Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

E-handelsexplosion kan ge ny fastighetsboom

I spåren av pandemin har våra konsumtionsmönster drastiskt förändrats. Försäljningen inom e-handeln har växt explosionsartat under 2020 och allt pekar på att den trenden kommer att fortsätta. Inte minst drivet av stark efterfrågan på tillväxtmarknaderna. Trenden skapar investeringsmöjligheter för förvaltarna bakom fonden som av Privata Affärer utsetts till årets globalfond: Öhman Global Growth.

”Tillväxten i e-handeln var stark redan före pandemin, men nu har den fullständigt exploderat. Pandemin har lett till att vi spenderar alltmer pengar på att handla konsumtionsvaror online. Och den trenden menar vi är strukturell. Även efter pandemin kommer e-handeln blomstra”, säger Filip Boman fondförvaltare med ansvar för teknologisektorn och fortsätter:

”Såväl de stora breda e-handlarna som mer nischade aktörer upplever stark försäljningstillväxt. I takt med att konsumenter blir allt vanare att använda digitala kanaler för konsumtion bedömer vi att nischaktörerna kan komma att ta en större del av kakan”, säger Filip som nämner det amerikanska bolaget Etsy som fonden investerat i .

Filip Boman, chef globala aktier

Filip Boman, chef globala aktier

”Etsy har ett speciellt fokus då man erbjuder handgjorda artiklar till skillnad från de stora jättarna som säljer lite av allt. Om man till exempel är en konstnär kan man sälja sina verk över Etsy och nå en global publik raskt. Bolaget växer snabbt och har till och med fått vitsord från Tesla-grundaren Elon Musk, vilket brukar vara välkommen gratisreklam. Vi bedömer att konsumenter kommer leta alternativ till Amazon och Wish när omställningen mot e-handel går in i en mer mogen fas. Det gynnar Etsy”, menar Filip.

Samtidigt som e-handeln växer ställs ökade krav på fungerande logistikkanaler. Fördröjda leveranser har blivit ett vanligt problem under den intensiva tillväxten som pandemin medfört. Enligt ”IBM’s U.S. Retail Index” har 36 procent av e-handelskonsumenterna upplevt betydande förseningar som ett resultat av pandemin, vilket Filip menar sätter ett annat intressant investeringsområde i fokus; logistikhubbar och -fastigheter.

”Infrastrukturen som krävs för att tillgodose e-handelns explosiva tillväxt har hamnat på efterkälken. Det kommer krävas stora investeringar från e-handlarna för att bygga ut sina lager och logistikcenter”, säger Anna Dahlstedt, fondförvaltare med ansvar för fastighetssektorn.

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier

Ett bolag som Anna lyfter fram i sammanhanget är japanska Lasalle Logiport som förvaltarna investerat i via Öhman Global Småbolag Hållbar.

”Bolaget gynnas av den starka trenden mot logistikfastigheter och har byggt en portfölj av strategiska fastighetsinnehav i områden som Tokyo och Osaka där efterfrågan är stabil och växande. Lasalle har lång erfarenhet och djup lokal förankring och expertis, vilket vi bedömer kommer vara avgörande för att framgångsrikt växa fastighetsportföljen och ta vara på e-handelns fortsatta framfart”, menar Anna.

Filip Boman menar att den explosiva tillväxten i e-handeln som skedde under fjolåret sannolikt kommer mattas något när vaccinet får fäste, men att övergången till digitala konsumtionskanaler är en strukturell trend såväl bland privatpersoner som företag.

”All data tyder på att vi i större utsträckning föredrar att använda digitala kanaler för konsumtion och handel. Det gäller både “business to business” och “business to consumer”. Vi kommer säkert se en liten tillbakagång i försäljning när konsumenter spenderar mer pengar på tjänster och upplevelser igen. Men vi menar att den långsiktiga tillväxten för e-handel ser otroligt attraktiv ut och erbjuder mycket intressanta investeringsmöjligheter på sikt. Inte minst drivet av stark efterfrågan på tillväxtmarknader,” avrundar Filip.

Läs mer om Öhman Global Growth.

Kontakt

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder
Filip Boman

Fondförvaltare, globala aktier

Anna Dahlstedt, förvaltare globala aktier
Anna Eliason

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.  Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.