Öhman Global Hållbar

Ny teknologi skapar investeringsmöjligheter.

I takt med att den snabba teknologiutvecklingen banar väg för nya innovationer blir etiska avvägningar viktigare för teknologibolagen. De stora börsvinnarna blir de bolag som kan hantera både etik och innovation.

Öhman Global Hållbar

I takt med att den snabba teknologiutvecklingen banar väg för nya innovationer blir etiska avvägningar viktigare för teknologibolagen. De stora börsvinnarna blir de bolag som kan hantera både etik och innovation. Etik och mjuka värden måste vägas in för att utvecklingen ska ske på bästa möjliga sätt för alla – inte minst ur ett investeringsperspektiv.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Kort om Öhman Global Hållbar

Placeringsinriktning

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i ett koncentrerat antal globala bolag. Fonden placerar normalt i 60-80 bolag fördelade på olika länder och branscher. Fonden investerar i bolag som har ett ledande hållbarhetsarbete och vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Riskprofil

Fonden tillhör riskkategori 5 (1-7), vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning

Hållbarhetsprofil

Öhman Global Hållbar investerar endast i bolag som lever upp till fondbolagets högt ställda krav på hållbart företagande. Hållbarhetsanalys utgör en avgörande del av bolagsanalysen, då varje bolag tilldelas ett hållbarhetsbetyg som ligger till grund för förvaltarens investeringsbeslut