Öhman Grön Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i gröna företagsobligationer i bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och i projekt som bidrar till att lösa klimatkrisen.

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan
 • Vill investera i bolag med god kreditvärdighet som ligger långt fram inom hållbarhet
 • Vill ha en krydda av högränteobligationer
AktivGrönHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Grön Obligationsfond

Fonden för dig som vill att ditt investerade kapital ger både finansiell avkastning och positiv miljöpåverkan.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Grön Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Under oktober såg vi riskaptiten komma tillbaka på börsen även om aktiviteten i den nordiska kreditmarknaden fortsättningsvis är låg. Räntorna steg kraftigt men föll sedan tillbaka något under slutet av månaden i takt med negativa makroekonomiska datautfall, där marknaden konstant försöker förutspå när centralbankerna ska skifta till en mindre restriktiv penningpolitik. Inflationstrycket har dock inte lättats utan utfallen är fortsatt höga. Sett över hela månaden steg en amerikansk 10-årig statsobligation cirka 20 punkter medan en svensk 10-årig statsobligation steg cirka 5 punkter. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) har fortsatt gå isär något, där fastighetsbolag drabbats hårdast, men rörelserna är väldigt olika beroende på sektor och bolag.

Under månaden avkastade fonden -0,11 procent före avgifter och -0,16 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade 0,32 procent. Underavkastningen mot index beror främst på fondens högre kreditrisk. Givet marknadens omständigheter, med hög volatilitet och svag likviditet, har vi fokuserat på att behålla en stark likviditetsposition och varit selektiva i våra köp av obligationer.

Utsikter

Centralbanker har tydligt kommunicerat att deras primära fokus är att bekämpa inflationen och att det kan komma att ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt. Marknaden förväntar sig därmed en aggressiv höjningstakt av styrräntorna under hösten. Detta tillsammans med den rådande energikrisen i Europa riskerar att leda till utmanande förutsättningar för både konsumenter och bolag vilket i förlängningen kan leda till en recession. Utöver denna oro har vi även sett tecken på potentiell finansiell instabilitet som en effekt av kraftigt stigande räntor. Riskaptiten minskas och volatiliteten ökar i ljuset av detta. Vi förväntar oss även att Riksbanken höjer styrräntan mer aggressivt än vad deras räntebana indikerar. Med dessa utsikter behåller vi en hög likviditetsposition. Vi föredrar bolag med förutsägbara kassaflöden som hanterar lågkonjunkturer väl och vi tittar mest på obligationer med kortare löptid och god kreditkvalité.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Fastighet 29,1%
 • Finans 25,6%
 • Allmännyttiga tjänster 13,6%
 • Dagligvaror 11,7%
 • Material 7,7%
 • Sällanköpsvaror 3,8%
 • Teknik 3,3%
 • Energi 2,1%
 • Industri 1,6%
 • Övrigt 1,4%

Största emittenter

 • Stena Metall Finans AB 4,5%
 • Stora Enso Oyj 4,1%
 • Stockholm Exergi Holding AB 3,9%
 • Svenska Lantmannen Ekonomisk Forening 3,0%
 • Ellevio AB 2,9%
 • Electrolux AB 2,9%
 • Mowi ASA 2,8%
 • SBAB Bank AB 2,8%
 • Santander Consumer Bank AS 2,8%
 • European Energy AS 2,7%

Länder

 • Sverige 72,0%
 • Norge 14,6%
 • Danmark 5,4%
 • Finland 5,1%
 • Irland 1,7%
 • Luxemburg 1,1%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-11-30
 • Senaste kurs 96,64 SEK
 • Kursdatum 2022-12-07
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,62 %
 • ISIN SE0010324384
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Grön Obligationsfond B: 91,51 SEK (2022-12-07)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2017-10-12
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 82
 • Standardavvikelse 2 år 2,65 %
 • Spreadexponering 9,14 %
 • Duration 2,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Grön Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Grön Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i gröna företagsobligationer med hög kreditvärdighet, framförallt från de nordiska marknaderna. Investeringar i gröna företagsobligationer ger investerare möjlighet att öka avkastningspotentialen inom räntebärande tillgångar och samtidigt investera i klimatomställningen.

Fonden investerar huvudsakligen i nordiska bolag som ligger långt fram inom hållbarhet och har god kreditvärdighet (så kallad Investment Grade). För att öka avkastningspotentialen har fonden även möjlighet att placera upp till 30 procent i så kallade högränteobligationer (High Yield) med kreditkvalitet om lägst BB- och göra investeringar i olika delar i kapitalstrukturen hos bolag, så kallad efterställd skuld. Fondens räntebindning är normalt 1–3 år, och valutarisker säkras till svenska kronor.

Våra fonder avstår från att investera i bolag som tjänar pengar på affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att välja in bolag utifrån miljö, sociala och affärsetiska frågor. Analys av bolagens hållbarhetsarbete är avgörande för valet av bolag i fonden. Fonden har hållbara investeringar som mål i enlighet med artikel 9 disclosureförordningen och är en så kallad mörkgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Grön ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder