Öhman Räntefond Kompass

Öhman Räntefond Kompass är en dynamisk och aktivt förvaltad räntefond som kan investera på hela räntemarknaden och som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen.

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk
 • Vill investera hållbart i en välavvägd portfölj av räntebärande värdepapper utgivna av svenska staten, säkerställda bostäder och företag
 • Vill ha en portfölj som kan överavkasta i alla typer av marknadslägen
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Räntefond Kompass

Fonden för dig som vill ha en ränteportfölj som är aktiv både avseende ränte- och kreditrisk.

Lars Kristian Feste, ansvarig förvaltare Öhman Räntefond Kompass

Kommentarer från förvaltare


Juni 2022

Under juni har vi sett en dragkamp i räntemarknaden mellan inflationsoro och recessionsrisker. Under första halvan av månaden såg vi inflationsutfall som kom in högre än förväntat vilket fick marknadsräntor att stiga och där den svenska 10-åriga statsräntan klättrade över 2 procent. Men under andra halvan av månaden var riktningen återigen nedåt samtidigt som en växande oro kring risken för recession blev huvudfokus. I ljuset av detta har även kreditaptiten minskat tydligt med högre kreditpremier, skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer, som följd. Fastighetssektorn har fortsatt varit under störst press även om vi ser högre kreditpremier över hela marknaden. Riksbanken höjde styrräntan från 0,25 procent till 0,75 procent vilket var i linje med förväntningarna, och den nya räntebanan visar nu en prognostiserad styrränta på 1,75% vid årsskiftet. Marknaden tror dock fortsatt på något högre räntenivåer.

Fonden avkastade -1,87 procent före avgifter och -1,92 procent efter fulla avgifter. Under året har fonden avkastat -4,49 procent före avgifter och -4,78 procent efter fulla avgifter. Den negativa avkastningen under juni förklaras främst av att kreditpremier ökat markant. Räntemarknaden har varit mycket volatil och fondens duration har varit omkring 0 år. Fonden har fortsatt att reducera kreditrisken och bygga upp en stark likvidposition. Den löpande avkastningen är nu strax under 4 procent vilket är nästan 4 gånger högre än i fjärde kvartalet 2021, vilket gör avkastningen mer resilient mot en svagare marknad framöver.

Utsikter

Federal Reserve har i ett raskt tempo klivit in i sin höjningscykel och marknaden förväntar sig en aggressiv höjningstakt under året. Samtidigt har även Riksbanken bytt fot och lägger nu allt fokus på att bekämpa inflationen. Även ECB har uttryckt sig mer åtstramande på senare tid och kommer presentera åtgärder under juli. Marknadsräntorna har stigit mycket under året men det finns fortsatt uppsiderisk givet osäkerheten i inflationsutfallen och centralbankernas agerande. Däremot har riskerna för en global lågkonjunktur eller i värsta fall en kraftig recession blivit allt mer synliga vilket minskar riskaptiten och sätter press nedåt på globala långräntor. Denna dragkamp kommer troligen prägla räntemarknaden en tid framöver och rörelserna är stora från dag till dag.

Med dessa utsikter är vi fortsatt väldigt aktiva med hanteringen av duration i fonden. Givet riskerna för en sviktande konjunktur har vi i kreditledet minskat risken under månaden och har en något mer defensiv hållning när det kommer till kreditrisk, både i form av löptid och kreditkvalité.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 46,3%
 • Fastighet 20,8%
 • Industri 8,4%
 • Allmännyttiga tjänster 5,8%
 • Dagligvaror 5,7%
 • Material 4,9%
 • Teknik 4,0%
 • Hälsovård 1,7%
 • Sällanköpsvaror 1,3%
 • Övrigt 1,0%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 10,3%
 • Swedbank Hypotek AB 7,6%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 5,9%
 • Nordea Hypotek AB 3,0%
 • Ellevio AB 1,9%
 • Heimstaden Bostad AB 1,7%
 • DNB Bank ASA 1,5%
 • Bluestep Bank AB (PUBL) 1,4%
 • Fastpartner AB 1,4%
 • Nordax Bank AB 1,3%

Länder

 • Sverige 75,7%
 • Norge 11,8%
 • Finland 4,5%
 • Danmark 4,3%
 • Luxemburg 1,1%
 • Hongkong 0,9%
 • Bermuda 0,6%
 • Tyskland 0,5%
 • Färöarna 0,3%
 • Övrigt 0,4%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-07-31
 • Senaste kurs 101,26 SEK
 • Kursdatum 2022-08-05
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0006887196
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Räntefond Kompass B: 92,30 SEK (2022-08-05)
  Öhman Räntefond Kompass C: 97,33 SEK (2022-08-05)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill 1%
 • Startdatum 2015-04-13
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 235
 • Standardavvikelse 2 år 2,18 %
 • Spreadexponering 7,23 %
 • Duration 1,5 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Lars Kristian Feste
  Förvaltat sedan: 2015-04-13

Öhman Räntefond Kompass Fondbeskrivning

Öhman Räntefond Kompass är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i alla typer av räntebärande värdepapper med inriktning på Norden. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid ska vara mellan minus ett år och fem år. All valutarisk säkras tillbaka till svenska kronor som är fondens basvaluta.

Öhman Räntefond KompassKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder