Öhman Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med högsta kreditvärdighet och vars likviditet är god även i turbulenta tider.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Obligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


Juli 2022

Juli är typiskt sett en månad där det råder stiltje på den nordiska marknaden vilket också var fallet i år. Kreditmarknaden fick en välbehövlig paus med väldigt få transaktioner och små rörelser i kreditpremier. Även i räntemarknaden har det varit betydligt lägre omsättning även om internationella rörelser har speglats även här. Recessionsrisker har fortsatt varit huvudtemat i marknaden internationellt och fått ytterligare fäste vilket tryckt ned långräntor något ytterligare. Marknaden prisar fortsatt en aggressiv Riksbank under hösten och tror på en betydligt högre styrränta vid årsskiftet än Riksbankens egen prognos.

Fonden avkastade 1,67 procent efter avgifter, vilket är +0,08 procent relativt index (+0,10 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -5,93 procent efter avgifter, vilket är -0,23 procent relativt index (+0,10 procent före avgifter). Fonden har under månaden haft en neutral duration (genomsnittlig räntebindningstid) mot jämförelseindex. Fondens högre relativavkastning under månaden förklaras av en flackning i räntekurvan och den högre löpande avkastningen i fonden jämfört med index.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och lägger nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även Europeiska centralbanken, ECB, har nu börjat strama åt och höjt styrräntan. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Däremot har riskerna för en global lågkonjunktur eller i värsta fall en kraftig recession blivit allt mer synliga vilket minskar riskaptiten och sätter nedåtpress på globala långräntor. Denna dragkamp kommer troligen prägla räntemarknaden en tid framöver och rörelserna är stora från dag till dag. Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av durationen (genomsnittlig återstående räntebindningstid) i fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 83,9%
 • Stat 16,1%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 22,7%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 16,5%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 16,1%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 12,9%
 • Nordea Hypotek AB 11,4%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 7,5%
 • Kommuninvest i Sverige AB 6,8%
 • Swedbank Hypotek AB 6,1%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 94,57 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 0,30 %
 • Årlig avgift 0,31 %
 • ISIN SE0006338398
 • PPM-nummer 513722
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Obligationsfond B: 85,47 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex OMRX Total Bond
 • Startdatum 2016-08-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 38
 • Standardavvikelse 2 år 2,87 %
 • Spreadexponering 3,23 %
 • Duration 4,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2022-04-01

Öhman Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Obligationsfond är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut. Fondens placeringar har som lägst kreditbetyg AAA (enligt Standard & Poor’s). Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt tre till fem år.

Öhman ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder