Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Låt proffsen göra jobbet när du investerar globalt

Med en uppgång på 57 procent under 2020 blev Öhman Global Growth utnämnd till årets globalfond av Privata Affärer. De senaste fem åren har fonden i genomsnitt avkastat 27 procent årligen och den goda utvecklingen är ett resultat av många års hårt arbete för att integrera hållbar förvaltning i investeringsprocessen och bredda portföljen till att innefatta tillväxtbolag inom fler sektorer som hälsovård och miljöteknik. Att förutse vad som kommer efter pandemin är förvaltarnas största diskussionsämne just nu.

Öhman Global Growth förvaltas av Pär Löfving, Ylwa Häggström, Anna Dahlstedt, Andreas Mattson och Filip Boman.

”Vi ser att vårt fokus på megatrender under de senaste åren nu bär frukt. Visst är det exceptionella omständigheter som förklarar fjolårets uppgång. Men samtidigt är utvecklingen mot ökad digitalisering inom flera områden och fokus på hållbarhet något som var ofrånkomligt. Nu medförde pandemin bara att omställningen blev snabbare, vilket gynnade vår tematiska ansats, förklarar Filip Boman, chef för globala aktier på Öhman Fonder.

Filip understryker bolagsval som en avgörande faktor för den starka utvecklingen under året.

Filip Boman, chef globala aktier

Filip Boman, chef globala aktier

”Vi har ett fyrtiotal bolag i fondportföljen. Med en sådan koncentrerad exponering gäller det att hitta rätt och vara selektiv i urvalet, här lyckades vi väldigt bra och fondportföljen står stark framåt mot bakgrund av de strukturella tillväxtrender vi ser.”

Bland dessa trender nämner Filip teknikens betydelse för hälsovårdssektorn och satsningar inom förnyelsebar energi. Bolag som Moderna, Alfen och Solaredge var några exempel på stora kursvinnare i fonden under 2020.

”Moderna hamnade mitt i stormens öga när pandemin slog till och var långt framme med sin mRNA teknik för vaccinutveckling. Vi var redan före pandemin investerade i bolaget eftersom vi såg stora möjligheter med deras tekniska plattform.”

”Alfen, som är ett nederländskt bolag som bland annat tillverkar laddstolpar för elbilar, är ett annat exempel där vi investerade tidigt. Det blev väldigt lyckat under 2020 då bolagets aktiekurs sköt i höjden och steg med 380 procent. Solaredge, som arbetar med solenergioptimering, är ett annat bolag som gynnats av ett ökat fokus på förnyelsebar energi.”

”Överlag hade vi väldigt få kursförlorare i fondportföljen under året, medan det bland kursvinnarna fanns flera bolasinnehav som mångdubblades”, säger Filip.

Förvaltaren säger att fondens globala fokus gör det möjligt att hitta de absolut mest spännande bolagen inom de olika teman man förvaltar fonden efter. Samtidigt finns det också stora möjligheter på hemmaplan. Ett bolag som Filip lyfter fram och som fonden äger är Sinch. Bolaget erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster som gör att kunderna kan integrera meddelande (SMS)-, röstapplikations- och mobildatatjänster i sin verksamhet.

”Sinch har blivit en riktig kursraket under senare år, men även här har vi varit investerade under lång tid och deltog i bolagets börsintroduktion. Över tid har vi stärkts i vår tro om bolagets teknik och utveckling”, förklarar Filip.

När det gäller marknadens ökade fokus på hållbarhet säger Filip att det är en trend som verkligen spelade fondportföljen i händerna under det gångna året, han tror dock att det är en utveckling som kommer förstärkas ytterligare.

”Det är ofrånkomligt att hållbara bolag kommer bli vinnare på sikt, vi är bara i början av den megatrenden och det är roligt att se att vårt fokus på hållbarhet nu också får ett tydligt avtryck i fondportföljen, även om dessa effekter är svåra att isolera helt och hållet.”

Utöver att fonden gynnats av accelererande trender i spåren av pandemin menar Filip att fonden också har bolagsinnehav som ser intressanta ut när väl vaccinet är på plats och uppdämda behov ska tillfredsställas. Till exempel har fonden investerat i Trainline – ett brittiskt företag som utvecklar digitala biljettsystem för tågresor.

”De har en innovativ produkt som underlättar bokning av tågresor. Bolaget kommer gynnas kraftigt när väl resandet kommer igång igen och resenärer i större utsträckning väljer tåget framför flyget. Bolaget har en bra bit över halva marknaden för elektronisk biljettbokning för tågresor.”

När det gäller utvecklingen för börsen och fondens innehav framåt säger Filip att han bedömer att marknaden kan komma att bli mer selektiv, men att börsen sannolikt kommer fortsätta drivas av att det finns få alternativ för investerare som söker tillfredsställande avkastning.

”Vår syn är att det fortsatt finns anledning att äga aktier givet att räntorna är så otroligt låga. Just nu investeras det brett i marknaden, men vi bedömer att vi kommer komma till en punkt där investerare letar sig tillbaka till bolag som är stabila i sin tillväxt snarare än cykliska. Då bedömer vi att bolag som exempelvis Microsoft som fonden äger kommer tillbaka i blickfånget efter att ha utvecklats sämre än marknaden under senare tid.”

Filip säger att förvaltarna kommer fortsätta att fokusera på fondens framgångsfaktorer för att säkerställa att den positiva utvecklingen håller i sig.

”Vi kommer fortsätta arbeta med det som har fungerat bra i vårt portföljarbete, vilket är sektorfokus och tematisk ansats. Det gäller att hela tiden utmana tankarna kring teman och se vad som finns bortom horisonten. Att försöka skapa oss en idé om vad som kommer efter pandemin är vårt största diskussionsämne just nu. Och där känner vi att fonden är väldigt väl positionerad.”

Läs mer om Öhman Global Growth.

Kontakt

Filip Boman, chef globala aktier på Öhman Fonder
Filip Boman

Fondförvaltare, globala aktier

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn . Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.