Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Webbsändning: Fira Nobeldagen med Öhman Fonder

Idag på Nobeldagen har vi äran att prata gröna investeringar med Lars Heikensten som är verkställande direktör för Nobelstiftelsen. Lars pratar om långsiktighet och om hur stiftelsen bidrar till en hållbar utveckling genom att bland annat investera i gröna obligationer.

Utmärkelse i fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur samt fredsarbete som delas ut av Nobelstiftelsen.

Investeringar i gröna obligationer har klarat sig väl under ett turbulent 2020 och vår ränteförvaltare Erika Wranegård förklarar att gröna obligationer är ett intressant tillgångsslag nu när fler centralbanker börjar få upp ögonen för klimatrisker. Erika ser tecken på att centralbanker kommer stimulera sina nationella ekonomier genom köp av gröna obligationer. Läs mer om hur gröna obligationer gör skillnad.

Nyheter och bolagshändelser ur ett hållbarhetsperspektiv lyfts av Victoria Lidén och Fredric Nyström. Vi får ta del av deras tankar om bra och mindre bra kapitalmarknadsdagar samt vilka företag som tar täten i klimatarbetet.

Medverkarande: Lars Heikensten, vd Nobelstiftelsen, Erika Wranegård, ansvarig förvaltare av Öhman Grön Obligationsfond, Victoria Lidén, hållbarhetsanalytiker, Öhman Fonder och Fredric Nyström, chef hållbarhetsanalys och ägarstyrning, Öhman Fonder.

Klicka här och läs mer om hur gröna obligationer gör skillnad (PDF)

Kontakt

Denna presentation är ett marknadsföringsmaterial som har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn (”Öhman”). Presentationen får inte skickas till eller göras tillgänglig för, och den är inte riktad till eller avsedd för spridning till, någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad.

Presentationen är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken presentationen eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna presentation som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna presentation, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman, se www.ohman.se för information och kontaktuppgifter.

Investeringar i fonder och andra finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Fonder och andra finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond. Faktablad och annan information om Öhmans fonder hittar du på www.ohman.se/fonder/fondlista