Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Högtflygande tågplaner ger nya investeringsmöjligheter

Upplevelseindustrins återhämtning är ett av de teman som förvaltarna bakom den av Privata Affärer prisbelönta globalfonden Öhman Global Growth arbetar med just nu. ”Fonden har investerat i ett bolag som gynnas av ökat tågresande framöver”, säger Filip Boman, fondförvaltare med ansvar för teknologisektorn på Öhman Fonder.

Under 2020 fick många av de teman som Öhmans förvaltare av globala aktier identifierat som strukturella vinnare en ordentlig skjuts genom att megatrender accelererade i spåren av pandemin. Miljövänliga transporter, digitalisering inom hälsovård och e-handelns framfart för att nämna några.

Nu fokuserar förvaltarna på att utvärdera hur dessa trender kan komma att påverkas när ekonomierna öppnar upp igen. I synnerhet har man identifierat möjligheter i ett teknikbolag inom upplevelseindustrin.

”Att försöka skapa oss en idé om vad som kommer efter pandemin är vårt största diskussionsämne just nu. Och vi har identifierat ett bolag som vi bedömer har alla möjligheter att gynnas när människor börjar resa igen. Det är det brittiska bolaget Trainline som fonden investerat i ”, säger Filip Boman.

Filip Boman, chef globala aktier

Filip Boman, chef globala aktier

Trainline erbjuder ett onlinebiljettbokningssystem för tågresor i Storbritannien och Europa och har ett hundratal uppkopplade operatörer knutna till sig. Enligt Filip har bolaget en särställning på marknaden.

”De har en spännande produkt som underlättar bokning av tågresor. Bolaget kommer gynnas när väl resandet kommer igång igen och resenärer i större utsträckning tar tåget framför flyget. Bolaget har en bra bit över halva marknaden för elektronisk biljettbokning för tågresor i Europa och Storbritannien”, säger Filip.

Enligt en rapport från investmentbanken UBS kan tågindustrin komma att gynnas i spåren av pandemin i takt med att fler upptäcker tågresande som ett alternativ till flygresor. Detta som ett resultat av att antal flyg reducerats i spåren av de problem som flygindustrin brottas med. Samtidigt tycks ett ökat fokus på hållbarhet och gröna transporter gynna resenärers inställning till att resa med tåg.

”Det är svårt att sia om exakt hur resandet kommer förändras när väl ekonomierna öppnar upp igen, men undersökningar visar på att tåget är ett av de första transportmedel som nämns när man talar om hur man ska resa efter pandemin”, säger Filip och fortsätter:

”Dessutom gynnas tågindustrin av politiska initiativ på EU-nivå. Europakommissionen har kallat 2021 det europeiska tåg-året och har utformat en rad initiativ inom ramen för ”European Green Deal” för att tåget ska lyftas fram som ett miljövänligt transportalternativ.”

Förvaltarna bakom Öhman Global Growth letar aktivt efter hållbara bolag som har skalbara affärsmodeller med hög grad av teknisk innovation. Trainline passar in på alla dessa investeringskriterier, menar Filip.

”De har byggt ett system med höga inträdesbarriärer och verkar på en marknad som vi bedömer har en stark tillväxttrend att se fram emot när väl pandemin klingar av. Vi bedömer också att tågindustrin kommer få en betydelsefull roll i omställningen till en fossilfri ekonomi, vilket gör fondens investering ännu starkare”, avrundar Filip.

Läs mer om Öhman Global Growth.

Kontakt

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder
Filip Boman

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.