Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna företagsobligationer i bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och i projekt som bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


December 2021

Efter stor aktivitet på primärmarknaden för företagsobligationer under hösten minskade den kraftigt mot slutet av året. Sentimentet var dock fortsatt gott och kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, sjönk cirka 10 baspunkter (hundradels procentenheter) för Investment Grade (företagsobligationer med hög kreditvärdighet). Det fortsatt goda sentimentet gjorde att vi såg något högre aktivitet på sekundärmarknaden mot tidigare under hösten. Fortsatt höga inflationssiffror och ytterligare signaler från den amerikanska centralbanken FED om kommande åtstramningar har fått globala räntor att stiga. Långa svenska marknadsräntor har stigit cirka 10 punkter under månaden.

Under månaden avkastade fonden -0,01 procent före avgifter och -0,06 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -0,15 procent. Under året har fonden avkastat 0,47 procent efter fulla avgifter mot jämförelseindex -0,08 procent. Månadens överavkastning beror främst på fondens korta duration, genomsnittlig återstående räntebindningstid, mot index.

Utsikter

Kreditpremier är fortsatt på låga nivåer och vi behåller en positiv vy givet makroekonomisk återhämtning. Vi är dock extra uppmärksamma på signaler från centralbanker, framför allt FED, rörande åtstramning och eventuella implikationer för kreditpremier. Fonden är fortsatt positionerad med kort duration mot jämförelseindex. Vi försöker hitta värde inom efterställt kapital (lån som ligger efter andra kreditåtaganden), gröna obligationer och bolag med positiva kreditutsikter. Vi minskar risken i fonden genom att begränsa utlåningstiden och tittar främst på kortare löptider samtidigt som vi prioriterar god likviditet.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 34,3%
 • Fastighet 30,1%
 • Allmännyttiga tjänster 12,4%
 • Material 6,7%
 • Dagligvaror 6,6%
 • Sällanköpsvaror 3,8%
 • Industri 3,1%
 • Teknik 1,4%
 • Hälsovård 1,0%
 • Övrigt 0,5%

Största emittenter

 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 6,1%
 • Stadshypotek AB 4,2%
 • Stora Enso Oyj 3,7%
 • Stockholm Exergi Holding AB 3,1%
 • NCC AB 2,6%
 • Sparbanken Skåne AB (publ) 2,5%
 • Atrium Ljungberg AB 2,4%
 • Stena Metall Finans AB 2,4%
 • Vattenfall AB 2,3%
 • Ellevio AB 2,2%

Länder

 • Sverige 79,4%
 • Norge 10,0%
 • Danmark 3,8%
 • Finland 3,7%
 • Luxemburg 1,4%
 • Irland 1,2%
 • Holland 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2021-12-31
 • Senaste kurs 103,66 SEK
 • Kursdatum 2022-01-20
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,62 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 99,80 SEK (2022-01-20)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 99
 • Standardavvikelse 2 år 3,67 %
 • Spreadexponering 3,69 %
 • Duration 2,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, framförallt från de nordiska marknaderna. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen och fonden har tydliga kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag till fonden och fonden har hållbara investeringar som mål. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder