Öhman Global Hållbar

Framtiden är här. Se till att dina placeringar följer med.

Fondens huvudteman är digitalisering, växande konsumtionskraft i tillväxtländer, klimatomställning genom ny energiteknik och en mer hälsosam livsstil. Öhman Global Hållbar investerar i bolag som driver utvecklingen framåt.

Öhman Global Hållbar

Fonden har en tematisk investeringsstrategi vilket innebär att investeringar främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman. Fonden investerar i bolag som driver utvecklingen framåt inom; digitalisering, växande konsumtionskraft i tillväxtländer, klimatomställning genom ny energiteknik och en mer hälsosam livsstil. De stora börsvinnarna blir de bolag som kan hantera både etik och innovation. Etik och mjuka värden måste vägas in för att utvecklingen ska ske på bästa möjliga sätt för alla – inte minst ur ett investeringsperspektiv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Global Hållbar

Placeringsinriktning

Fonden förvaltas aktivt och hållbart med målsättning att överträffa utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 70 till 90 bolag fördelade på olika länder och branscher.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 6 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning

Hållbarhetsprofil

Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. För mer information om fondens hållbarhetsarbete se dokument Hållbarhetsprofil på sida Fondlista.