Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Öhman Global Småbolag Hållbar nu även på Futur Pensions fondtorg

Futur Pension meddelande nyligen att vår nystartade fond Öhman Global Småbolag finns tillgänglig på deras fondtorg. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar hållbart över hela världen i mindre bolag.

Öhman Global Småbolag Hållbar är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar hållbart över hela världen i mindre bolag. Det är bolag som gynnas av ihållande trender, som har hållbara affärsmodeller och där värderingen anses blygsam i förhållande till potentialen. Från ett universum av tusentals möjliga kandidater har fondförvaltarna skapat en portfölj som innehåller ett 50-tal bolag.

Öhman Fonders globala aktieteam består av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

Öhman Fonders globala aktieteam består av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

”Småbolag är ett spännande segment av aktiemarknaden, där många intressanta möjligheter finns. Fonden ska dock ses som en långsiktig investering och den förtjänar en plats i varje väl diversifierad portfölj, till exempel i pensionsportföljer” säger fondens förvaltare Ylwa Häggström.

Fonden förvaltas enligt samma principer och av samma förvaltningsteam som Öhman Global Hållbar, med den skillnaden att endast bolag med ett marknadsvärde understigande fem miljarder dollar är föremål för investering.

Öhman Global Småbolag Hållbar lanserades i december och Futur Pension blir nu ett av de första fondförsäkringsbolagen att erbjuda fonden till kunder med tjänstepension inom fondförsäkring.

Läs mer om Öhman Global Småbolag Hållbar.

Om Futur Pension
Futur Pension är ett svenskt försäkringsbolag som erbjuder privatpersoner och företag helhetslösningar inom tjänstepension, kapitalförsäkring, privatpension och livförsäkring. I dag har bolaget cirka 180 000 privatkunder och cirka 15 000 företagskunder. I Sverige har bolaget funnits sedan 1999. Fram till och med 2019 under namnet Danica Pension. Futur Pension har inga egna fonder och är inte bundna till några fondförvaltare. Det innebär att bolaget är fria att välja förvaltare och fonder som presterar. Läs mer om Futur Pension.

Kontakt

Henrik Svedberg

Fonddistribution

+46 8 407 58 90
henrik.svedberg@ohman.se

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn samt av Öhman Bank S.A, en bank som står under tillsyn av Commission de Survevillance du Secteur Financier i Luxemburg (tillsammans”Öhman”). Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.