Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Ladda för vinst i energiracet

Öhman Global Growth är fonden som letar tematiska vinnare med en förkärlek för teknisk innovation och hållbarhet. Med betydande investeringar i bolag som leder utvecklingen mot en fossilfri värld, blev fonden - med en uppgång på 57 procent - utsedd till årets globalfond 2020 av Privata Affärer. De senaste fem åren har fonden i genomsnitt avkastat 27 procent årligen och den goda utvecklingen är ett resultat av många års hårt arbete för att integrera hållbar förvaltning i investeringsprocessen och bredda portföljen till att innefatta tillväxtbolag inom fler sektorer som hälsovård och miljöteknik. Enligt fondförvaltare Ylwa Häggström är omställningen mot förnyelsebar energi bara i sin linda och Ylwa menar att temat förnyelsebar energi kommer ge bolag en strukturell medvind under lång tid. Flera decennier.

”Vi har investerat i den pågående energiomställningen under många år, övergången till en fossilfri värld kommer kräva stora investeringar i miljöteknik under lång tid framöver. Och vi betraktar det som en strukturell trend som kommer gynna bolag i olika delar av värdekedjan. Det rör sig om allt ifrån underleverantörer till elbilsindustrin och bolag verksamma inom optimering av energilagring”, förklarar Ylwa Häggström, fondförvaltare med ansvar för energisektorn.

Under 2020 gynnades fonden av ett allt större fokus på hållbara bolag med stort teknikinnehåll, men enligt Ylwa Häggström är det mer en slump att just en pandemi satte fart på intresset för denna typ av bolag.

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier

”Visst är det exceptionella omständigheter som förklarar fjolårets uppgång. Men samtidigt är utvecklingen mot en ökad digitalisering inom flera områden och ett fokus på hållbarhet något som var ofrånkomligt. Nu medförde pandemin bara att omställningen blev snabbare, vilket gynnade vår tematiska förvaltning”, säger hon.

Bland bolagsinnehav på temat energiomställning som bidrog till den starka utvecklingen för fonden under fjolåret lyfter Ylwa Häggström fram nederländska Alfen och israeliska SolarEdge.

”Alfen tillverkar bland annat laddstolpar för elbilar och är ett av flera exempel inom energiomställning där vi varit investerade tidigt. Det blev väldigt lyckat under 2020 då bolagets aktiekurs sköt i höjden och steg med 380 procent. Solaredge, som jobbar med solenergioptimering, är ett annat bolag som gynnats av ett ökat fokus på förnyelsebar energi”, säger Ylwa.

Ylwa lyfter vidare fram trender inom förnyelsebar energi som förvaltarna bakom Öhman Global Growth håller ett extra öga på just nu. Bland dessa nämns bränsleceller och vätgas.

”Vätgas har man pratat om tidigare, men nu bedömer vi att det kan accelerera på riktigt den här gången. Gasen har stora fördelarna inom tunga transporter, stor energidensitet och så är den lättare än bensin. Marknaden är bara ett par miljarder kronor just nu. Vi bedömer att den kommer växa till 100 miljarder år 2030 och 1 500 miljarder till 2050”, säger hon.

En del i värdekedjan kring vätgas som teamet tycker är särskilt spännande är bränsleceller, som används för att omvandla vätgasen till el. Här lyfter Ylwa fram fondens innehav i kanadensiska Ballard Power, en aktie som rusade cirka 230 procent under fjolåret

”Ballard är teknikledande inom bränsleceller och har fokus på tunga transporter som vi tycker är de intressantaste segmenten för vätgas. Bolaget förväntas växa försäljningen ungefär 25 procent per år de kommande fem åren”, säger Ylwa.

Trots att flera bolag som verkar för en hållbar omställning redan upplevt kraftiga uppgångar under 2020, ser Ylwa stora möjligheter framåt.

” Klimatomställningen kommer vara med oss mycket längre än pandemin. Och temat förnyelsebar energi kommer ge många bolag en strukturell medvind under lång tid. Kanske flera decennier. Med den teknikutveckling som sker just nu blir också kostnader för exempelvis elbilsbatterier betydligt lägre, vilket gör att fossilfria lösningar för transport lättare kan bli en massmarknad. Det är en utveckling som är nödvändig för en hållbar framtid, men den skapar också otroligt intressanta investeringsmöjligheter för oss – världen över”, avrundar Ylwa. 

Läs mer om Öhman Global Growth.

Kontakt

Ylwa Häggström, förvaltare globala aktier på Öhman Fonder
Ylwa Häggström

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.