Viktig information
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i en fond.

Nyheter

Nyfiken på att investera i framtiden?

Digitalisering och ny teknik kommer att transformera sjukvården. Det är utgångspunkten för Öhman Fonders nya fond Hälsa och Ny Teknik.

Förvaltare för fonden är Viktor Elmsjö som själv har en bakgrund inom biomedicin.

– Den nordiska medtech-marknaden ligger i framkant, och vår ambition är att hitta nästa Moderna, säger fondens förvaltare Viktor Elmsjö.

Sedan länge finns det många fonder som investerar i läkemedelsföretag. Det finns även gott om renodlade teknikfonder. Men fonder som kombinerar de här två perspektiven är sällsynta.

– Samtidigt vet vi att sjukvården står inför en enorm transformation. Kostnaderna ökar i takt med en åldrande befolkning, alla länder har en stor vårdskuld efter pandemin, och då krävs effektiviseringar som både underlättar för personalen, gör vården bättre för patienter och minskar kostnaderna för samhället, säger Viktor Elmsjö.

Och det är här medicinteknik-bolagen kommer in.

– Hälsa och teknik har varit helt skilda arenor men nu smälter de samman. Enligt studier från Deloitte skulle nya tekniska innovationer bara på den amerikanska marknaden kunna minska ökningen av vårdkostnader dramatiskt, och vi ser samma potential över hela världen.

För att fånga upp den potentialen har vi startat vår nya fond Hälsa och Ny Teknik.

– Vi ska investera i nordiska företag i skärningspunkten mellan hälsa och teknik. Det ger en fond som får hälsovårdens stabilitet kombinerat med tekniksidans tillväxtmöjligheter.

Fonden lanserades i slutet av 2021 och har i dagsläget trettiotvå innehav. Målet är att vara investerad i mellan trettio och sextio bolag, och att sjuttio procent av dem ska vara nordiska.

– Det finns väldigt många företag av den här typen i Norden, framför allt i Sverige. Här finns lärarundantaget, en regel som säger att forskare anställda vid universitet själva äger rätten att kommersialisera sina forskningsresultat, något som ger en stor drivkraft.

Dessutom möjliggör den geografiska närheten att Viktor Elmsjö, som själv har en bakgrund inom biomedicin, kan hålla en nära kontakt med alla bolag som fonden är investerad i.

– Det här är en bransch där det ständigt produceras mycket forskningsdata, så vi vill finnas nära bolagen för att hela tiden kunna stöta och blöta vad nya rön innebär för just dem.

Till exempel rusade innehavet BioArctics börskurs över 170 procent på en dag i höstas när de kunde presentera nya framsteg inom Alzheimers.

– Det här är en spännande bransch, och vi lägger mycket tid på att åka runt i Norden och träffa både bolag vi har i fondportföljen och bolag som vi kan komma att investera i. Här finns ett helt smörgåsbord av företag och att försöka hitta de som sitter på transformativa tekniker, såsom Moderna, i ett tidigt skede är hela tiden målet. På så sätt kan vi både skapa avkastning för andelsägarna och bidra till ett bättre liv för patienter, samtidigt.

Läs mer om den teknikintensiva hälsovården.

Kontakt

Viktor Elmsjö

Fondförvaltare, nordiska småbolag

Denna marknadskommentar har framställts av E. Öhman J:or Fonder AB, ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Kommentaren har upprättats som en tjänst för Öhmans kunder och potentiella kunder och den får inte vidaresändas eller kopieras, helt eller delvis, till någon mottagare utan Öhmans skriftliga godkännande. Kommentaren får speciellt inte skickas till eller göras tillgänglig, och den är inte avsedd att vara tillgänglig, för någon person eller något företag hemmahörande i ett land där publicering eller tillgängliggörandet är förbjuden enligt lag eller föreskrift eller på något annat sätt begränsad. Kommentaren är inte en investeringsanalys eller investeringsrekommendation enligt definitionerna för detta i tillämplig lagstiftning och den har inte upprättats i enlighet med tillämpliga regler som syftar till att säkerställa investeringsanalytikers oberoende. Varken marknadskommentaren eller dess innehåll ska uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering i något finansiellt instrument. Öhman tar inte ansvar för någon användning av informationen i denna marknadskommentar som investeringsunderlag eller för andra ändamål. Skäliga ansträngningar har gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna marknadskommentar, men det kan aldrig uteslutas att den baseras på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Öhman lämnar därför inga garantier avseende innehållets riktighet eller fullständighet. Fullständig information om Öhmans tjänster och fonder kan erhållas gratis från Öhman.

Investeringar i finansiella instrument är förenade med risker som kan vara betydande. Finansiella instrument kan öka och minska i värde och investerare riskerar att inte få tillbaka det investerade beloppet. Investeringens avkastning och utveckling kan påverkas av många olika faktorer, där vissa kan vara specifika för det eller de företag som investeringen direkt eller indirekt avser medan andra kan bero på rådande marknadsläge och politiska förhållanden. En investering i ett finansiellt instrument bör alltid föregås av inhämtande och noggrann utvärdering av all information som investeraren bedömer är nödvändig för att förstå både möjlig avkastning för och risker förenade med den aktuella investeringen. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.