Öhman Obligationsfond

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska räntepapper med högsta kreditvärdighet och vars likviditet är god även i turbulenta tider.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner
 • Vill investera i en portfölj av värdepapper med högsta kreditvärdighet och god likviditet
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Obligationsfond

Fonden för dig som vill investera hållbart i en portfölj av svenska räntepapper emitterade av staten, bostadsinstitut och kommuner.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Obligationsfond

Kommentarer från förvaltare


April 2022

Hög inflation och stressade centralbanker har varit temat på räntemarknaden under månaden där stort fokus riktades mot Riksbankens penningpolitiska möte. I linje med våra förväntningar höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procent och presenterade en ny räntebana med ytterligare 3 prognostiserade höjningar under 2022.

Det råder inte längre något tvivel om att även Riksbanken har vänt och att mångårig expansiv penningpolitik har kommit till vägs ände. Inte minst har centralbanken fullständigt missbedömt inflationstrycket och hur pass högt det faktiskt ser ut att bli. Långa svenska marknadsräntor har under månaden fortsatt stiga med ytterligare cirka 50 punkter.

Fonden avkastade -1,55 procent efter avgifter, vilket är +0,10 procent relativt index (+0,13 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -5,75 procent efter avgifter, vilket är +0,05 procent relativt index (+0,15 procent före avgifter). Fonden har under månaden haft en duration (genomsnittlig räntebindningstid) på cirka 3,5 år vilket är 0,5 år kortare än jämförelseindex. Stigande räntor har gjort att fonden avkastat negativt under månaden men då fonden haft en kortare duration än jämförelseindex har relativavkastningen varit positiv.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och riktar nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB (Europeiska centralbanken) har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer sannolikt presentera åtgärder fram emot sommaren.

Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Med stramare centralbankspolicy, både i form av styrräntor och balansräkningar, finns det en stor risk att konjunkturen kommer gå in i ett svagare skede. Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av durationen i fonden.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 85,2%
 • Stat 14,8%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 23,0%
 • Nordea Hypotek AB 16,9%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 16,9%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 14,8%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 12,5%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 9,0%
 • Kommuninvest i Sverige AB 6,8%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 93,94 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,30 %
 • Årlig avgift 0,31 %
 • ISIN SE0006338398
 • PPM-nummer 513722
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Obligationsfond B: 84,89 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex OMRX Total Bond
 • Startdatum 2016-08-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 38
 • Standardavvikelse 2 år 2,47 %
 • Spreadexponering 2,45 %
 • Duration 3,7 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2022-04-01

Öhman Obligationsfond Fondbeskrivning

Öhman Obligationsfond är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper utgivna av stat, kommun eller kreditinstitut. Fondens placeringar har som lägst kreditbetyg AAA (enligt Standard & Poor’s). Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG). Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt tre till fem år.

Öhman ObligationsfondKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder