessa tredjepartsgranskade av Science Based Target Initiative (SBTi) eller liknande, eller förbundit sig till att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. I dessa fall undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH (Do No Significant Harm)-bedömningen ovan.
  • Om företagets klimatmål uppfyller en årlig minskning av koldioxidutsläpp om 7 procent, vilket är kravet i enlighet med Parisavtalet. I de fallen undantas företaget från koldioxidsgränsen enligt kriterierna i DNSH-bedömningen ovan.

  Indikatorer

  Nedanstående indikatorer (Principal Adverse Impact, PAI) används för att bedöma om en verksamhet orsakar betydande skada. En verksamhet bedöms orsaka betydande skada om något av följande kriterier är uppfyllda:

  • det är exponerat för fossila bränslen i enlighet med Öhman Fonders exkluderingskriterier
  • dess utsläpp av växthusgaser är hög
  • företaget bryter mot någon av FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag, eller
  • är exponerat för kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

  Riktlinjer och vägledande principer

  Fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

  Fondens efterlevnad av överenskommelsen och riktlinjerna säkerställs genom en daglig kontroll.

 • Den finansiella produktens mål för hållbar investering

  Fonden har som mål att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål.

  Nedan följer exempel på investeringar som bedöms bidra till ett miljömål eller socialt mål. Det är inte säkert att sådana investeringar vid var tid kommer att förekomma i fonden:

  Hållbarhetsmärkta obligationer (Labeled Bonds): så kallade Labeled Bonds, som gröna obligationer, sociala obligationer, hållbara (gröna och sociala) obligationer samt hållbarhetslänkade obligationer. Hållbarhetsmärkta obligationer skiljer sig mot övriga hållbara obligationer utan hållbarhetsmärkning då de genomgår en tredjepartsgranskning och följer principer uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Nedan följer en beskrivning av de hållbarhetsmärkta obligationerna. Förkortningen SDG som används nedan står för Sustainable Development Goal, vilket är FN:s 17:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

  • Gröna obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärkts till miljömässiga ändamål, till exempel förnyelsebar energi (SDG 7: hållbar energi för alla + Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)), energieffektiva fastigheter (SDG 11: Hållbara städer och samhällen och Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)), resurseffektivitet och cirkuläritet (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna). Gröna obligationerna ska följa ”Green Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Sociala obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärkts till sociala ändamål, till exempel grundläggande infrastruktur (SDG 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur) som rent dricksvatten, avloppssystem, sanitet (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla), transporter eller energi till överkomliga priser. Ändamålet kan också utgöra tillgång till grundläggande tjänster som hälsovård (SDG 3: Hälsa och välbefinnande), utbildning och finansiering (SDG 4: God utbildning för alla). Sociala obligationer ska följa ”Social Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Hållbara obligationer: som är obligationer där kapitalet öronmärks till projekt med sociala och miljömässiga ändamål. Hållbara obligationerna ska följa ”Sustainable Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.
  • Hållbarhetslänkade obligationer: som är obligationer kopplade till att nå ett eller flera hållbarhetsmål till exempel minskade utsläpp (SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna), ökad återvinning och minskad energikonsumtion (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna). Hållbarhetslänkade obligationerna ska följa ”Sustainable-Linked Bond Principles” utgivna av ICMA och de ska vara granskade av tredjepart som följer särskilt uppsatta riktlinjer.

  Övriga företagsobligationer (ej hållbarhetsmärkta). Nedan är några exempel på miljömål som obligationer utan hållbarhetsmärkning kan bidra till. Det är inte säkert att sådana investeringar vid var tid kommer att förekomma i fonden:

  Minst 20 procent av emittentens omsättning kommer från produkter eller tjänster som bidrar till:

  • Förnyelsebar energi (SDG 7: hållbar energi för alla + Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna))
  • Energieffektivitet (Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna))
  • Gröna byggnader (SDG 11: Hållbara städer och samhällen. Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna + Miljömål 2: Klimatanpassning))
  • Vatten (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla)
  • Bekämpa föroreningar (SDG 14: Hav och marina resurser)
  • Hållbart landbruk (SDG 1: ingen hunger (delmål: 2.4 Hållbar livsmedelsproduktion)
  • Cirkulär ekonomi: (SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion, Miljömål 1 i EU Taxonomin (bekämpa klimatförändringarna)
  • Vetenskapligt baserade klimatmål (operationellt mål), i linje med parisavtalet (SDG 13: Bekämpa klimatförändringarna)

  Några exempel på sociala mål som de obligationerna utan social märkning kan bidra till:

  Minst 20 procent av emittentens omsättning kommer från produkter eller tjänster som bidrar till:

  • Behandling av allvarliga sjukdomar (SDG 3: Hälsa och välbefinnande)
  • Medicinteknik: framtidens hälsa – bolag i HNT (SDG 3: Hälsa och välbefinnande)
  • Sanering (SDG 6: Rent vatten och sanitet för alla)
  • Prisvärda bostäder (Affordable housing) (SDG 11: Hållbara städer och samhällen)
  • Utbildning (SDG 4: God utbildning)
  • Ökad jämställdhet (operationellt mål), minst 40 % kvinnor i styrelsen)) (SDG 5: Jämställdhet
 • Investeringsstrategi

  Fondens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, då fondförvaltarna tar del av sina informationskanaler som företagsanalyser och informationsdatabaser kompletterade med information från konferenser, analytiker- och företagsmöten. Med hjälp av dessa analyseras ett företag utifrån de positiva och negativa kriterier som är väsentliga för företaget och dess sektor, och som kan komma att påverka det enskilda företagets finansiella utveckling över tiden. Det handlar om faktorer som företagets värdering, kassaflöde, balansräkning, försäljning och hållbarhetsarbete.

  I investeringsprocessen månar fondens förvaltare om en hög medvetenhet om vilka risker de tar, vilka de är beredda att acceptera och vilka risker de inte vill bära.

  Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer emitterade av nordiska företag med god kreditvärdighet. Investeringar bedöms och värderas utifrån fyra delkomponenter: tematisk analys, makroekonomisk analys, kreditanalys samt hållbarhetsanalys. Hållbarhetsanalysen bygger på företagens beaktande av miljö-, sociala- och bolagsstyrningsrelaterade aspekter i sin affärsverksamhet. Fonden investerar endast i företag/emittenter som bedöms kunna bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för miljön och samhället i stort, nu eller i framtiden. Inom ramen för hållbarhetsanalysen beaktas hållbarhetsrisker och dess finansiella påverkan på obligationen, det vill säga företagets/emittentens förmåga att betala av skulden vilket följaktligen påverkar investeringens värde. Fonden väljer in företag som bedöms hantera hållbarhetsrisker på ett tillfredsställande och systematiskt sätt.

  Fonden väljer endast in företag som följer FN:s Global Compacts tio principer om arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption. Fonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer som är så kallade Labeled Bonds (hållbarhetsmärkta obligationer), till exempel gröna-, sociala-, hållbara-, eller hållbarhetslänkade obligationer. En investering görs i de fallen efter en utvärdering av emittentens gröna-, sociala, hållbara-, eller hållbarhetslänkade ramverk. I emittentens ramverk beskrivs vilka projekt som kan finansieras med det upplånade kapitalet samt vilka hållbarhetsfördelar projekten kommer skapa. Genom utvärderingen av ramverket och en second opinion (ett utlåtande från en tredje part om ramverkets positiva miljö- eller sociala påverkan) minskas risken för grönmålning. Vidare ökar sannolikheten för att det upplånade kapitalet ger ett positivt bidrag till emittentens uttalade hållbarhetsmål.

  Inom ramen för investeringsprocessen och vid investeringsbeslut identifierar och värderar fonden företagens väsentligaste hållbarhetsrisker och möjligheter, vilket utgör en del av fondens hållbarhetsanalys. Detta innebär bland annat att fonden beaktar vilken exponering företag kan ha i fråga om möjliga miljörelaterade, sociala eller styrningsrelaterade risker som kan få en negativ påverkan på avkastningen. Fonden undviker företag som kan påverka avkastningen negativt samt investerar i företag som tar vara på möjligheterna och således bidrar positivt till avkastningen. Som framgår ovan avstår Öhman Fonder från investeringar i företag enligt de exkluderingskriterier som redogjorts för ovan.

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten

  Policyn för att bedöma praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.

  Vidare följer fondens investeringar praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer, primärt princip två ”Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter”, princip fyra ”Eliminera alla former av tvångsarbete”, princip sex ”Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter” och princip tio ”Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor”.

  Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Öhman Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar, marknadsför eller har annan aktivitet kopplad till kontroversiella vapen.

  Öhman Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från fondens investeringsuniversum.

 • Andel av investeringar

  Vi förväntar oss att minst 80 procent av fondens värde utgörs av hållbara investeringar som helt består av investeringar med miljömål. Högst 20 procent av fondens värde omfattar investeringar som inte räknas som hållbara investeringar.  Denna andel avser investeringar i likvida medel, säkerställda bostadsobligationer (som inte är gröna) och derivat, vilka används för riskbalansering eller kompletterande likviditet. En viss andel likvida medel i form av kassa och/eller säkerställda bostadsobligationer krävs för att hantera fondandelsägarnas dagliga köp och försäljningar av fondandelar. Vid val av säkerställda bostadsobligationer väljer förvaltaren i första hand gröna säkerställda bostadsobligationer. När likviditetsbehovet är större än vad det finns tillgängliga gröna säkerställda bostadsobligationer på marknaden förvärvar fonden icke-gröna säkerställda bostadsobligationer. På samma sätt som likvida medel och gröna bostadsobligationer följer de icke-gröna säkerställda bostadsobligationerna Öhman Fonders krav på praxis för god styrning. Fonden använder därtill derivatinstrument i syfte att valutasäkra innehav i utländsk valuta mot svenska kronan och för att hantera räntedurationen. Derivatinstrument följer Öhman Fonders krav på praxis för god styrning och därmed uppfyller dessa övriga investeringar fondbolagets krav på minimiskyddsåtgärder.

 • Övervakning av mål för hållbara investeringar

  Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av fondens mål, att göra hållbara investeringar. Det är följande:

  • Andel gröna obligationer
  • Andel sociala obligationer
  • Andel hållbara obligationer
  • Andel hållbarhetslänkade obligationer
  • Andel övriga hållbara obligationer

  Övervakning. Fondernas bindande hållbarhetsindikatorfondens exkluderingskriterier som innebär att fonden begränsar eller avstår ifrån investeringar i verksamheter som Öhman Fonder bedömer är skadliga för miljön och samhället i stort.

 • Metoder

  Metod för att mäta hållbara investeringar:

  1. Bidrag till miljö eller socialt mål: En investerings positiva bidrag kan baseras på ekonomiska och/eller operationella aktiviteter. Om bidraget är ekonomiskt, måste bidraget uppgå till minst 20 procent av bolagets intäkter. FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin har använts för att identifiera vad som är ett positivt bidrag. Se exempel på miljö och sociala mål under avsnittet “Den finansiella produktens mål för hållbar investering”
  2. Praxis för god styrning: bedömningen av praxis för god styrning baseras på nyckeltal som företagsstyrning (styrelsesammansättning, lön, ägande, kontroll och redovisning), och företagsbeteende (affärsetik och skattetransparens). Företagen bedöms på en skala med en bestämd miniminivå. Lågt betyg innebär svag praxis för bolagsstyrning, svaga affärsetiska program, hög exponering mot risk för korruption samt affärsetiska kontroverser.
  3. Att inte orsaka betydande skada: Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada (det engelska uttrycket brukar användas: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. Se mer under rubriken ”Betydande skada orsakas inte för målet för hållbara investeringar” ovan.

  Hur exkluderingskriterierna beräknas: Företag rapporterar sällan exakta andelar intäkter eller omsättning från den specifika ekonomiska aktivitet som Öhman Fonder valt avstå att investera i. Vi tar då hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel som just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Detta baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas en jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

  Emellanåt håller vi inte med om dataleverantörens uppskattning och, då kan vi vända oss till företaget direkt för att få en exakt siffra eller en bättre indikation, alternativt göra en egen uppskattning.

  För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning som delas in i tre kategorier, Pass/Fail/Watchlist. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer.

  • Fail: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser med trovärdiga anklagelser avseende att företaget eller dess ledning har orsakat storskalig skada efter brott mot globala normer.
  • Watch list: Företaget har pekats ut i en eller flera kontroverser som är allvarliga och som kräver fortsatt översyn, men baserat på nu tillgänglig information bedömer vi enligt vår metodik att det inte utgör ett brott mot globala normer.
  • Pass: Företaget har inte pekats ut i någon kontrovers som enligt vår metodik utgör något brott mot globala normer under de tre senaste åren.

  PAI indikatorer (Principal Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) beräknas enligt SFDR enligt nedan:

  Klimat och miljörelaterade indikatorer:

  • Utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck. Mäts genom att Scope 1 och 2 divideras med företagets försäljningsintäkter
  • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen (dataleverantörens modell för uppskattning av intäkter från fossil verksamhet, se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas”.
  • Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
  • Energiförbrukningsintensitet för sektorer med stor klimatpåverkan
  • Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk
   mångfald
  • Farligt avfall och radioaktivt avfall
  • Företag utan koldioxidutsläppsmål
  • Företag utan policy för att hantera avskogning

  Sociala indikatorer:

  • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag (Se ovan hur bedömning av FN:s tio principer går till)
  • Processer för att övervaka efterlevnaden av OECD:s riktlinjer som klagomålshantering (Företaget är skyldigt att övervaka och rapportera efterlevnaden av FN:s Global Compact-principer)
  • Jämställdhet i styrelser (andel kvinnor i styrelsen/andel män i styrelsen)
  • Kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen) se ovan vid underrubriken ”Hur exkluderingskriterierna beräknas” för information om hur dataleverantören uppskattar involvering i sådana ekonomiska aktiviteter som vi avstår att investera i).
  • Företag utan policy för mänskliga rättigheter
  • Företag utan mekanismer för klagomål som rör personalfrågor

  För investeringar i statsobligationer beaktas följande indikatorer:

  • Miljö: utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck ((investeringens aktuella värde dividerat med aktuellt värde på alla investeringar (miljoner euro) multiplicerat med (landets Scope: 1, 2 och 3 för växthusgasutsläpp/BNP (miljoner euro))

  • Social: Bristande samhällsansvar med avseende på FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag. (Antal länder där investeringsobjekten har sin hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar (i absoluta tal och relativa tal, dividerat med samtliga länder där investeringsobjekten har sin hemvist), enligt internationella fördrag och konventioner, FN:s principer och, i förekommande fall, nationell lagstiftning.)

  Hållbarhetsmärkta obligationer (Labeled Bonds): För att ta reda på andelen hållbarhetsmärkta obligationer märks obligationerna i Öhmans interna system för att sedan mätas. Förvaltaren tillsammans med Öhman Fonders ESG-team analyserar emittentens ramverk som i princip ger emittenten rätten att emittera obligationer med en hållbarhetsmärkning. Vidare kontrolleras om ramverket har en tredjepartsgranskning och följer principerna uppsatta av branschorganisationen International Capital Market Association (ICMA). Dessutom gör förvaltaren tillsammans med ESG-analytiker en bedömning om bolaget orsakar betydande skada på något annat miljömål eller socialt mål, samt om bolaget följer de uppsatta nyckeltalen för god styrning.

  Exempel på möjliga märkningar i Öhman Fonders system:

  • Grön obligation
  • Social obligation
  • Hållbar obligation
  • Hållbarhetslänkad obligation
  • Övrig hållbar obligation

  Fonden redovisar även utsläpp av växthusgaser/koldioxidavtryck som beräknas enligt följande formel:

  Därutöver redovisar fonden påverkansdialoger.

 • Datakällor och databehandling

  De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas på något annat hållbarhetsmåls bekostnad, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI). Analys och data från leverantörerna är rekommendationer, det är i varje enskilt fall Öhmans egna beslut om ett bolag ska exkluderas eller inte.

  För att säkerställa datakvaliteten görs slumpmässiga kontroller av dataleverantörens data gentemot företagens egna rapporterade data. Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

  Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas via deras API (application programming interface). Dataleverantörens tillhandahåller rådata och Öhman Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data bearbetas även av fondbolaget med regler för visualisering av data – tex grönt/gult/rött. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas hos Öhman Fonder.

  I mitten av december 2022 hade fonden Öhman Grön Obligationsfond inrapporterad data avseende växthusgasutsläpp (Scope 1 och Scope 2 data, se en förklaring i början av detta avsnitt, överst under rubriken ”Metoder”) avseende innehav som motsvarade 57 procent av fondens värde, 5 procent av innehavens värde hade estimerad data och vi saknade hållbarhetsdata för innehav som motsvarade 37 procent av fondens värde.

 • Begränsningar för metoder och data

  När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

  Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagensfördel eller nackdel. Öhman Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

 • Due diligence

  Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i fyra steg:

  1. Identifiera: Öhman Fonder använder ESG-data från en dataleverantör och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller vid företagsmöten. Vi använder även analys från våra övriga motparter (mäklare, banker och analyshus) och dessutom träffar vi regelbundet olika intresseorganisationer (exempelvis Världsnaturfonden och Human Rights Watch) som publicerar rapporter om bolag och ämnesområden som är användbara för oss. Vi deltar också i ett antal olika investerarinitiativ, genom vilka vi får tillgång till användbar ESG-analys. Att samla in data från många olika källor möjliggör för oss att utvärdera bolagen på de mest materiella kriterierna. För att identifiera materiella faktorer tittar vi dels på företagets materialitetsanalys, om sådan är genomförd, dels rapporteringsramverk som GRI, Global Reporting Initiative och SASB, Sustainable Accounting Standards Board.
  1. Bedöma: När vi bedömer hur företag hanterar ESG-risker beaktar vi inte bara att policys och ledningssystem finns på plats. Ännu viktigare är att bedöma hur ESG-faktorer påverkar företaget och företagets konkreta påverkan på miljö och människor (dubbel materialitet). Vi söker signaler som förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller om bolaget befinner sig i en negativ trend avseende ESG-rating. Detta kan hjälpa till att identifiera företag med förhöjda ESG-risker. Företag som identifieras ha förhöjda ESG-risker genomgår en djupare analys. Huvudansvaret för analysen har Öhman Fonders ESG-analytiker, som gör analysen och ger en rekommendation som diskuteras med förvaltaren. Att vi har ett hållbarhetsteam som enbart fokuserar på hållbarhetsaspekterna i investeringsprocessen innebär att vi har egen specialistkompetens för att kunna göra dessa bedömningar av företag.
  1. Beslut: Förvaltaren måste sedan ta ställning till de identifierade ESG-riskerna och motivera sitt investeringsbeslut. ESG-analysen säkerställer på så sätt att förvaltaren är fullt medveten om de väsentliga hållbarhetsrisker som kan påverka företagen. Förvaltaren kan välja att investera i ett företag som är flaggat för höga ESG-risker, om det är väl genomtänkt och dokumenterat. I andra fall kan emellertid den förhöjda ESG-risken ha en negativ inverkan på den tilltänkta investeringen och leda till att förvaltaren avstår investeringen, alternativt minskar vikten innehavet eller helt säljer av det för att minska portföljens exponering. Därmed minskar sannolikheten för att ESG-risken påverkar avkastningen negativt.
  1. Bevaka: Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.
 • Strategier för engagemang

  Öhman Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

  Vi följer löpande de bolag våra fonder investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker och möjligheter för att vi i ett tidigt skede ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer. Dialogerna kan delas in i proaktiva och reaktiva dialoger.

  Proaktiva dialoger sker i bolag där vi ser möjligheter för bolaget att få till stånd en positiv påverkan på till exempel miljö och klimat, vilket i sin tur kan attrahera fler investerare och generera bättre avkastning. Reaktiva dialoger sker i samband med en incident eller kontrovers som vi inte vill ska upprepas, till exempel diskriminering. Några skäl till att en dialog initieras:

  • Bolaget är föremål för något av Öhman Fonders fokusområden
  • Bolaget är föremål för ett initiativ som Öhman Fonder väljer att initiera, deltaga i eller signera
  • En incident eller kontrovers som har inträffat under tiden Öhman Fonder har ägt bolaget
  • Bolaget har en bristfällig hållbarhetsrapportering som försvårar analys av risker och möjligheter

  Beroende på bolagets förutsättningar och förändringsförmåga kan en dialog i normalfallet pågå mellan ett och fem år.

  Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

  Förutom påverkansdialoger, väljer vanligtvis Öhman Fonder att minst utöva sin rösträtt på bolagsstämmor i de bolag där ägarskapet uppgår till en procent av bolagets utestående aktier samt på de stämmor som av annat skäl bedöms väsentliga, till exempel en verkningslös påverkansdialog. Öhman Fonder kan därtill, när fondbolaget bedömer det motiverat utifrån andelsägarnas intressen, utnyttja rösträtten på bolagsstämmor i varje företag där fonden är investerad.

 • Uppnåendet av målet för hållbar investering

  Fonden har som mål att göra hållbara investeringar vilket innebär att de investerade tillgångarna exklusive kassa och bostadsobligationer för likviditetssyfte, ska vara hållbara. Hur detta uppnås definieras i avsnitten “Den finansiella produktens mål för hållbar investering”, samt “Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering” och “Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten”. Dessa tre byggstenar tillsammans definierar uppnåendet av målet för en hållbar investering.

  Fonden har inget index som referensvärde, och inte heller minskning av koldioxidutsläpp som mål.

 • Summary

  Fund objectives. The objective of the fund is to make sustainable investments. A sustainable investment contributes to at least one environmental or social objective, while following good governance practices and not causing significant harm to any other sustainability objective. 

  A sustainable investment in the fund may, for example, be in labelled bonds such as green bonds, social bonds, sustainable (green and social) bonds and sustainability-linked bonds. Labelled bonds differ from other non-labelled sustainable bonds in that they undergo a third-party review and follow principles set by the International Capital Market Association (ICMA). A sustainable investment also follows good governance practices and must not cause significant harm to any other environmental or social objective. 

  The section ‘The financial product’s sustainable investment objectives’ below contains examples of the UN’s 17 Sustainable Development Goals to which the different bonds contribute. 

  Investment strategy. The fund’s investment process begins with the gathering of information, in which fund managers access information channels such as company-specific research and information databases augmented with information from conferences, analyst meetings and corporate meetings. This information is used to analyse a company based on the positive and negative criteria that are significant to the company and its sector and which may have impact on the individual company’s long-term financial performance. This involves factors such as the company’s valuation, cash flow, balance sheet, turnover and sustainability programme. In the investment process, the fund managers maintain high awareness of the risks they are taking, the risks they are willing to accept and the risks they do not want to bear. 

  Investment opportunities in which the company’s products and services contribute in one way or another to overcoming current sustainability challenges while contributing to the company’s long-term and short-term financial success are particularly attractive. 

  Share of investments. We expect at least 100 percent of the fund’s value to be composed of investments aligned with environmental or social characteristics, and of these at least 80 percent will consist of sustainable investments. 

  The remaining 20 percent of the fund will consist of assets that are neither aligned with the environmental or social characteristics nor considered to be sustainable investments. Here, we account for the absolute highest possible proportion that the fund may need to hold as cash in any market climate. A certain proportion of liquid assets is always required for risk balancing and may vary over time. 

  Monitoring objectives. We measure the shares of labelled bonds such as green bonds, social bonds, sustainable (green and social) bonds and sustainability-linked bonds. In addition, we also measure the share of other sustainable bonds that are not labelled. 

  Our independent risk control department monitors the following on a daily basis: 1) the minimum level of sustainable investment, 2) the fund’s exclusion criteria, which mean that the fund restricts or excludes investments in activities that Öhman Fonder deems harmful to the environment and society at large. 

  You can read detailed descriptions of the methods we use for our variables under the heading ‘Methods’ below, and you can read more about our data sources under the heading ‘Data sources and data processing’. The limitations for the methods and data sources are described in detail below, under the heading ‘Limitations for methods and data’. 

  Due diligence. The due diligence process consists of four steps: 1. Identify. We collect data from many different sources to enable evaluation of companies for the most material risks and opportunities. 2. Assess. We assess the impact of ESG factors on the company and the company’s concrete impact on the environment and people. We identify companies with elevated ESG risks that may require deeper analysis. 3. Decide. The manager considers the ESG risks identified and decides whether to invest. Any investment with elevated ESG risks must be carefully considered. 4. Monitor. We continuously monitor the companies in which our funds invest for global sustainability risks and opportunities so that we can identify companies with which there is a need for an advocacy dialogue at an early stage. This also applies to companies in which we want to be able to invest, but which need to adapt themselves and their activities to our requirements. 

  Strategies for engagement. As a responsible owner, Öhman Fonder works to ensure that companies in the fund act in compliance with laws, conventions, relevant codes and guidelines. We monitor companies on an ongoing basis to identify the need for shareholder engagement at an early stage, and we conduct dialogues with the companies identified both proactively and reactively. We may work with other investors and with other relevant stakeholders. All initiated engagements follow Öhman Fonder’s escalation process, with direct contact with the company in the form of in-depth questions and comments. Öhman Fonder may, in extreme cases, choose to sell its shares in a company if it considers that the company is in breach of the fund management company’s guidelines and the shareholder engagement has not produced the desired effect. 

  In addition to advocacy dialogues, Öhman Fonder usually chooses to exercise its voting rights at least at general meetings of companies in which the fund is a major shareholder and at meetings deemed material for other reasons, for example where an advocacy dialogue has not had the desired effect. Öhman Fonder may also, when the fund management company deems it justified based on the interests of the unitholders, exercise its voting rights at general meetings of every company in which the fund has invested. 

  All shareholder engagement conducted by Öhman Fonder is logged in a system to ensure that the dialogue follows the set objectives, time and escalation process. The impact of the fund management company’s advocacy dialogues is evaluated on an ongoing basis and a public governance report is compiled once a year. 

  Achievement of the objective. The objective of the fund is to make sustainable investments, meaning that the assets invested, excluding cash and mortgage bonds for liquidity purposes, must be sustainable. 

 • Förändringslogg

  2021-03-10
  Implementering av EU-förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar, Disclosureförordningen (SFDR)

  2023-01-01
  Uppdaterad text i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/1288 om hållbarhetsrelaterade upplysningar

  2023-01-26
  Andelen investeringar i fonden som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper har ändrats från 90 till 80 procent. Ändringen syftar till att korrespondera med fondens möjlighet att ha upp till 20 procents kassa hos enskilt kreditinstitut enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

  2023-08-07
  Ändrar fondens minimum av hållbara investeringar med ett miljömål från 75 till 80 procent.

  2024-01-01
  Fonden har ett nytt exkluderingskriterium, punkt 11/13. Investeringar i företag involverade i produktion och distribution av cannabis för rekreationsändamål (5%). Ytterligare PAI indikatorer har tillkommit inom områdena Klimat- och miljörelaterade indikatorer (fem nya) samt sociala indikatorer (en ny). Därutöver har vissa mindre redaktionella (språkliga) justeringar genomförts.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder