Öhman Kort Ränta

En aktivt förvaltad räntefond som investerar i korta räntepapper noterade i svenska kronor med högsta kreditvärdighet och som ger låg ränterisk, låg kreditrisk och låg likviditetsrisk.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet
 • Vill investera i låg risk avseende ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk på den svenska räntemarknaden
AktivHållbarRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Kort Ränta

Fonden för dig som vill investera hållbart i utvalda räntepapper med kort löptid och högsta kreditvärdighet.

Arian Kalantari, ansvarig förvaltare Öhman Kort Ränta

Kommentarer från förvaltare


Oktober 2022

Under oktober såg vi riskaptiten komma tillbaka på börsen även om aktiviteten i den nordiska kreditmarknaden fortsättningsvis är låg. Räntorna steg kraftigt men föll sedan tillbaka något under slutet av månaden i takt med negativa makroekonomiska datautfall, där marknaden konstant försöker förutspå när centralbankerna ska skifta till en mindre restriktiv penningpolitik. Inflationstrycket har dock inte lättats utan utfallen är fortsatt höga. Sett över hela månaden steg en amerikansk 10-årig statsobligation cirka 20 punkter medan en svensk 10-årig statsobligation steg cirka 5 punkter.

Fonden avkastade 0,21 procent efter avgifter, vilket är +0,10 procent relativt index (+0,11 procent före avgifter). Under året har fonden avkastat -1,10 procent efter avgifter, vilket är -1,03 procent relativt index (-0,95 procent före avgifter). Jämfört med index har fonden något längre duration (genomsnittlig räntebindningstid) och den har. .innehav i säkerställda bostadsobligationer för att optimera den rullande avkastningen, vilket har bidragit till underavkastningen under året då korträntorna stigit. Den förväntade rullande avkastningen (yield) är betydligt högre än jämförelseindex och kommer kompensera avkastningen över tid.

Utsikter

Centralbanker har tydligt kommunicerat att deras primära fokus är att bekämpa inflationen och att det kan komma att ske på bekostnad av ekonomisk tillväxt. Marknaden förväntar sig därmed en aggressiv höjningstakt av styrräntorna under hösten. Detta tillsammans med den rådande energikrisen i Europa riskerar att leda till utmanande förutsättningar för både konsumenter och bolag vilket i förlängningen kan leda till en recession. Utöver denna oro har vi även sett tecken på potentiell finansiell instabilitet som en effekt av kraftigt stigande räntor. Riskaptiten minskas och volatiliteten ökar i ljuset av detta. Vi förväntar oss även att Riksbanken höjer styrräntan mer aggressivt än vad deras räntebana indikerar.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 85,7%
 • Stat 14,3%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 21,1%
 • Swedbank Hypotek AB 18,1%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 15,3%
 • Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 14,4%
 • Sweden, Kingdom of (Government) 14,3%
 • Skandinaviska Enskilda Banken AB 11,8%
 • Kommuninvest i Sverige AB 5,1%

Länder

 • Sverige 100,0%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-10-31
 • Senaste kurs 94,49 SEK
 • Kursdatum 2022-11-24
 • Förvaltningsavgift 0,10 %
 • Årlig avgift 0,12 %
 • ISIN SE0000493504
 • PPM-nummer 294918
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Kort Ränta B: 89,65 SEK (2022-11-24)
 • Jämförelseindex OMRX Treasury Bill
 • Startdatum 1995-06-30
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 15
 • Standardavvikelse 2 år 0,43 %
 • Spreadexponering 0,64 %
 • Duration 0,6 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Arian Kalantari
  Förvaltat sedan: 2020-03-01

Öhman Kort Ränta Fondbeskrivning

Öhman Kort Ränta är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen investerar i svenska räntepapper med kort löptid och som har hög kreditvärdighet, som lägst kreditbetyg AAA. Innehaven i svenska statspapper, säkerställda bostadsobligationer och kommuner säkerställer att likviditetspositionen ständigt är god vilket blir viktigt i mer turbulenta och volatila marknadsförhållanden. Fondens återstående genomsnittliga räntebindningsperiod är mindre än ett år, vilket minskar känsligheten mot stigande räntor gentemot fonder med längre räntebindningsperiod. Fonden erbjuder en låg risknivå avseende såväl ränterisk, kreditrisk som likviditetsrisk.

Våra fonder avstår från att investera i bolag med affärsverksamhet som vi bedömer vara oetisk. Fonden främjar hållbarhetsaspekter som miljö, social hållbarhet och bolagsstyrning. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. I fondernas investeringsbeslut beaktas negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Öhman Kort RäntaKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.

Våra fonderAndra ränte- och kreditfonder