Öhman Investment Grade

En aktivt förvaltad räntefond som investerar försiktigt och hållbart i nordiska företagsobligationer utgivna i svenska kronor av bolag med starkt hållbarhetsarbete eller som arbetar med att förbättra sitt hållbarhetsarbete.

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

En fond för dig som

 • Vill investera hållbart och försiktigt i nordiska företagsobligationer
 • Vill investera i företagsobligationer med hög kreditvärdighet utgivna i svenska kronor
 • Vill få ökad avkastning när bolags förbättrade hållbarhetsarbete ger lägre finansiella risk
AktivHållbarIGRänta

Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Öhman Investment Grade

Fonden för dig som vill investera hållbart och mer försiktigt i nordiska företagsobligationer.

Kristofer Klondaris, ansvarig förvaltare Öhman Investment Grade

Kommentarer från förvaltare


Maj 2022

Under maj har vi sett en växande oro i räntemarknaden kring risken för recession vilket har fått marknadsräntor att återigen falla samtidigt som kreditpremier ökat markant. Samtidigt har inflationsutfallen fortsatt överraska på uppsidan vilket sannolikt inte gör att centralbankerna lättar på sina planer. Utöver det har vi sett en obalans mellan köpare och säljare i svenska statsobligationer vilket har fått svenska räntor att falla mer än utländska. Även i jämförelse med säkerställda bostadsobligationer har svenska statsobligationer blivit mycket dyrare. Långa svenska marknadsräntor har fallit cirka 20 punkter sett över hela månaden och så mycket som 50 punkter från de högsta nivåerna under början av månaden.

Under månaden avkastade fonden -1,07 procent före avgifter och -1,12 procent efter fulla avgifter, att jämföra med index som avkastade -1,12 procent. Stigande kreditpremier har gjort att fonden avkastat negativt under månaden. En högre löpande avkastning samt en undervikt i fastighetssektorn har bidragit till överavkastningen. Under månaden har fonden köpt Holmen, Jernhusen, Scania, och Stockholm Exergi.

Utsikter

Inflationen som triggades under pandemin har fått ytterligare skjuts av kriget i Ukraina vilket har fått centralbanker att införa penningpolitiska åtstramningar. Inflationen i Eurozonen i maj blev högre än förväntat på hela 8,1 procent medan USA förväntas rapportera en inflation för månaden på 8,2 procent. Vi tror att inflationen håller sig på högre nivåer några månader till för att sedan falla under hösten, dock inte i lika snabb takt som centralbankerna i dagsläget prognostiserar.. Långa svenska marknadsräntor var fortsatt volatila och steg 30 baspunkter (hundradels procentenheter), under månaden för att sedan falla tillbaka och stänga månaden ned 17 baspunkter.

Stort fokus ligger nu på centralbankerna Riksbanken, ECB, och Fed vilka ska ge uppdaterade räntebesked under juni. Aktiviteten i kreditmarknaden var fortsatt låg, med begränsad aktivitet i primärmarknaden och begränsad riskaptit hos investerare. Kreditpremier (skillnaden i ränta mellan företagsobligationer och statsobligationer) i SEK steg med 30 baspunkter under månaden, där fastighetsbolag presterade sämst.

Fondkommentaren är marknadsföring utarbetad av E. Öhman J:or Fonder AB (”Öhman Fonder”). Den är baserad på information som inhämtats från källor som Öhman Fonder bedömt vara tillförlitliga men Öhman Fonder kan inte garantera fullständigheten av eller riktigheten i den information och den analys som återfinns i kommentaren. Syftet med kommentaren är att ge övergripande och allmän information. Öhman Fonder tillhandahåller inte investeringsrekommendationer och varken kommentarer om enskilda aktier, fonder och andra finansiella instrument eller någon annan information på hemsidan ska ses som investeringsrekommendation eller rådgivning, utan som marknadsföring av Öhman Fonders fonder och tjänster. Eventuella uttalanden om framtidsutsikter som görs i denna kommentar kommer inte nödvändigtvis att realiseras. Ytterligare information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr längre ner på sidan under rubrik ”Dokument”.

Fondfakta


Branschfördelning

 • Finans 41,2%
 • Fastighet 30,0%
 • Industri 9,3%
 • Allmännyttiga tjänster 8,3%
 • Material 6,6%
 • Sällanköpsvaror 2,9%
 • Dagligvaror 1,0%
 • Hälsovård 0,5%
 • Teknik 0,2%

Största emittenter

 • Stadshypotek AB 4,2%
 • Stockholm Exergi Holding AB 4,0%
 • AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) 3,5%
 • Tryg Forsikring A/S 3,4%
 • Castellum AB 3,1%
 • Länsförsäkringar Bank AB 2,9%
 • Fastighets AB Balder 2,8%
 • DNB Bank ASA 2,8%
 • Volvo Treasury AB 2,7%
 • Heimstaden Bostad AB 2,6%

Länder

 • Sverige 78,7%
 • Danmark 8,9%
 • Finland 6,0%
 • Norge 4,8%
 • Frankrike 1,0%
 • Färöarna 0,5%

Utesluter

 • Vapen
 • Krigsmateriel
 • Tobaksvaror
 • Pornografiskt material
 • Alkohol
 • Cannabis
 • Spel (betting)
 • Fossila bränslen
Senast uppdaterat: 2022-05-31
 • Senaste kurs 111,86 SEK
 • Kursdatum 2022-06-29
 • Förvaltningsavgift 0,60 %
 • Årlig avgift 0,61 %
 • ISIN SE0004391738
 • Risk
  Lägre risk
  Högre risk
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 • Övriga andelsklasser Öhman Investment Grade B: 91,50 SEK (2022-06-29)
  Öhman Investment Grade C: 92,70 SEK (2022-06-29)
 • Jämförelseindex Solactive SEK NCR Fix Short IG Corporate Index *
 • Startdatum 2012-02-01
 • Valuta SEK
 • Totalt antal innehav 132
 • Standardavvikelse 2 år 2,31 %
 • Spreadexponering 7,13 %
 • Duration 2,3 år
 • Förvaltare Ansvarig förvaltare: Kristofer Klondaris
  Förvaltat sedan: 2021-04-13

*Index beräknas av Solactive AG.

Öhman Investment Grade Fondbeskrivning

Öhman Investment Grade är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i företagsobligationer, huvudsakligen i obligationer utgivna av nordiska företag med hög kreditvärdighet. Fonden har specifika och uttalade kriterier för att investera i bolag utifrån miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och som bäst motsvarar fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 disclosureförordningen och är en så kallad ljusgrön fond. Fondens genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt två till fyra år.

Öhman Investment GradeKöp fonden hos
våra återförsäljare

Du köper enkelt våra fonder via Nordnet och Avanza.
Vi administrerar inga egna fondkonton utan fokuserar helt på att förvalta våra kunders kapital.