Öhman Räntefond Kompass

Öhman Räntefond Kompass är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Räntefond Kompass
Lars Kristian Feste, räntechef på Öhman Fonder

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass

Kommentarer från förvaltare


April 2022

April blev månaden då mångårig expansiv penningpolitik kom till vägs ände. Till följd av hög inflation tvärvände Riksbanken och höjde reporäntan från 0,0 procent till 0,25 procent och nu väntas ytterligare tre höjningar under 2022. Vid årsskiftet är sannolikt reporäntan uppe i 1,0 procent.

Vid mötet i februari såg Riksbanken en första höjning först under tredje kvartalet 2023 så det råder inga tvivel om att Riksbanken har vänt gällande penningpolitiken. Det råder heller inget tvivel om att Riksbanken fullständigt missbedömt inflationstrycket när de justerar upp inflationsprognosen med över 2 procent. Även marknaden har nu också förstått att räntorna är på väg upp. Långräntorna i Sverige har stigit 0,5 procent under april och 0,6 procent i USA. Oron för högre räntor har också påverkat kreditmarknaden där kreditpremien (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i Europa har stigit omkring 0,2 procent och mer måttligt i Sverige med 0,05 procent.

Fonden avkastade 0,54 procent efter avgifter, vilket är 0,33 procent bättre än index. Under året har fonden avkastat -1,74 procent efter avgifter, vilket är -1,85 procent relativt index. Fonden har under april haft svag negativ duration (genomsnittlig räntebindningstid) och detta är nog huvudorsaken till att fonden har överpresterat i en månad med stora förluster på obligationsmarknaden. Kreditexponeringen har haft ett neutralt bidrag till fondens avkastning.

Utsikter

Vi befinner oss i en ny miljö där tiden med historiskt låga räntor är förbi. Centralbankerna stramar åt genom att höja styrräntan och reducera sina balansräkningar. Med dessa penningpolitiska åtgärder i åtanke är det svårt att se en fortsatt stark konjunktur. Försvagas konjunkturen ytterligare är det endast via finanspolitiken som ekonomin kan stimuleras (exempelvis via sänkta skatter och offentliga investeringar). Men utan en stark politisk majoritet kan man fråga sig om det ens finns tillräcklig politisk vilja att stimulera. Biter sig inflationen fast på en hög nivå är vi säkra på att centralbankerna kommer att fortsätt med sin åtstramande penningpolitik för att bekämpa inflationen.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 43,2%
 • Fastighet 23,7%
 • Industri 8,9%
 • Allmännyttiga tjänster 5,9%
 • Material 5,5%
 • Teknik 4,8%
 • Dagligvaror 4,2%
 • Hälsovård 1,4%
 • Sällanköpsvaror 1,4%
 • Övrigt 1,0%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 6,4%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 5,0%
 • DNB Bank ASA 3,5%
 • Ellevio AB 2,1%
 • Nordea Hypotek AB 2,1%
 • Heimstaden Bostad AB 2,1%
 • SBAB Bank AB 2,0%
 • Gjensidige Bank ASA 2,0%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 1,5%
 • Nordax Bank AB 1,5%

Länder

 • Sverige 67,1%
 • Norge 17,5%
 • Danmark 5,7%
 • Finland 5,4%
 • Luxemburg 1,4%
 • Hongkong 0,9%
 • Bermuda 0,7%
 • Tyskland 0,6%
 • Färöarna 0,3%
 • Övrigt 0,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-04-30
 • Senaste kurs 103,09 SEK
 • Kursdatum 2022-05-17
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass B: 93,96 SEK (2022-05-17)
  Öhman Räntefond Kompass C: 99,04 SEK (2022-05-17)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 241
 • Standardavvikelse 2 år 1,66 %
 • Spreadexponering 6,69 %
 • Duration -0,1 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i alla typer av räntebärande värdepapper med inriktning på Norden. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid ska vara mellan minus ett år och fem år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman Räntefond KompassKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder